Den första domstolsgranskningen av miljökonsekvenserna av det föreslagna tunnelprojektet Västlänken under Göteborgs innerstad avslutades i förra veckan. Reservdagarna behövde inte utnyttjas.

Mark- och Miljödomstolens ledamöter kunde återvända till Vänersborg och tingsrätten där.

Nu undrar säkert åtskilliga hur fortsättningen ser ut. Spanaren försöker reda ut begreppen.

Några tycks tro att dom kommer att meddelas redan i oktober. Det är högst osannolikt. Domstolen har tidigare själv uppgivit att den behöver minst tre veckor på sig för att godkänna eller avslå Trafikverkets ansökan.

Det preliminära besked som gavs under förhandlingarna i Kajskjul 105 var ”troligen i höst”. Någon gång före jul således, men det kan även betyda, att dom inte meddelas förrän efter årsskiftet i det största mål MMD i Vänersborg haft att ta ställning till.

Överklagande är säkert

Oavsett vilket utslag domstolen kommer fram till blir domen av endera parten att överklagad till Mark- och Miljööverdomstolen, MÖD, en avdelning i Svea hovrätt. Det vet man säkert.

Om dom mot all förmodan skulle meddelas i oktober så dröjer det innan ärendet hamnar på MÖD:s bord, eftersom överklagandetiden är tre veckor, men den tiden kan förlängas med en månad. Då skulle det vara ganska precis ett år sedan MMD började behandla Trafikverkets ansökan. Och då är vi redan inne i 2018.

Nästan lika lång tid

Och hur lång tid kan MÖD behöva för att ta upp och sätta sig in i det komplexa ärendet med bevisligen stor miljöpåverkan, oavsett vad Trafikverket hävdar? Gissningsvis behöver Miljööverdomstolen kanske inte riktigt lika lång tid på sig, mycket beroende på hur mycket kompletterande uppgifter ledamöterna anser sig behöva för att kunna fatta beslut.

Men låt säga att MÖD klarar processhanteringen på 8-10 månader. Då har det i princip hunnit bli höst. En höst då det tredje söndagen i september skall hållas allmänna val.

Nätverket Stoppavästlänken.nu har undersökt hur lång processtiden för mål i Miljööverdomstolen brukar vara. I allmänhet är den cirka 12 månader från det att ärendet hamnat på domstolens bord – i mål som inte på långa vägar är lika komplicerade som miljöprövningen av Västlänken.

Samma procedur igen

Efter domen i Miljööverdomstolen upprepas proceduren: oavsett vilket utslaget blir så kommer det att överklagas till Högsta domstolen av endera parten.

Som läsaren kanske minns från förra veckans artikel i Spanaren, är Högsta domstolen sista instans för mål som initialt tagits upp i Mark- och Miljödomstolarna, fem till antalet i hela landet.

Kommer då Högsta domstolen, HD, så småningom att ta upp miljöprövningen avseende Västlänken? Det är högst sannolikt, eftersom det handlar om ett så komplicerat och omstritt mål.

HD ingen expertdomstol

Högsta domstolen är landets högsta juridiska instans, inte en expertdomstol som MMD eller MÖD. Ledamöterna i HD utgör landets juridiska elit i första hand.

Men det kan dröja innan HD beslutar om den skall ta upp ett fall till överprövning – eller inte. Det vet vi från många andra utdragna rättsprocesser.

Vid en prövning i HD spelar antagligen de olika miljöargument som lagts fram av respektive parter mindre roll. HD kan granska och fastställa en dom i Miljööverdomstolen eller återförvisa ärendet dit för ny prövning.

Snabbt svar från HD

Spanaren bad Högsta domstolen om en kommentar till det ovanstående och fick snabbt följande svar genom administrativa fiskalen Linda Heikilä:

”Uttrycket expertdomstol är inget vedertaget begrepp. Korrekt är däremot att Högsta domstolen till skillnad från mark- och miljödomstolarna inte har några miljöexperter (så kallade tekniska råd) som dömer tillsammans med juristdomarna utan det är uteslutande juristdomare (justitieråd) som deltar i avgörandet.

I vad mån parternas olika miljöargument får någon avgörande betydelse i Högsta domstolen beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Mer korrekt är också att uttrycka det så att Högsta domstolen kan ändra, fastställa eller återförvisa ett mål för fortsatt behandling.”

När kan allt vara avgjort?

Hur lång tid kan den juridiska processen då ta allt som allt?

Det är omöjligt att förutsäga i dagens läge. Men det kan i vissa fall röja många år innan ett slutgiltig dom vinner laga kraft.

Som jämförelse kan nämnas en minst lika komplicerad miljöjuridisk process på Gotland, som nu är inne på sitt elfte år! En process som ändå inte är helt avgjord… Elva år således.

Den handlar i korthet om mineralföretaget Nordkalks begäran om att på sin egen mark få ta upp en ny kalktäkt, Bungetäkten, för sin verksamhet. Nordkalk har i många år brutit kalksten på Gotland främst för stålindustrins behov, och bättre och renare kalksten finns inte i landet.

Det har varit kolossalt många turer i den här processen där bland andra regeringen, Naturvårdsverket och miljöorganisationer hör till Nordkalks motparter.

Vem är det då som företräder Nordkalks intressen? Det är advokatbyrån Fröberg & Lundholm i Stockholm genom advokaten Mikael Lundholm. Den andre delägaren i firman heter Magnus Fröberg, den advokat som i förra veckan bland annat svarade för Trafikverkets slutplädering i Kajskjul 105 på Bananpiren i Göteborg!

Föregående

Martin Wannholt begärde ett svar av Trafikverkets generaldirektör

Nästa

Kall sommar dämpade försäljningen av fritidsbåtar