Många undrar vilken slags domstol det är som synar det eventuella byggandet av Västlänken i sömmarna.

Mark- och Miljödomstolen, MMD, är en särskild avdelning vid tingsrätten i Vänersborg, men den jobbar inte som en tingsrätt.

Enkelt kan man säga, att MMD är en expertdomstol, en av fem i landet. De övriga finns vid tingsrätterna i Umeå, Östersund, Nacka och Växjö.

Det innebär bland annat att det inte finns några nämndemän med och avgör hur domen skall falla i respektive mål. Det är endast jurister plus experter med gedigna fackkunskaper som fäller utslag.

Fyra slags ärenden

De ärenden eller mål en mark- och miljödomstol har att granska och avgöra kan delas in i fyra kategorier: rena miljömål, fastighetsmål, plan- och byggmål samt VA-mål.

Trafikverkets ansökan om att få bygga Västlänken enligt vissa premisser är således ett miljömål.

En MMD är i vissa mål första instans. Dessa mål kan delas upp i ansökningar om tillstånd, stämningsmål och mål som handlar om utdömande av viten. Det planerade bygget av Västlänken är således även ett tillståndsmål.

Avgör även överklaganden

Mark- och miljödomstolarna prövar dessutom överklaganden av beslut som fattats av länsstyrelser och en rad andra myndigheter. Även vissa andra ärenden enligt den så kallade Ärendelagen hänvisas till en mark- och miljödomstol samt vissa andra ”specialmål”, oklart vilka om man söker på domstolarnas hemsidor.

Det är viktigt att komma ihåg, att mark- och miljödomstolarna inte handlägger och avgör några brottmål, inte ens misstänkta brott mot Miljöbalken enligt bestämmelserna i balkens 29:e kapitel. Eventuella miljöbrott skall anmälas till allmän åklagare och handläggas och avgöras i allmän domstol.

Domar kan överklagas

Mark-och miljödomstolen avger domar som kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, som är en avdelning i Svea hovrätt. Denna domstol är slutinstans i ärenden i vilka första beslutet har fattats av en myndighet. I mål som har startats i Mark- och miljödomstolen är Högsta domstolen sista instans.

Det är därför sannolikt, att ansökan om att få bygga Västlänken på ett visst sätt, exempelvis när det gäller byggets ofrånkomliga miljöpåverkan, inte kommer att avgöras förrän ärendet har tagits upp och avgjorts i Högsta domstolen.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg prövar verksamheter som kan vara miljöstörande i Hallands och Västra Götalands län samt inom Askersunds, Degerfors, Hällefors, Karlskoga och Laxå kommuner.

Jurister och experter dömer

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg utgörs av avdelningarna 2 och 3. Den dömande personalen består dels av juristdomare, dels av tekniska råd. De tekniska råden har naturvetenskaplig eller teknisk utbildning och bred erfarenhet av sakfrågor domstolen prövar och avgör.

I vissa mål deltar även särskilda ledamöter.

En av dessa ledamöter skall ha erfarenhet av sakfrågor som faller inom de verksamhetsområden som administreras av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Boverket eller Lantmäteriet.

Den andra ledamoten skall ha erfarenhet av industriell, kommunal eller areell verksamhet eller av sakfrågor som behandlats av ovanstående myndigheter.

De särskilda ledamöterna är till skillnad från juristerna och de tekniska råden inte anställda i domstolen utan kallas in till tjänstgöring vid behov.

Dom faller i november

Nu är målet om Västlänken mitt inne i andra veckan. När förhandlingarna avslutas i slutet av nästa vecka vill domstolen ha ytterligare tre veckor på sig att fatta beslut om projekteringen och byggandet av Västlänken följer bestämmelserna i Miljöbalken.

Trafikverkets ansökan handlar om projektets miljöstörande påverkan framför allt i planerade byggområden. Domstolens beslut kan bli att neka igångsättning av bygget. Oavsett vilket kommer ärendet att överklagas.

Det finns som bekant många synpunkter på hur Västlänken skulle förvandla det Göteborg vi känner. Det är ganska vagt angivet att byggtiden kommer att bli 8-10 år och det finns anledning att förmoda, att all slags trafik i stan kommer att påverkas avsevärt.

Över 400 synpunkter

När tiden gick ut för att lämna synpunkter på projektet gick ut hade över 400 synpunkter lämnats in, som alla har lämnats över till Trafikverket att besvara eller bemöta.

Så här kommenterade rådman Göran Stenman ärendet då: ”En del har synpunkter på projektet i sig, andra tycker hela projektet är vansinnigt och bör skrotas.”

Det är nu Göran Stenman som leder förhandlingarna i Kajskjul 105 på Bananpiren. På sin hemsida har domstolen tidigare skrivit, att ärendet om byggandet av Västlänken är det enskilt största domstolen haft att hantera.

Föregående

Han väckte upp kubbhuset

Nästa

ÖIS åkte ur – uppe igen utan match