Arbetsplats Regionens Hus
Alla arbetsplatser utnyttjas inte. Beläggningen är för närvarande runt 40 procent. Bild: Erik Lindahl.

Regionens hus, höghuset på 14 våningar med en intilliggande låghusdel, är Västra Götalandsregionens, VGR, nya kontor i stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg. Byggnaderna uppfördes för erbjuda medarbetare centralt belägna, ändamålsenliga lokaler och därmed lämna alla inhyrda kontor som var utspridda på flera håll i staden. Inflyttningen ägde rum i juni 2019.
– En samlokalisering av verksamheter på 15-20 adresser i Göteborg till en enda arbetsplats för 15 förvaltningar och bolag, berättar husansvariga och projektledare för Regionens hus Lillemor Harnell, för Spanaren.

Solpaneler Regionens Hus
Solcellspaneler i långa rader försörjer byggnaden med el. Bild: Erik Lindahl

Men pandemin satte käppar i hjulet. Lokalerna utnyttjas bara till 30-40 procent.
– Mindre än väntat, säger Lillemor Harnell.

Höghuset är avsett för 1600 personer, men det genomsnittliga antalet medarbetare på plats är cirka 700. Före pandemin låg beläggningen på 60-70 procent.
För konferensbyggnaden i tidigare Bergslagsbanans stationshus, beläget intill höghuset, är beläggningen nu drygt 80 procent, berättar Lillemor Harnell.
– Att färre arbetar i Regionens hus efter det att pandemin klingat av är en följd av att fler tillåts arbeta hemma, förklarar hon.

Regionens Hus stationsbyggnad
Bergslagsbanans vita gamla stationshus är numera konferensbyggnad, med en beläggning på 80 procent. Bild Erik Lindahl.

Utnyttjandegraden av Regionens hus i Göteborg är på samma nivå som på VGRs övriga Regionens hus och andra kontorsfastigheter i Västra Götaland.

Utspridda verksamheter samlas på samma adress
Syftet med investeringen om nästan en miljard kronor var att samla Regionens verksamheter som fanns utplacerade på flera adresser i staden. På kuppen fick Göteborg ett nytt, trendigt kännemärke, ett höghus till stadens alla andra nya höghus.
De förvaltningar och bolag som fick den nya adressen i Gullbergsvass är Film i Väst AB, Folktandvården, Habilitering och Hälsa, Hälsan & Stressmedicin, Koncernkontoret, Kultur i Väst, Naturbruksförvaltningen, Närhälsan, Patientnämndernas kansli, Regionservice, Regionhälsan, Revisionsenheten, Turistrådet Västsverige AB, Västfastigheter och Västtrafik AB.
Huset är ett maktens centrum. Där samlas regionledningen och ledningsgrupperna för en rad bolag och förvaltningar.
Som tidigare har den politiska ledningen sitt säte i Residenset i Vänersborg, där regionstyrelsen med 15 ledamöter ansvarar för hela Västra Götalandsregionens utveckling. Styrelsen lägger fast kursen för Västra Götalandsregionen.

Energikrävande och tidsödande resor borta

Regionens Hus lykta
Lyktan på konferensbyggnadens fasad minner om en svunnen tid. Bild Erik LIndahl.

I Vänersborg sammanträder som regel också regionfullmäktige med 149 ledamöter sju gånger om året. Regionfullmäktige är högsta beslutande församling med det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning.
Med Regionens hus i Gullbergsvass upphörde en mängd resande för regionens många medarbetare, som från länets alla håll tog sig till och från de olika adresserna.
En för många tidsödande – och energikrävande – del av arbetsdagen särskilt för de verksamma längre bort från Göteborg.
Logistiken förenklades i ett nafs med det nya kontoret.
Men något mått på den besparingen finns inte att få.

Hus för kunskapsutbyte mellan verksamheterna
En andra tanke med det nya kontorskomplexet är kunskapsutbytet, som möjliggör för medarbetare från de olika förvaltningarna/verksamheterna i VGR att få veta mer om varandras verksamheter och uppdrag.
Huruvida detta syfte uppnås är föremål för en utvärdering. Det genomfördes en medarbetarundersökning i december 2022 som för närvarande bearbetas för analys.

Lillemor Harnell
Lillemor Harnell, husansvarig och projektledare. Bild: Jan Kallenberg/VGR.

Ekonomiskt vinnande byggnadsprojekt
Regionen finansierade Regionens hus med lån som i avbetalning kostar ca 30 miljoner kr per år.
Bedömningen är, att regionens ekonomi sammantaget vunnit på att lämna inhyrda kontor. Men hur stor den besparingen blivit finns inga uppgifter på.
– Arbetssätten har blivit effektivare än förr, lokalerna används bättre, 15 externa hyresavtal sades upp, minskat resande, mindre elkostnader (då egen el produceras i huset), och lägre servicekostnader är några av de ekonomiska plus som, Lillemor Harnell pekar på.

Inga planer på att hyra ut tomma lokaler
Men trots att lokalerna utnyttjas bara till 30-40 procent finns det inga planer på att hyra ut lokaler till externa.
– Byggnaden svarar mot kravet att regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare och därmed erbjuda bra arbetsmiljö, säger Lillemor Harnell.
I VGR svarar vården för cirka 70 procent av budgeten för 2023, dvs cirka 48 miljarder kr av regionens hela budget på cirka 66 miljarder kr.
Västra Götalandsregionen har flest medarbetare av landets 21 regioner, cirka 53 000 personer. Region Stockholm har cirka 45 000.

Föregående

Idrottsgalans prisfördelning klassas som en kalkon

Nästa

Haverikommissionen: Estonia borde aldrig fått lämna kaj