Det relativt nybildade partiet Demokraterna vill ta krafttag för att styra Göteborg mer effektivt. Partiet vill även omprioritera i budgeten för att styra över mer pengar till välfärdssektorn, närmare bestämt ”minst 1,4 miljarder kronor”.

Detta och mycket annat ganska sensationellt framkom då Demokraterna presenterade sin omfattande valplattform på tisdagen.

Partiledaren Martin Wannholt hälsade välkommen men lämnade ganska omgående över ordet till nyvunne partikollegan Henrik Munck, som presenterade partiets politik i grova drag. Övriga i ”panelen” var Jahja Zeqiraj och partisekreteraren Veronica Öjeskär.

Ersätt stadsdelsnämnderna

Det kanske mest radikala förslaget är att ombilda tio stadsdelsnämnder till fyra geografiska områden i stället: Hisingen, Nordost, Centrum och Sydväst.

Göteborgs kommun är en komplex och svåröverskådlig organisation och något måste göras för att politiken skall klara av uppdraget från medborgarna, anser Demokraterna.

Partiet vill också i princip halvera antalet förtroendevalda i nämnder och styrelser. Exempelvis föreslås, att endast styrelsen i AB Framtiden, moderbolaget i Göteborgs allmännyttiga bostadskoncern, skall ha en politiskt tillsatt styrelse. Poseidon och de övriga dotterbolagen behöver enligt Demokraterna inga egna styrelser utan kan skötas av fackfolk.

Kunskap och erfarenhet

Just detta går som en röd tråd genom Demokraternas valplattform. Samhället skall byggas på kunskap och erfarenhet. Göteborgs kommun skall styras på ett bättre sätt än idag, inte minst politiskt.

Partier pekar ut steg i ett framgångsrecept för en positiv utveckling i Göteborg:

1. Omfattande förändring i hur politiken leder och styr kommunen

2. Frigörande och omfördelning av stora resurser (pengar och personal) till det kommunala grunduppdraget.

3. Genomförande av avgörande satsningar på välfärd och trygghet

Samordnad budgetstyrning

Demokraterna vill att kommunens resurser fördelas genom samordnad budgetstyrning. I centrum för den processen står Stadsledningskontoret. Stadsdirektören får en ny roll, att ta ansvar för att budgetens löften och åtaganden verkligen genomförs.

Dagens modell uppfattar partiet bara bara som ett slags ”önskelista” över vad man vill genomföra, vilken sammanställs utan att någon samlad helhetsbedömning har gjorts. ”År efter år så flyter Göteborgs kommuns verksamhet omkring på ett icke koordinerat sätt.”

Stadsdirektören i ny roll

Med den nya budgetstyrningen får stadsdirektören en helt ny roll. Han eller hon skall skriva under det samlade budgetförslaget och åta sig att tillsammans med den politiska ledningen leverera välfärd och service till medborgare, företag och andra aktörer.

Den samordnade budgetstyrningen skall tillsammans med ersättandet av stadsdelsnämnderna med en ny organisation säkerställa att kommunens kompetens kan svara upp mot medborgarnas och medarbetarnas behov.

Det finns mycket intressant att hitta om man lusläser Demokraternas digra valmanifest. Slutligen bara ett annat mycket radikalt förslag: Demokraterna vill halvera den politiska administrationen i kommunen, vilket bland annat skulle innebära att de allmänt avlönade politiska sekreterarna avskaffas och ersätts med vanligt samarbete mellan politiker och tjänstemän.

– Det har fungerat perfekt under de fyra år jag har arbetat i kommunstyrelsen utan annan assistans än den jag fått av lojala, hjälpsamma tjänstemän, förklarade Martin Wannholt.

Föregående

Stoppa böneutrop?

Nästa

Före detta GP-anställda får vänta ännu längre