Uppdaterad 2023-08-26, 15:30 

Tjörns kommun krävs nu på 5,4 miljoner kronor av Västra Götalandsregionen, VGR, för en patient, som vistats länge på ett av VGRs sjukhus efter färdigbehandling.
Kommunen kan utföra den specialistvård som krävs men då behöver resurser tillföras genom tjänsteköp.
– Men det medicinska ansvaret skulle ligga kvar på regionnivå, säger Lilian Hansson, vård- och omsorgschef i Tjörns kommun.

Enligt tidningen Dagens Medicin låg patienten kvar i ett och ett halvt år på sjukhuset, när i själva verket patientens hemkommun, Tjörn, under den tiden skulle haft hand om personen.

Sjukhusen får bära kommunernas börda
Vård efter behandling följer det s k Samsa-avtalet om samverkan med kommunerna vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. När patienterna blir kvar på sjukhusen även efter färdigbehandlingen blir det en kostnadsbörda för sjukhusen att bära.
Enbart Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, räknar med att spara ca 30 miljoner kronor årligen om sjukhusets patienter kunde komma till hemkommunen snarast efter sjukhusvården.

Kommunen har erbjudit specialistvård genom tjänsteköp
– Tjörns kommun har erbjudit sig att utföra den specialistvård som behövs för att kunna ta hand om patienten på hemmaplan här på Tjörn. Det berättar för Spanaren Lilian Hansson, vård- och omsorgschef på Tjörns kommun.
Kommunen skulle i så fall anställa erforderlig kompetens för att på ett säkert sätt kunna ta hand om patienten.
– Vi kan med ett så kallat tjänsteköp med ersättning utföra den erforderliga vården medan det medicinska ansvaret fortfarande ligger kvar hos Västra Götalandsregionen, som är ytterst vårdansvarig, förklarar Lilian Hansson.

Patienten kan flyttas – om resurser tillförs
Kommunen har erbjudit sig ta hem patienten under förutsättning att erforderliga resurser ställs till förfogande från Västra Götalandsregionen, VGR, och att patientansvaret för denna behandling fortfarande ligger kvar hos vårdgivaren, dvs det aktuella sjukhuset med dess specialistkompetens.
– Men Västra Götalandsregionen återkom med beskedet att regionen inte kan utfärda delegation över vårdgivargräns, säger Lilian Hansson.

”Patientsäkerheten är avgörande”
Problemet tycks röra patientsäkerheten, där vårdgivaransvaret måste ligga kvar på sjukhuset, som har specialistkunskapen, och inte hos kommunen.
– För oss är patientsäkerheten det viktiga och det vill vi särskilt betona, förklarar Lilian Hansson.
Den vård som erbjuds på kommunal nivå är primärvården, dvs den vård som vårdcentralerna står för. För övrig vård ansvarar berörd region. Kommuners ansvar omfattar inte hälso- och sjukvård som ges av läkare.

Föregående

Nu blommar det på miniängarna - hjälper de minsta djuren att trivas och bli fler

Nästa

Hur användbar är hotskalan i vår vardag?