Tidskriften Newsweek har åter rankat Karolinska Universitetssjukhuset som ett av de bästa sjukhusen i världen.
Karolinska når en framskjuten placering i Newsweeks rankning World’s Best Hospitals. För femte året i följd återfinns sjukhuset på topp tio och placerar sig på en sjunde plats i världen.

Newsweeks rankning är den enda världsomspännande jämförelse som görs. Den baseras på fyra datakällor:
* Rekommendationer från ett stort antal experter i hälsosektorn, som läkare och chefer. 85 000 experter över världen bjöds in, och svar lämnades av ett stort antal av dessa.
* Resultat i patientenkäter, kring exempelvis bemötande och information.
* Kvalitetsresultat, som exempelvis väntetider, patientsäkerhet och följsamhet till hygienrutiner.
* Graden av användande av patientrapporterade utfallsmått, det vill säga hur patienter skattar nyttan av behandlingen och sin livskvalitet efter att de fått vård.

”Svensk sjukvård kan vara så här bra”
– Så här bra kan svensk sjukvård vara och så här bra är Karolinska, sade i februari, när rapporten kom, Björn Zoëga, dåvarande sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.
– Sjukhuset har sedan 2019 följt en tydlig strategi som innebär decentralisering av beslut, minskad administration och förbättrat samarbete tvärs sjukhuset. Det har lett till hög kvalitet och hög produktion inom såväl forskning, utbildning som vård.

16 000 medarbetare ligger bakom framgångarna
– Det är våra 16 000 medarbetare som förverkligat strategin och som fört Karolinska till den nivå där vi ska vara, kommenterade Björn Zoëga.
Sjukhuset förändringsresa har publicerats av Harvard Business School i en fallstudie ”Transforming Healthcare Delivery at Karolinska University Hospital”.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset med på listan
På platserna ett till tre återfinns Mayo Clinic, Cleveland Clinic och Toronto General. På plats sex ligger Europas bästa sjukhus, Charité.
Totalt sju svenska sjukhus finns med på listan. Sahlgrenska Universitetssjukhuset placerar sig på plats 74 och Akademiska sjukhuset på plats 75.

Karolinskas placering på World’s Best Hospitals
2020: plats 10
2021: plats 7
2022: plats 8
2023: plats 6
2024: plats 7
World’s Best Hospitals 2024 – Newsweek Rankings

Professor kritiserar rangordning
Metoden att rangordna sjukhus kritiserades av professor Johan Alvehus vid Lunds universitet i en intervju med Dagens Nyheter. Kritiken rapporterades även i Spanaren i mars 2023.

400 miljoner minus 2024
Karolinska Universitetssjukhuset aviserar ett underskott för 2024 om 400 miljoner kronor.
Prognosen för hela 2024 föredrogs på sjukhusets styrelsemöte den 30 maj.
Sjukhuset hade ett krav på ett resultat för hela 2024 om 54 miljoner kronor. Prognosen för helåret avviker därmed med hela 454 miljoner kr från resultatkravet.

Minskad administration och säkrad kompetens
Sjukhuset arbetar precis som övriga sjukhus med att med hjälp av olika åtgärder sänka kostnader.
Karolinska Universitetssjukhuset hade, per den sista april, 16 087 månadsanställda. Sjukhuset fortsätter det långsiktiga arbetet med att effektivisera och förenkla sjukhusövergripande processer och minska administrationen inom såväl staber som den kliniska verksamheten samt arbetet med att säkerställa kompetens och förutsättningar för sjukhusets medarbetare.

Fyra nya tillstånd för högspecialiserad vård
Under första tertialet har Region Stockholm/Karolinska startat upp fyra nya tillstånd för nationell högspecialiserad vård: viss vård vid könsdysfori, extraktion av pacemakerutrustning, tarmreha-bilitering för barn och vård vid tarmsvikt hos vuxna.
Karolinska fortsätter samarbetet med Ukraina. Tre läkare och en sjuksköterska från ett barn-sjukhus i Kiev ska på plats på Karolinska Universitetssjukhuset under två månader vidareutbildas inom barngastroenterologi, neonatalvård och intensivvård.

Ännu ingen påverkan av stridsåtgärder
Vårdförbundet inledde stridsåtgärder den 25 april. Dessa har under det första tertialet inte påverkat vårdproduktionen, men framgent finns en risk för negativ påverkan på vårdproduktionen med försämrad tillgänglighet som följd, skriver sjukhusledningen i ekonomirapporten till styrelsen.

Arbete för att få bukt med tystnadskulturen
På styrelsemötet antogs också en handlingsplan för öppenhet för att få bukt med tystnadskul-turen, som kommit i dager i samband med den uppmärksammade uppsägningen av en av sjuk-husets medarbetare.
Syftet med projektet är att partsgemensamt ta fram en handlingsplan utifrån den av Regionfullmäktiges ordförande beslutade aktiviteten, som preciserats av sjukhuset styrelse till att genom en handlingsplan arbeta för öppenhet och mot tystnadskultur.
Projektet utgår från Karolinska Universitetssjukhus principer.
Tillsammans som ETT sjukhus och grundas i sjukhusets värdegrund:
Ansvar, Helhetssyn, Medmänsklighet.

Föregående

Ekonomiprofessor blir ny VD för IVA

Nästa

GJO hyllade Eje Thelin - med Lisa Bodelius som lysande ciceron