Tjörns kommun saknar en tydlig ordning för hur lokalförsörjningen ska gå till och får därför skarp revisorskritik. Kommunstyrelsen har inte säkerställt en ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjningsprocess. Men på plussidan noteras att kommunen påbörjat ett utvecklingsarbete för en sådan process.

– Vi anser att det finns stora brister avseende roll- och ansvarsfördelning, samverkan, tillräckliga underlag för att bedöma verksamheternas lokalbehov på kort och på lång sikt, hur lokalförsörjningsprocessen beaktas i investeringsbudget samt uppföljning huruvida lokaler och anläggningar är kostnadseffektiva och ändamålsenliga.

Det är kontentan av revisionsrapporten från det multinationella konsultbolaget EY, (amerikansk-brittiska Ernest & Young), som på uppdrag av Tjörns kommuns förtroendevalda revisorer granskat kommunens lokalförsörjningsprocess. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig och effektiv process.
Rapporten undertecknades den 7 oktober av tre revisorer från EY och lämnades därefter in till kommunen.

Revisorernas rekommendationer

– Gör en övergripande lokalförsörjningsplan, se till att roller och ansvar är tydliga och efterlevs, ta fram tillräckliga underlag för lokalbehoven, se till att lokalförsörjningsplaneringen går hand i hand med arbetet med investeringsbudget och systematisera uppföljningar om lokalerna är ändamålsenliga och effektiva, rekommenderar revisorerna Tjörns kommun.

– Det finns utmaningar i lokalförsörjningsarbetet, skriver revisorerna. De lyfter särskilt fram barn- och utbildningsförvaltningen, som i stor utsträckning huserar i tillfälliga lokaler, inte anpassade för behoven och med dyr hyra.

Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen, nämnderna/förvaltningarna och Tjörns Bostads AB är otydliga, påpekar revisorerna.

Otydligt ansvar och bristande samverkan

Revisorerna har systematiskt gått igenom hur kommunen arbetar med lokalfrågan och hur samverkan sker mellan förvaltningarna och kommunens bolag Tjörns Bostads AB. Det finns en lokalmanual med roller och ansvar dokumenterade. Manualen är inte helt aktuell, den sågs över senast 2014. En ny manual är under utarbetande. Roll- och ansvarsfördelningen upplevs nu överlag som otydlig av dem som revisorerna intervjuat.

Lokalrådet, som enligt manualen ska träffas fyra gånger om året, har de senaste åren inte haft något sammanträde.

Kommunen har etablerat en lokalstrateg, men strategens roll anses oklar. I praktiken rundas denne, då varje förvaltning fattar egna beslut om sina lokaler.

Kommunens bostadsbolag, Tjörns Bostads AB, har också en oklar roll i Tjörns kommuns organisation för lokalförsörjningen.

– Fastighetsförvaltningen hos Tjörns kommun behöver ses över och var kostnadsansvaret ska ligga, säger till Spanaren Magne Hallberg, styrelseordförande för Tjörns Bostads AB.

Dåligt grepp om lokalbehoven

Kommunledningen, det vill säga kommunstyrelsens presidium med kommunalrådet Martin Johansen (L), ordförande, och oppositionsrådet Martin Johansson (SD), andre vice ordförande, anser i intervjuer med revisorerna att underlagen för lokalförsörjningen är bristfälliga, särskilt för den långsiktiga planeringen.

Vd Solbritt Törnqvist på Tjörns Bostads AB anser i rapporten att det saknas kontroll och uppföljning av om lokalerna är kostnadseffektiva och ändamålsenliga.

Revisorernas slutsatser

-Vi menar att det finns stora brister avseende roll och ansvarsfördelning, samverkan, tillräckliga underlag för att bedöma verksamheternas lokalbehov på kort och lång sikt, skriver revisorerna och tillägger:
-Lokalförsörjningen måste arbetas in i investeringsbudget samt att uppföljningar måste göras för att säkerställa om lokaler och anläggningar är ändamålsenliga och kostnadseffektiva.

Föregående

Varför vägras Jehovas vittnen bidrag?

Nästa

Nya idrottsordföranden: RIK till Kviberg