I veckan väntas kommunstyrelsen i Göteborg anta ett yttrande till Trafikverket för att godkänna planerna för Västlänken.

Trots att politikerna inte vet vad den åtta kilometer långa järnvägen – varav sex i tunnel – genom centrala Göteborg kommer att kosta. Och inte heller vet hur den i detalj ska utformas eller vad den innebär för  stadsmiljön.

Martin Wannholt, ”oberoende moderat och gruppledare för Samverkande göteborgare”, vill skjuta upp beslutet för att klargöra vad ett ja till Västlänken innebär – och för att låta kommunfullmäktige besluta i frågan.

”Västlänken blir minst sju miljarder dyrare än lagd budget”, hävdade Martin Wannholt nyligen i ett debattinlägg i GP.

Han påpekade att det framkommit synpunkter på järnvägsplanen vilka stadens olika förvaltningar lämnat – men som stadsledningskontoret inte redovisat vidare till politikerna i  kommunstyrelsen.

Vem ska betala?

Redan i det förslag till yttrande som stadsledningskontoret lagt fram till kommunstyrelsens möte onsdagen den 4 mars framgår att kostnaderna för Västlänken kommer att vida överträffa de 20 miljarder kronor som budgeterats även om inga siffror nämns. Och vem som ska betala är inte klart även om stadsledningskontoret när en förhoppning om att Trafikverket/staten ska ta på sig åtminstone en del av extrakostnaderna. Eller som det står i förslaget till yttrande  ”Staden förutsätter att Trafikverket ersätter staden enligt gällande ordning.”

En del merkostnader nämns i artikeln om kaoset kring Liseberg här intill.

Och mer nämns i stadsledningskontorets skrivelse:

”Västlänken är ett projekt inom Västsvenska paketet … Av de 34 miljarder kronor (2009 års prisnivå) som ingår i Västsvenska Paketet är 20 miljarder avsatta för Västlänken. Av dessa 20 miljarder är 2 500 miljoner avsatta för att bekosta planering och projektering, och 17 500 miljoner för byggnation och övrigt.

Projektet medför dock troligen ytterligare kostnader för kommunen gällande åtgärder som måste eller bör göras i samband med Trafikverkets byggnation. Kommunen kan bland annat få kostnader för om- och utbyggnad av buss- och spårvagnshållplatser, cykelgarage, parkerings- och angöringsytor för bil med mera i anslutning till stationerna.” 

Fler fördyringar

Fler förhållanden som innebär fördyringar nämns i förslaget till yttrande. Några exempel:

”Göteborgs stad anser att Trafikverket bör finansiera överdäckning (av Skansen Lejonet) för att minimera skada på riksintresset för kulturmiljövård .”

”Stadsledningskontoret anser att föreslagen placering av brandgas-schakt på Haga kyrkoplan är olämplig på grund av negativ påverkan på parkmiljöns natur- och kulturhistoriska värden. ”

”Kulturmiljön kring den planerade Station Haga har mycket höga värden …  Särskilda lösningar kan krävas för att inte skada kulturmiljön och stadsrummet… ” 

”Station Haga och Korsvägen är i järnvägsplanen utformade som fyrspåriga stationer, men enligt planbeskrivningen avses de byggas i två etapper där den första etappen utgörs av tvåspåriga stationer. Det är viktigt att betona att den del av stationen som byggs i öppet schakt behöver vara utbyggt till fullkapacitet på en gång …”

Överenskommelse bör tecknas mellan Trafikverket och Göteborgs stad angående permanent och tillfälligt intrång på berörda fastigheter.”

”Vald dragning av järnvägen innebär att två sporthallar försvinner, SJ-hallen samt Lisebergshallen. Förutsättningar för den verksamhet som finns i dessa hallar idag måste tillskapas på annat håll. Frågan kan behöva regleras i ett avtal.”

”Mark som idag används för parkering behöver tas i anspråk för byggandet av tunneln. Anordnandet av tillfälliga eller permanenta parkeringslösningar, så att parkeringssituationen i staden är tillfredsställande under hela byggtiden, kan behöva regleras i avtal.”

Läs också: Trolig nota 36 miljarder

Läs också: Liseberg grävs upp – och sedan?

Föregående

Inga pengar till mutprofessur

Nästa

Liseberg grävs upp - och sedan?