Informationen om Västlänken till kommunstyrelsen och allmänheten behöver inte förbättras.

Det anser Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Partierna beslutade därmed att Göteborgsförslaget nr 1000 inlämnat av Tommy Sandgren inte skulle beredas vidare när ärendet åter togs upp vid kommunstyrelsens sammanträde 6 maj.

Sandgren hade yrkat att såväl kommunstyrelsen som allmänheten borde få bättre fortlöpande uppdatering av tidplan och kostnadsanalys i jätteprojektet.

Som det är idag är både politiker och andra intresserade hänvisade till Trafikverkets tertialrapporter och enligt dessa är allt i sin ordning. Såväl budgeten som tidplanen håller.

Nedplockade skynken

Men skynkena som länge hängt på exempelvis Korsvägen, enligt vilka Västlänken skulle vara klar att tas i bruk 2026, är nu borttagna. Kommunstyrelsen hänvisar genom stadsledningskontoret även till Västsvenska paketets egen hemsida för ytterligare information. Där har ingenting publicerats sedan 31 oktober 2018. Förrän helt plötsligt på morgonen 6 maj, det vill säga samma dag som kommunstyrelsen sammanträdde. Då dök det upp en uppgift på hemsidan att Västlänken skulle vara klar ”tidigast 2027”.

Uppgiften fångades på en skärmdump av Mats Lövgren i organisationen Stoppa Västlänken Nu. När Spanaren med egna ögat ville kolla på kvällen 6 maj var uppgiften ändrad till ”färdig tidigast 2026”.

Två partier emot beslutet

I kommunstyrelsens behandling av förslaget var både Demokraterna och Sverigedemokraterna emot åsikten att informationen inte skulle behöva förbättras. Så här skrev Demokraterna bland annat i sitt förslag till beslut:

”Stadsledningskontoret får i uppdrag att löpande tillställa kommunstyrelsen Västsvenska Paketets tertialvisa projektrapportering, mellanrapporteringen samt de miljörapporter som upprättas.

Stadsledningskontoret får i uppdrag att löpande tillställa kommunstyrelsen information om utvecklingen inom Västsvenska Paketet som kan påverka kommunens utveckling eller ekonomi.

Göteborgs Stads representanter i styrgruppen för Västsvenska Paketet får i uppdrag att verka för att förslaget i övrigt tillgodoses.”

Lagts på is
Efter att ha konstaterat att flera projekt i Västsvenska paketet om sammanlagt 44 miljarder, av vilka Göteborg skall svara för cirka hälften, har lagts på is, försenats eller fördyrats avsevärt utan att kommunstyrelsen hållits informerad, skriver Demokraterna i sin slutkläm: ”Det är korrekt att staden inte har rådighet över Trafikverkets kalkyler, men kommunstyrelsen har rådighet över vilken information den efterfrågar och följer upp, ett ansvar för uppsikten över ingångna avtal, ett ansvar för kommunens ekonomi och ett ansvar för sina medborgare.”

Tidigare har Trafikverket länge angett att kostnaden blir 20 miljarder i 2009 års ”penningvärde”, det vill säga en årlig fördyring med 1-2 procents inflation. Numera skriver Trafikverket att totalkostnaden blir 20 miljarder i 2009 års ”prisnivå”. Det innebär en årlig uppräkning med det så kallade järnvägsindexet, vilket enligt verkets egen terminologi innebär en årlig fördyring med 5-7 procent.

Föregående

Varför är tallarna bruna?

Nästa

Fri hyressättning retar Allmännyttan