En överväldigande majoritet av de tjörnbor och andra, som skriftligen hört av sig till Tjörns kommun, säger nej till placeringen av den föreslagna hotell- och konferensanläggningen enligt planerna för Södra Hamnen i Skärhamn.

Knappt fem procent är positiva till hotellet av dem som skriftligen via mail eller brev kontaktat kommunen enligt samrådet som pågick till och med den 10 januari.

Därutöver finns åtminstone ytterligare 500 namn, kanske uppemot det dubbla, samlade på några protestlistor, oklart hur många, som cirkulerat i samhället.

Den gemensamma nämnaren för invändningarna emot hotell- och konferensanläggningen Gråskär är placeringen ute på piren vid vattnet. Negationerna lagras ovanpå varandra; Utsikten skyms, arkitekturen rimmar inte med den bohuslänska traditionen, passage uppe på piren hindras, fritidsbåts- och kanottrafik försvåras särskilt under högsäsong och läget ses även som riskfyllt även vid måttlig sjöhävning i havet.

Många uppfattningar

Kommentarerna till övriga förslag i samrådshandlingens detaljplan varierar brett, från berörda sakägare i hamnområdet, från föreningar och myndigheter och från enskilda medborgare.

Många, kanske de flesta, är positiva till planerna på att låta Skärhamns samhälle växa i Södra Hamnen, men hur och på vilka sätt finns många uppfattningar.

Några av de tyngsta remissinstanserna vid sidan av enskilda medborgare är Länsstyrelsen i Västra Götaland, Kultur- och fritidsnämnden i Tjörns kommun, Skärhamns Båtförening och Strandskyddarna. De är negativa till den föreslagna placeringen av hotell- och konferensanläggningen och till de fem våningar höga byggnaderna. De vill se alternativa förslag.

Länsstyrelsens kommentarer framgår här nedan.

Detaljplanen för Södra Hamnen i Skärhamn måste anses som ett av de riktigt stora projekt som Tjörns kommun nu arbetar med.

Avslutade och pågående projekt är olika till sin karaktär och äger rum under varierande lång tid, säger planarkitekt Åsa Jönson på Tjörns kommun i en kommentar till Spanaren.

Det är därför svårt att rangordna projekten efter storlek, anser hon.

På kommunen pågår nu ett dussintal detaljplaner och projekt som väckt varierande uppmärksamhet och intresse. Detaljplanearbetet för Södra Hamnen beräknas pågå året ut och kan därför troligen slutgiltigt klubbas i kommunfullmäktige först någon gång 2019.

Länsstyrelsen vill se annan plats för hotellet

Länsstyrelsen i Västra Götaland ställer sig positiv till Tjörns kommuns avsikt att utveckla Södra Hamnen i Skärhamn.

Brister i underlaget, särskilt beträffande hantering av områden som förutsätter att strandskyddet upphävs, innebär dock att är det tveksamt om väsentliga delar av planförslaget kan accepteras av länsstyrelsen.

Yttrandet gäller kommunens förslag till detaljplan för Södra Hamnen i Skärhamn, där bland annat föreslås ett nytt hotell vid vattnet, bostäder, verksamhetslokaler, och garageplatser.

Länsstyrelsen ger nu kommunen en diger hemläxa att återkomma till myndigheten med en mer genomarbetad detaljplan för hamnområdet rörande strandskydd, miljökvalitet för vatten, översvämning, risker och geoteknik:

Länsstyrelsen anser att kommunens argument för aktuell placering av besöks- och hotellverksamhet på piren inte är tillräckliga. Byggnationen kräver stora ingrepp i vattenområdet och det är oklart vilka naturvärden som kan påverkas, eftersom en marinbiologisk utredning inte har genomförts. Ett hotell måste inte för sin funktion ligga precis vid och över vattenyta.

Kommunen måste göra en utförlig alternativutredning för byggnationen och redogöra för varför anläggningen inte kan lokaliseras på annan central plats inom Skärhamn, men utanför strandskyddat område.

Även andra platser inom strandskydd kan utredas, om de innebär mindre ingrepp i naturmiljön och alternativ plats utanför strandskydd inte finns.
Kommunen ska också presentera förslag på alternativa platser för bostäder.

Föregående

Stockholmare ska lära oss lantisar vad som är sanning

Nästa

IVO kräver mer fakta om dödstragedin på korttidshemmet