Efter fyra års byggande av Västlänken redovisar Trafikverket ett ackumulerat underskott på 2,85 miljarder kronor jämfört med budget.
Samtidigt kan konstateras, att endast en fjärdedel av tunnelröret är utgrävt.

Om resten av projektet går lika långsamt att genomföra så spricker även tidplanen rejält, med trafikstart fram emot mitten av 2030-talet i stället för 2026, ett årtal Trafikverket envist upprepat till leda nu.
– Ingenting tyder på att kostnaderna ska minska utan tvärtom öka, säger Mats Lövgren, samordnare för nätverket Stoppa Västlänken Nu i ett pressmeddelande.

Granskade kvartalsrapporter visar årliga underskott
Det är nätverket som har tagit till vana att granska Trafikverkets redovisning som sker kvartalsvis inom ramen för det så kallade Västsvenska paketet.
Västlänken har som bekant en budget på 20 miljarder kronor i 2009 års penningvärde. Fyra gånger om året redovisar Trafikverket projektets ekonomiska status – i 2009 års penningvärde.
Under åren 2011-2017 var den totala kostnaden för Västlänken 2,1 miljarder kronor, något lägre än budgeterat. Men efter byggstarten 2018 bakom ett stängsel har projektet resulterat i årliga underskott i förhållande till budget.

Tabellen nedan redovisar planerad kostnad, upparbetad kostnad samt avvikelse per år i miljarder kr för produktionsåren 2018–2021:
2018:1,18 1,36  -0,18
2019: 1,86 2,29  -0,45
2020: 1,96 3,34  -1,38
2021: 2,68 3,52   -0,84
Totalt: 7,68 10,51 -2,85

Underskottet har förbrukat riskreserven
Nätverket påpekar också att eftersom underskottet är större än projektets riskreserv på 2,3 miljarder kronor har den redan förbrukats, trots att det återstår fem år av den officiella tidplanen.
Produktionen av tunnelröret planeras fortgå under tre år för att under de sista två åren inredas med spår, signalsystem och annan elektronik för att kunna köra tågen.

Minskade produktionskostnader en omöjlighet
– Att projektet ska kunna minska sina produktionskostnader ser vi i nätverket Stoppa Västlänken Nu som uteslutet, kommenterar Mats Lövgren och fortsätter:
– Enligt Trafikverkets uppgifter hade vid årsskiftet 2021/2022 ungefär en fjärdedel av tunneln blivit byggd. Det tog fyra år och kostade drygt 10,5 miljarder kronor. I Västsvenska paketets senaste finansiella rapport är prognosen för kostnaderna vara 5,8 miljarder kronor för byggåren 2022–2024.
– Att på tre år bygga de återstående tre fjärdedelarna för en tilldelad budget om 5,8 miljarder borde var och en inse är en omöjlig ekvation, påpekar Mats Lövgren till slut.

Föregående

Har kommunalråden rätt lön?

Nästa

HD tar inte upp åtalet mot Ann Sofie Hermansson