Inte sedan 1992 har det byggts lika många bostäder i Västra Götaland som under förra året. Totalt tillkom närmare åttatusen nya bostäder under 2018. Men så värst stor effekt på bostadsbristen har nybyggnationen inte haft.

Det visar länsstyrelsens årliga bostadsmarknadsanalys.

I Västra Götalands län ingår 49 kommuner. Hela 47 av dem uppger att de har brist på bostäder och det är bara två, Dals-Ed och Herrljunga, som säger sig ha balans på bostadsmarknaden. Ingen kommun uppger att de har överskott på bostäder.

En förklaring till att bostadsbristen består är att folkmängden ökar i betydligt snabbare takt än vad nyproduktionen klarar att möta. Förra året fick länet 19 000 nya invånare, varav majoriteten hamnade i Göteborgsregionen.

Bristen på bostäder slår mot en rad grupper. Det handlar bland andra om unga vuxna som vill flytta hemifrån, om nyanlända, om äldre som behöver lämna bostäder som saknar den tillgänglighet deras behov numera kräver och om studenter som flyttar till länet för att studera på universitet och högskolor.

Allt tuffare marknad

Länsstyrelsen konstaterar att bostadsmarknaden blivit allt tuffare och att allt fler utestängs. Många har inte råd att betala de höga hyror som framförallt finns i nyproduktionen och trösklarna för att kunna köpa en första bostad har blivit högre. Många, särskilt ungdomar och nyanlända, har för kort tid i bostadskö och har också ett bristande kontaktnät.

”En stor utmaning är därför att tillgodose allas möjligheter att kunna bo i en bra bostad och kunna möta behoven för de hushåll som ska etablera sig på bostadsmarknaden i länet.”

”Utvecklingen är oroande och svårigheten att hitta en lämplig bostad påverkar människors livskvalitet samt ungdomars och barns uppväxtvillkor”, heter det i analysen som också konstaterar att en oönskad effekt är att allt fler, inte minst barnfamiljer, vänder sig till socialtjänsten, inte på grund av sociala problem utan för att de saknar en egen bostad.

Svag infrastruktur

Länets kommuner har också fått besvara frågan om vad som begränsar byggandet. Många hänvisar till höga produktionskostnader och brist på detaljplaner på attraktiv mark. Svaren skiljer sig dock inom länet. I Göteborgsregionen svarar flera kommuner att infrastrukturen är svag och att det finns en osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar.

Länsstyrelsens bedömning är att det behöver byggas ungefär 7 100 bostäder per år, varav närmare två tredjedelar behövs i Göteborgsregionen.

Bostadsmarknadsanalysen grundar sig på flera källor bland annat på Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät som går till samtliga kommuner i landet. Enligt årets upplaga uppger 240 av landets 290 kommuner att de har brist på bostäder.

Föregående

"Redovisa Västlänkens kostnader öppet!"

Nästa

Skattebetalarna offrade nio miljoner för ingenting