Det politiska klimatet medför att verksamheterna blir lidande. Tjänstepersonerna, personalen, ifrågasätts, attackeras, hängs ut på sociala medier och i lokala medier av politiker. Politiker använder ett kränkande språk om personal! Sammantaget skapas en rädd organisation.

Den bilden av arbetsmiljön hos personalen på Tjörns kommun målar kommunens revisorer upp i en alarmerande rapport, ”Förstudie av politiskt klimat och styrning”, som på torsdagen lämnas över till de folkvalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden.

Svårt rekrytera efter de som slutar

En konsekvens av förhållandena i kommunens organisation är att personalomsättningen ökar, folk säger upp sig och det är svårt att rekrytera då Tjörns kommuns varumärke är sargat:

– Personalomsättningen i vår kommun oroar oss, då vi ser indikationer på att orsaken är av sådan art att den också försvårar rekrytering genom att kommunen i allt lägre utsträckning betraktas som en attraktiv arbetsgivare, skriver revisorerna i rapporten.

– Revisorerna vill därför rikta en uppmaning till samtliga politiker att ta sitt ansvar för Tjörns kommun!

– Det följer ett ansvar med att sitta i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder.

– Den som tar på sig ett sådant uppdrag bör alltid ha tjörnbornas bästa för ögonen, uppmanar revisorerna.

För att ytterligare understryka allvaret i rapporten är den underskriven av var och en av de fem ledamöterna i Tjörns kommuns kommunrevision. Det vanliga är att revisorsrapporten skrivs under enbart av ordföranden.

Kärvande samarbete mellan politik och förvaltning

Revisorerna har under åren i samband med tidigare granskningar noterat, att det råder ett ansträngt politiskt klimat i kommunen. Det har i sin tur påverkat samarbetet mellan politiken och förvaltningarna och därmed arbetsmiljön och möjligheten för personalen att bedriva en effektiv och ändamålsenlig verksamhet.

Det är bakgrunden till att kommunrevisionen anlitade det brittiska multinationella konsultföretaget EY, Ernst&Young, i Sverige för att låta göra förstudien ”politiskt klimat och styrning”.

Rapporten visar att det inte är strukturen i organisationen, där politiken har sin roll och tjänstepersonerna (personalen) sin, utan orsaken finns i det politiska klimatet:
– Styrningen obstrueras på politisk nivå
– Personal ifrågasätts, ”attackeras” av politiker samt hängs ut i lokalmedia/sociala medier
– Personal slutar och rekrytering försvåras då kommunen får ett dåligt varumärke
– Arbetsmiljön blir bristfällig.

Rapporten bygger på en enkät, som EY genomfört hos personalen, tjänstepersoner, på Tjörns kommun. Frågebatteriet skickades till 45 personer, chefer och andra nyckelpersoner i de fem förvaltningarna, (kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden).

Av de 45 besvarade 65 procent enkäten (ca 30 personer).

Detaljstyrning – samarbetet skadas av bristande tillit och förtroende!

De allra flesta tycker att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan politik (Vad ska göras) och förvaltningarna (Hur uppdraget ska genomföras). Varannan svarande anser att samarbetet mellan politik och förvaltning i huvudsak fungerar väl.

Men det förekommer att enskilda politiker i för hög grad detaljstyr hur uppdraget ska genomföras.
Så här svarar personalen bland annat:

”Samarbetet mellan politiker och förvaltningar skadas av bristande tillit och förtroende.
Tjänstepersoner blir dåligt bemötta i samband med styrelse- och nämndsammanträden.
Vissa politiker hänger ut tjänstepersoner i lokalmedia och sociala medier”.

Klimatet försvårar att göra jobbet – risken att bli attackerad skapar rädsla!

Det politiska klimatet försvårar för verksamheterna att göra sitt jobb. Det anser de allra flesta, 68 procent!

– Då diskussionen i politiken ofta går ut på att sätta käppar i hjulet för motståndaren försvårar det möjligheten att utföra det uppdrag jag har, svarar en person.

”Det politiska klimatet och risken för att bli attackerad och ifrågasatt skapar en rädsla i organisationen, där utvecklingsarbetet begränsas”, summera EY i enkäten.

Klimatet bidrar inte till att nå budgetmål – politiken tror inte på vår förmåga!

”Klimatet i organisationen bidrar inte till att nå budgetmålen”, konstateras av 64 procent av de tillfrågade.

– Jag upplever att politiken inte tror på vår förmåga att vilja se lösningar, svarar en person i enkäten.

Klimatet bidrar inte till en god arbetsmiljö – politiken har kränkande språk och vill få oss att sluta!

En alarmerande stor del, 84 procent, av de som svarade på enkäten påpekar, att arbetsmiljön är dålig.
En betydande andel, 72 procent, menar också, att politikerna inte kommunicerar med personalen på ett professionellt sätt!

– Politiken använder ett kränkande språk om tjänstepersoner och jag upplever att politiker är beredda att ”offra” tjänstemän/driva dem att sluta! säger en person i enkäten.

Revisorerna konstaterar också, att det i kommunen har påbörjats ett arbete med att motverka de risker som revisorerna tar upp.

Föregående

Västsvenska hyror höjs med cirka två procent

Nästa

Är MSB verkligen lämplig att informera?