Regionstyrelsen med dess 15 ledamöter i Västra Götalandsregionen, VGR, beslutade vid onsdagens sammanträde i Vänersborg att skicka en skrivelse till regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i hälso- och sjukvården.

Styrelsen påpekar, att vårdpersonalens uppgift är att ge patienter vård efter behov och menar, att det finns stora risker för liv och hälsa med anmälningsplikt i vården.
– Det finns risk för att de människor som lever som papperslösa i Sverige av rädsla kommer att avstå från att söka nödvändig vård och riskera sin hälsa och i värsta fall sina liv. Särskilt befaras att gravida och våldsutsatta kvinnor inte kommer söka vård.
Initiativet till ställningstagandet emot anmälningsplikten togs av styrelsens rödgröna ledning, dvs av S, V och MP, där även C, L och KD ställde sig bakom skrivelsen med kravet till regeringen.
M och SD yrkade avslag.

Vårdens och regionens pressade ekonomi präglade dagordningen
Två svåra år väntar. Det ser i nuläget ut som att åren 2023 och 2024 blir två svåra år att hantera med hög inflation och osäkerhet kring skatteunderlagets utveckling. Det gäller framför allt sjukhusen, som inte når en budget i balans.
Under 2023 krävs omfattande åtgärder på samtliga sjukhusförvaltningar. För Sahlgrenska Universitetssjukhuset gäller, som Spanarens tidigare berättat, att minska kostnaderna med 600 miljoner kronor på två år. Hur detta ska kunna åstadkommas har sjukhusstyrelsens ordförande Cecilia Dahlman-Eek överlåtit åt sjukhusdirektören att återkomma om.

Nästan tre miljarder back under 2023
Det ekonomiska läget gör att det inte finns något utrymme för nya satsningar, konstaterar regionstyrelsen vid onsdagssammanträdet.
Underskottet för VGR beräknas bli 2,7 miljarder kronor 2023.
Med anledning av det allvarliga ekonomiska läget har regionstyrelsen vidtagit ett antal åtgärder.
Dessutom har regionstyrelsen tillsatt en extern granskning av sjukhusens ekonomi med fokus på bristande verkställande av åtgärdsplaner och att nå en budget i balans vid underskott.

Krav på alla att spara för att nå budget
Regionstyrelsen har under våren mottagit skrivelser från samtliga sjukhusstyrelser om deras ekonomiska situation och bedömning att de inte kommer att nå ekonomi i balans under 2023.
Styrelsen föreslår nu regionfullmäktige att på junisammanträdet 12-13 juni notera att Primärvårdsstyrelsen, Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelserna för Logistik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster, Skaraborgs sjukhus, Göteborgs botaniska trädgård, Kulturutveckling, Göteborgs Symfoniker AB och Regionteater Väst AB prognostiserar en negativ budgetavvikelse för 2023.
Mot bakgrund av det allvarliga ekonomiska läget uppmanas dessa nämnder och styrelser att vidta verkningsfulla åtgärder för att anpassa verksamheten till fastställd budget.

Hälften så stort underskott för 2024
Regionstyrelsen föreslår, att regionfullmäktige fastställer ”RödGrönLednings”, dvs S, V och MP, förslag till budget för 2024 för Västra Götalandsregionen, där underskottet beräknas till – 1,6 miljarder kronor.
De bakomliggande orsakerna beskrivs så här:
Köerna till vården, kompetensförsörjningen, sjukhusens underskott, klimatomställning och krisberedskap är några av utmaningarna VGR står inför. De kommande två åren påverkas kraftigt av tillfälligt stigande pensionskostnader.
Några av de åtgärder som särskilt adresseras i budgetförslaget till regionfullmäktige är
* satsning på mer konkurrenskraftiga löner,
* extra pengar till förlossningsvården och
* minskad administration.
Budgeten har inga förslag på att höja regionskatten (landstingsskatten).

Föregående

Nya höjda hyror för 35 500 hushåll klara efter nio månader

Nästa

Fullsatta Ullevikonserter ger klirr i många klubbkassor