Stadsbyggnadskontoret rekommenderar byggnadsnämnden att fatta beslut om att börsnoterade fastighetsjätten Wallenstam AB bör få bygga ett äldreboende i den vackra Överåsparken i stadsdelen Bö.

– Ett helt förkastligt beslut! kommenterar advokat Svante Thorsell rekommendationen vid samtal med Spanaren och fortsätter:

– Tjänstemannaförslaget är ingenting annat än ett försök till våldtäkt på en av de vackraste platserna i Göteborg.

Svante Thorsell bor i grannskapet och är sedan länge tillsammans med flera lokala föreningar och enskilda starkt engagerad i försöken att förhindra att Wallenstam AB ges bygglov för uppförande av en gigantisk betongkoloss om 9 000 kvadratmeter i fem våningar i parken.

Aktionsgruppen Rädda Överåsparken, som Thorsell leder, menar att det inte ska byggas någonting alls i parken av hänsyn till viktiga kultur- och naturvärden.

– Vill Hans Wallenstam bygga ett äldreboende kan han göra det i sin egen herrgårdsliknande park i Pixbo, säger Svante Thorsell också.

När aktionsgrupperna demonstrerade i samband med Wallenstams bolagsstämma i Göteborg den 2 maj skyndade sig stämmodeltagarna förbi demonstranternas plakat med undvikande blickar. Inne på stämman ägnades köpet av Överåsparken inte en sekunds uppmärksamhet, enligt rapporterna.

Köpesumman 66 miljoner

Wallenstam AB har köpt Överåsparken och det vita slottet/villan för 66 miljoner kronor av Ekumeniakyrkan. Hans Wallenstam, som är vd sedan 1991 och huvudägare i fastighetsbolaget, tillhör själv och är aktiv i denna församling.

Ekumeniakyrkan bildades 2011 genom en sammanslagning av Metodistkyrkan i Sverige, Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Svenska Frälsningsarmén hade 2005 anslutit sig till Missionsförbundet.

”Köpesumman för Överåsparken var en rejäl kollekt till kyrkan,” kommenterade Svante Thorsell köpet i en debattartikel i GP den 2 maj.

Kulturvärden påverkas negativt

Stadsbyggnadskontorets bedömning att man kan bygga i Överåsparken har redan stött på hårt motstånd på annat håll i kommunen, exempelvis inom park- och naturförvaltningen.

Stadsbyggnadskontoret motiverar sitt förslag från sammanträdet den 21 maj bland annat på följande sätt:

”1. Förslaget överensstämmer inte med kommunens översiktsplan. Område med särskilt stora värden för friluftsliv, samt värdefull parkmark, ianspråktas och kulturhistoriska värden påverkas negativt.

2. Förslaget bedöms inte vara i linje med Strategi för utbyggnadsplanering.

3. Förslaget bedöms inte heller vara i linje med Grön strategi för en tät och grön stad.

4. Området ligger emellertid centralt i staden med närhet till extremt god kollektivtrafik, vilket motiverar ett högt markutnyttjande.

5. Äldreboende är en verksamhet som bedöms kunna samspela relativt väl med Villa Överås och områdets kultur och parkvärden. De negativa aspekterna bedöms kunna hanteras, men för det krävs en mycket hög kvalitet på tillkommande byggnation.”

Park & Natur inte imponerad

Den här beskrivningen och hanteringen av ärendet imponerar inte på park- och naturförvaltningen, som bland annat kommenterar på följande sätt:

”Av en rad anledningar (förslaget strider mot Stadens Grönstrategi, Stadens Utbyggnadsplanering, Stadens översiktsplan, Förvaltningens Stadsdelsvisa Grönplan Örgryte-Härlanda. Stadens trädpolicy m m) delar vi inte kontorets bedömning att ett positivt planbesked bör lämnas för det förslag som ansökan gäller.

Park och Naturförvaltningen ifrågasätter starkt Stadsbyggnadskontorets bedömning ’att ett högt utnyttjande är detsamma som att exploatera marken’.

P & N menar att ett högt markutnyttjande är att marken används till det den är lämplig för i en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.”

Förvaltningen påpekar dessutom att just denna park ska utvecklas så att människor får bättre tillgång till de parkkvaliteter som anges in Stadens Grönstrategi.

Mycket tyder på att kampen om Överåsparkens framtid just har börjat och att fortsättning följer.

Föregående

Privata hyrorna höjs med högst 2,5 procent

Nästa

Spårvägens fackombud attackeras av kolleger