– Det behövs ingen majoritet för att stoppa Västlänken. Det hävdar Demokraternas partiledare Martin Wannholt, svuren motståndare till mångmiljardprojektet Västlänken sedan fyra år tillbaka, vid samtal med Spanaren.

– Det räcker med ett bra valresultat för Demokraterna!

Spanarens artikel förra onsdagen om det politiska läget beträffande det omtvistade projektet väckte berättigad uppmärksamhet.

Och oro på sina håll, har vi förstått, men den får anses vara obefogad.

Läsare som har tagit ställning mot Västlänken har hört av sig till Spanaren och undrat om artikeln skall tolkas som att det nu är kört när det gäller Västlänken.

Så skall texten absolut inte förstås.

Det artikeln handlade om var det faktiska läget i mitten av juni 2018. Så såg det ut när Börje Andersson började undersöka saken, talade med riksdagsmän, annat folk med inblick, räknade lite på opinionssiffror och tänkbar kommande mandatfördelning i fullmäktige. Allt korrekt och dubbelkollat.

Nytt läge redan i dag?

Situationen kan vara en helt annan redan när du läser detta. Det kan till och med vara så, att Demokraterna redan har blivit Göteborgs största parti, sett till opinionssiffrorna.

Den senaste lokala opinionsmätningen av Sifo, beställd och publicerad av GP, visar på ökande stöd för i första hand Demokraterna. Men dessa siffror kan vara missvisande eftersom undersökningen har pågått under så lång tid, från april till början av juni.

Det förra onsdagens text i Spanaren inte handlade om var allt det andra som kan spela in och påverka politiken: förhandlingar politiska partier emellan, bilaterala uppgörelser, spekulationer, tänkbara koalitioner, till och med tillfälliga majoriteter.

Ett slags köp och sälj det vimlar av inom politiken.

”Bra valresultat räcker”

Spanaren vände sig till årets uppstickare, kompromisslös motståndare till byggandet av Västlänken, Martin Wannholt, partiledare i Demokraterna och för närvarande partilöst kommunalråd, eller vilde som man sade förr.

– Många tror att det behövs majoritet för att stoppa planerna på att bygga Västlänken. Men så är inte fallet. Det räcker med ett mycket bra valresultat för Demokraterna så kan vi starta nedläggningen redan 10 september, säger Martin Wannholt bestämt.

Det är alltså samma besked som han har gett sina partimedlemmar och andra, som har hört av sig med anledning av Spanarens artikel i förra veckan om nuläget för den omstridda Västlänken.

”Söker väljarnas stöd”

Martin Wannholt vill som väntat inte avslöja något om sin taktik, men säger:

– Många kommer att bli förvånade, inte minst bland anhängarna till det här lika meningslösa som oansvarigt dyra projektet. Men som sagt: det krävs ingen majoritet för att förhandla.

– Vi strävar efter att söka väljarnas stöd för ett starkt förhandlingsmandat. Dagens opinionsundersökningar pekar redan på ett högt politiskt pris för flera Västlänkspartier.

En liten föraning om hur nedmonteringen kan gå till får man genom att läsa det yrkande av Martin Wannholt, som kom upp på kommunstyrelsens bord vid det senaste sammanträdet, 20 juni.

Martin Wannholts yrkande…

Kommunstyrelsen 2018-06-13.

Yrkande med direktiv för att häva erforderliga avtal och stoppa Västlänken

Den politiskt beslutade dragningen med en järnvägstunnel via omväg Haga, är Sveriges mest olönsamma projekt. För göteborgarna innebär det en söndergrävd och skövlad stad i nära ett decennium. Samtidigt leder projektet enligt miljöförvaltningen inte till någon mätbar förbättring av trafiksituationen i Göteborg.

Västlänken saknar folkligt stöd. En övertygande majoritet av göteborgarna har dessutom röstat nej till finansieringen av Västlänken.

Enligt villkor i tillåtligheten, miljöbalken och EU:s bindande miljödirektiv, får inte människors hälsa skadas genom överskridanden av miljökvalitetsnormerna (MKN) gällande utsläpp till luft.

Trafikverket avser genom bygget av Västlänken kraftigt överskrida MKN vad avser kväveoxider i stora delar av centrala Göteborg och under lång tid. Och därmed kraftigt bryta mot utlovade förutsättningar för ett genomförande.

Mot bakgrund av ovanstående är det kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges demokratiska rättighet och skyldighet att häva samtliga erforderliga avtal gällande Västlänken gentemot övriga avtalsparter, speciellt Trafikverket. Och därmed på göteborgarnas uppdrag stoppa Västlänken.

Förslag till beslut:
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Att kommunstyrelsen meddelar övriga avtalsparter i västsvenska paketet att Göteborgs Stad häver samtliga avtal avseende Västlänken.
Att kommunstyrelsen ges direktiv att skyndsamt driva processen för att häva samtliga avtal gällande Västlänken.

… och majoritetens

Yrkande S, M, MP, V, L, KD
Kommunstyrelsen 2018-06-20
Ärende 2.1.6
Ang. Yrkande med direktiv för att häva erforderliga avtal och stoppa Västlänken

Martin Wannholt har i ett yrkande till kommunstyrelsen föreslagit att samtliga avtal om Västlänken ska hävas.

Västlänken är en del av det Västsvenska paketet som Göteborgs Stad har avtalat tillsammans med staten, Göteborgsregionen, Region Halland och Västra Götalandsregionen. Därutöver finns nu en rad avtal med ett antal entreprenörer för själva entreprenaden. Att häva avtalen om Västlänken skulle alltså innebära att också avtalen om Västsvenska paketet hävdes. Byggnationen av Västlänken är dessutom inte ett beslut Göteborgs Stad utan regeringen och riksdagen förfogar över.

Processen med att planera för att lösa kapacitetsbristen för pendeltåg genom Göteborg har utretts i en rad omgångar. 2001 genomfördes den idéstudie som ledde fram till att man 2009 beslutade sig för alternativet med en tågtunnel via Göteborgs Central, Haga och Korsvägen.

Den beslutade utformningen av Västlänken har valts efter omfattande utredningar och remissrundor där en stor majoritet av remissinstanserna förordat den beslutade sträckningen. Prövning och granskning av miljöfrågorna i samband med Västlänken har gjorts av länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen. Den 30 maj i år  startade bygget av Västlänken efter att ha fått tillstånd till verkställighet av Mark- och Miljööverdomstolen. Det är alltså inte i praktiken realistiskt att nu häva avtalen.

Att nu häva avtalen kring Västlänken och Västsvenska paketet skulle innebära att staden skulle bli skadeståndsskyldig till en rad entreprenörer samtidigt som hela Västsvenska paketet inklusive Västlänken, Marieholmstunneln och Hisingsbron skulle stå utan finansiering. Konsekvensen skulle också bli att de kapacitetsproblem som finns för pendeltåg genom Göteborg skulle stå olösta under lång tid framöver.

Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunstyrelsen
Att avslå Martin Wannholts yrkande.

Ingen omröstning ägde rum utan ärendet bordlades till efter valet då det tas upp igen.

Föregående

Känslig information om förskolebarn gjordes tillgänglig för obehöriga

Nästa

Ny ”vattendirektör” bevakar Västerhavet