Privata fastighetsägare ska kunna välja och vraka bland bostadssökande på kommunägda Boplats utan hänsyn till kötid eller turordning.

Det har gett upphov till en politisk strid där hyresgästföreningen fått stöd av (MP) och (V) mot förslaget från (S) om att privata hyresvärdar ska kunna använda Boplats fördelar utan några motförpliktelser.

Inför kommunstyrelsens möte i förra veckan skrev Anna Lönn Lundbäck, regionchef Hyresgästföreningen region västra Sverige, till samtliga ledamöter i kommunstyrelsen och ansåg att socialdemokraternas förslag ”väckt stor förvåning”.

”…enligt yrkandet ska hyresvärdar som inte vill acceptera reglerna om förmedling utifrån kötid som främsta kriterium fortfarande få möjlighet att utnyttja Boplats för sin marknadsföring och även mot betalning kunna få tillgång till den källkod som ligger till grund för IT-systemet för att kunna bygga upp ett parallellt förmedlingssystem.
 
I dag fungerar Boplats så att de kommunala bostadsbolagens lägenheter förmedlas utifrån kötid förutsatt att andra villkor som till exempel familjestorlek är uppfyllda. För de privata värdar som utnyttjar Boplats är det dock frivilligt att tillämpa kötid. De kan i stället ha helt andra urvalskriterier där antalet ködagar helt saknar betydelse.
 
Detta är ett system som mötts av stark kritik från de bostadssökande eftersom det öppnar stora möjligheter för privata fastighetsägare att välja och vraka bland de sökande. Det är ett slutet system helt fritt från insyn och transparens och har av många liknats vid ett gigantiskt och slumpartat bostadslotteri.
 
Enligt vår bedömning kommer det förslag Socialdemokraterna nu presenterat att leda till att det även fortsättningsvis kommer att existera två parallella system för förmedling av bostäder. Ett öppet och transparent där det är tydligt för de bostadssökande varför de fått eller inte fått en lägenhet och ett där förmedlingen även fortsättningsvis sker utan möjlighet till insyn.
 
Vi vill också erinra dig om att det sedan några år tillbaka har införts en köavgift hos Boplats. Det innebär att de bostadssökande är med och finansierar verksamheten. Med stor sannolikhet är de inte intresserade av att sälja rättigheter vidare till en förmedling som även fortsättningsvis kommer att bedrivas godtyckligt.”

Brevet lyckades inte få kommunstyrelsens ledamöter på andra tankar.

Bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot (S)-förslaget.

”De hyresrätter som finns tillgängliga behöver förmedlas på ett öppet och transparent sätt… Därför värnar vi om Boplats som den samlande bostadsförmedlingen i Göteborg. Det är i dag skattebetalarna och de bostadssökande som i huvudsak har betalat för uppbyggnaden av systemet. Att sälja källkoden till IT-systemet vore att underlätta för parallella system, vilket skulle försvåra för de bostadssökande. Värdet av IT-systemet ska även fortsättningsvis komma göteborgarna till gagn via Boplats som den samlande portalen för bostadsförmedling”, ansåg de.

Socialdemokraterna motiverar sitt förslag med att Boplats därigenom erbjuder bostadssökande en möjlighet att komma i kontakt ”även med de fastighetsägare som inte använder sig av systemet i sin uthyrning, i syfte att ha en sammanhållen marknadsplats för hyresrätter i Göteborg”.

I slutändan avgörs frågan av kommunfullmäktige.

Föregående

Kall sommar dämpade försäljningen av fritidsbåtar

Nästa

Tuffingen ansluter sig till metoo