onsdag, februari 1 2023
Bevakar Göteborg - och lite till
Spanaren.se är en nättidning i Göteborg som ägs av den ideella föreningen Sällskapet Spanaren. Vi granskar makten men rapporterar även om annat. Redaktionen arbetar gratis.

Fler svenskar sökte bostadsbidrag under förra året. Framförallt ökade antalet unga sökande. Det visar en aktuell analys från Försäkringkassan, den myndighet som administrerar bostadsbidraget.
– Under 2020 såg vi en ökning av antalet inkomna ansökningar om bostadsbidrag. Bland ungdomshushållen steg antalet ansökningar med 10 procent jämfört med året innan, säger Anna Person, analytiker hos Försäkringskassan.

– Att ökningen var störst bland unga beror antagligen på att det under 2020 var svårare för unga att få arbete under sommaren, vilket ledde till lägre inkomster. Unga har generellt varit en utsatt grupp under pandemin vilket avspeglas även hos oss.
Att unga såras hårt av pandemin visar inte minst arbetslösheten. I februari förra året låg arbetslösheten bland 15-24-åringar på 20,1 procent. I juni hade den siffran stigit till 27,7 procent. Det är en betydligt större ökning än hos resten av befolkningen.

Saknar erfarenhet och kvalar inte in till a-kassa
Det ökande behovet för unga av stöd från behovsprövade ersättningar beror till stor del på att många saknar arbetslivserfarenhet och därför inte har kvalificerat sig för till exempel a-kassa i samma utsträckning som äldre.
Att sommaren varit extra tuff för många unga hushåll avspeglas också i Försäkringskassans statistik. I juni fick myndigheten in 38 procent fler ansökningar om bostadsbidrag än under motsvarande månad året innan.
Att betydligt fler söker betyder inte per automatik att många fler får bidrag. Totalt beviljades 2,8 procent fler hushåll bostadsbidrag under 2020 än året före.

Marginell ökning som är ett trendbrott
Ökningen, om än marginell, innebär dock ett trendbrott. Under en följd av år har utbetalningarna av bostadsbidrag minskat. Som exempel kan nämnas att i december 2005 fick 156 000 barnfamiljer bostadsbidrag. År 2020 var antalet nere i 115 000 familjer. Majoriteten av de barnfamiljer som får bidrag är ensamstående föräldrar.
Vad minskningen beror på finns det flera förklaringar till. En återkommande förklaring är att bidragen över tid har utarmats eftersom vare sig hyres- eller bidragsnivåer räknats upp sedan mitten av 1990-talet.

Risk för återbetalning hämmar sökande
En annan återkommande förklaring är att du numera riskerar att bli återbetalningsskyldig om den förmodade inkomsten du uppgivit inte visar sig stämma överens med verkligheten. Har du tjänat mer än du trodde när du ansökte, kan du riskera att behöva betala tillbaka åtskilliga tusenlappar. Något som tros ha fått många som egentligen vore berättigade till bidrag att avstå från att ens söka.

FAKTA BOSTADSBIDRAG:
Unga upp till 29 år och barnfamiljer har möjlighet att söka. Det finns också särskilda bostadstillägg för pensionärer.
Hur mycket du har möjlighet att få i bidrag beror bland annat på vilken inkomst och vilken hyra du har.
Statens utgifter för bostadsbidrag uppgick 2019 till 4,6 miljarder kronor.
Källa: Försäkringskassan samt hurvibor.se

Previous

Trafikverket räknar - nästan alltid - fel

Next

Volvos nästa stora SUV blir helt el- och datadriven om kunden vill

About Author

Eva Thorpenberg

Nybliven pensionär sedan januari 2019. Har varit verksam som journalist sedan slutet av 80-talet och bland annat jobbat på GP, Arbetet, Hem & Hyra samt Hyresgästföreningen.

Check Also