Den amerikanska tidskriften Newsweek rankade Karolinska Universitetssjukhuset som det sjätte bästa i världen. Detta kunde Spanaren presentera den 6 mars ur tidskriftens femte sammanställning av World´s Best Hospitals 2023.
– Detta är ett stort erkännande för Karolinskas medarbetare och för svensk sjukvård, inte minst som antalet länder och sjukhus i rankingen ökat, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga på hemsidan

Han tillägger modest
– Vi vet att vi tillhör de bästa i världen och genom Newsweeks ranking får världen också veta det.

Fyra faktorer bygger sjukhusens ranking
Newsweek har gått igenom 2 300 sjukhus i 28 länder i arbetet med att rangordna de 250 mest framstående sjukhusen i världen. Rankingen bygger på fyra datakällor:
1) Rekommendationer från ett stort antal experter i hälsosektorn, läkare och chefer. 80 000 experter över världen bjöds in, och svar lämnades av ett stort antal av dessa.
2) Resultat i patientenkäter, kring exempelvis bemötande och information.
3) Kvalitetsresultat, som exempelvis väntetider, patientsäkerhet och följsamhet till hygienrutiner.
4) Graden av användande av patientrapporterade utfallsmått, det vill säga hur patienter skattar nyttan av behandlingen och sin livskvalitet efter att de fått vård.

Henrik Kennedy
Henrik Kennedy. Bild: Danish Saaroe.

Ständigt uppåt på listan för Karolinska
Och Karolinska har successivt förbättrat sin position på listan för vart och ett av dem fem år, som Newsweek svarat för publiceringen.
– Det är den enda globala sjukhusrankingen som görs, kommenterar Henrik Kennedy, kommunikationsdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset.
– Vi är glada över att svensk sjukvård ligger långt framme trots den hårdnande konkurrensen. Bra sjukvård för alla är viktigt för alla i vårt land men också för hur Sverige uppfattas i omvärlden, tillägger han.

Flera grannländer före Sahlgrenska
Det är tänkbart att listan tas emot med varierande entusiasm beroende på vilket sjukhus som representeras. En fråga är vad det stora gapet beror på mellan Karolinska Universitetssjukhusets sjätte placering och Sahlgrenska Universitetssjukhusets, SU, 84:e eller Akademiska sjukhusets 85:e placeringar på samma lista.
Och av alla nordiska sjukhusen på listan ligger flera från Danmark, Finland och Norge före både SU och Akademiska.

 

 

Johan Alvehus
Johan Alvehus, Lunds Universitet.

Stark kritik från Lunds universitet
Newsweeks ranking förra året, den fjärde i ordningen, blev starkt kritiserad av professor Johan Alvehus, vid Lunds universitet, i en intervju med Dagens Nyheter, DN, den 7 mars 2022.
– Rankingen saknar vetenskaplig tyngd och bygger på en underlig metod, säger Johan Alvehus, professor vid Institutionen för Tjänstevetenskap vid Lunds universitet i DN-artikeln.
– Undersökningen bygger närmast på rykten och blir till stor del en utvärdering av sjukhusens förmåga till imagearbete och marknadsföring, sa Alvehus till DN.
Han ansåg att rangordningen varit partisk, därför att en av de sex personerna i tidskriftens oberoende expertkommitté också varit en toppkandidat till en direktörspost på Karolinska.

”Webbenkät får för stor tyngd”
80 000 läkare och vårdchefer världen över bjöds då in till en webbenkät för att rekommendera andra sjukhus än där de själva jobbar, och är den faktor som väger tyngst.
Johan Alvehus ansåg att det är fråga om en svag metod och reagerar också på den tyngd som tillskrivs webbenkäten.
– Att ranka utifrån enskilda subjektiva omdömen på Google är närmast helt innehållslöst.
– Vi kan nog även utgå från att huvuddelen av de vårdanställda saknar personliga erfarenheter av vården på de sjukhus de ger omdömen om, sade Johan Alvehus.

Patientnyttan ny faktor för året
Årets lista, nummer fem, har inte kunnat granskas av Johan Alvehus.
– Jag har varit upptagen av andra arbetsuppgifter, så jag har inte haft möjlighet att gå igenom den nya listan, berättar professor Alvehus för Spanaren.
Men Newsweek har gjort förändringar.
– Jag tror inte att Newsweeks ranking påverkats av Johan Alvehus kritik, säger Henrik Kennedy till Spanaren.
– Däremot har Newsweek utvecklat sin ranking successivt sedan tidskriften började med den för fem år sedan och fler sjukhus från fler länder ingår nu:
En förändring 2023 jämfört med 2022 är att den patientrapporterade nyttan (PROMs, Patient Reported Outcome Measures) nu finns med. Patientnytta kan mätas på olika sätt men det handlar exempelvis om att patienterna får skatta hur mycket de förbättrats efter en operation.

”Kommittén har inte inflytande över rankingen”
– Johan Alvehus kritik gick väl delvis ut på att ett mindre antal personer i en kommitté hade stort inflytande över rankingen. Denna kommitté ansvarar nu endast för att utveckla själva rankingen, de har inte direkt inflytande över den, berättar Henrik Kennedy och tillägger:
– Det är 10 000-tals experter, läkare och chefer, som lämnar sina synpunkter på sjukhusen. Därutöver så väger patienternas upplevelse av exempelvis bemötande och information tungt samt den kvalitet som sjukhusets vård håller.

Antalet nationella uppdrag betydelsefulla för placering
Henrik Kennedy har ingen förklaring till det stora gapet mellan Karolinska Universitetssjukhusets position på listan och Sahlgrenska Universitetssjukhusets eller Akademiska sjukhusets.
– Detta kan egentligen bara Newsweek svara på, men generellt kan man säga att svensk sjukvård håller mycket hög klass.
– Antalet NHV-uppdrag (Nationellt Högspecialiserad Vård, där SU med VGR har tilldelats 25 uppdrag och Karolinska Universitetssjukhuset med Region Stockholm tilldelats några fler) eller antal anställda är inte kriterier som vägs in i rankingen, förklarar Henrik Kennedy.

Fotnot
Spanaren har sökt Newsweeks redaktion i New York för att få svar på frågor men har ännu inte fått någon återkoppling.
Newsweek är en amerikansk veckotidskrift, som grundades 1933 i New York. Tidskriften når 100 miljoner läsare. I slutet av 2012 lade tidskriften ned den tryckta upplagan i USA för digital utgivning där. Tryckt upplaga finns i flera länder på flera språk.
Chefredaktör är Nancy Cooper.

Föregående

Svenskt sjukhus rankas bland de bästa i världen

Nästa

Vintern kom tillbaka - till Kickans stora skidglädje