Med hjälp av utländska byggföretag ska göteborgarna få det ökade antal hyreslägenheter, som politikerna satt som mål.

– På det sättet klarar vi kraven på att bygga fler bostäder samtidigt som det kommer att ske till en lägre kostnad än om enbart svenska bolag hade byggt, säger Mariette Hilmersson, koncernchef och VD för Göteborg Stads allmännyttiga bostadsbolag Förvaltnings AB Framtiden, i en intervju med Spanaren.

Styrelsen för Framtidenkoncernen, som med drygt 72 000 lägenheter är landets största, skruvar upp kraven att leverera hyresrätter. Årligen har koncernen byggt omkring 300 lägenheter i Göteborg men nu sker en fördubbling till nästa år, med 600 lägenheter. Kraven ökar därefter med mer än en fördubbling till 1400 lägenheter varje år med start 2019, varefter den nivån ska bibehållas under ett antal år.

Hur det ska gå till i den överhettade byggbranschen förklarar Mariette Hilmersson så här:

– Detaljplanearbetet har forcerats och allt är i praktiken nu klart för att nå målet på 600 lägenheter 2018.

– Då branschen är överhettad och vi här i landet har Europas högsta byggkostnader, har vi gått utanför Sverige för att hitta företag att bygga lägenheter i Göteborg till lägre kostnader än vad som hittills varit fallet.

– Vi har hälsat på i stort sett varje europeiskt land för att hitta intresserade byggnadsbolag. Vi har kommit längst i Polen och väntar nu på att få in anbud, men diskussioner förs även med intressenter i Spanien, Frankrike och de baltiska länderna.

Problem att lösa

Den eventuella löne- och villkorsproblematik som kan komma att uppstå med utländsk arbetskraft i Sverige får man lösa.

På senare tid har hyresmarknaden mättats på flera håll i landet. I till exempel Linköping och Örebro har nybyggnationen bromsats så byggnadsföretagen får kapacitet över, som nu kan komma Göteborg till godo.

– Fler aktörer på byggnadsmarknaden sätter press på byggkostnaderna. Det är också avsikten, förklarar Mariette Hilmersson.

Hon gör bedömningen att 60- och 70-talens satsningar på bostäder i miljonprogrammet gav erfarenheter, som branschen i dag tagit till sig och bör förhindra en upprepning av fel och brister som uppkom i den tidens byggrush.

Förtätning av staden

Hälften av Göteborgs nya hyresrätter kommer att uppföras i miljonprogrammets områden och hälften kommer att spridas till andra stadsdelar. Detta medför en förtätning av stadsbebyggelsen.

Måste nya bostäder trängas in bland befintlig bebyggelse?

– Det har att göra med kostnader samtidigt som många gärna vill ha en ökad närhet, anser hon. Att bygga nytt på helt obruten mark är dyrt.

Förvaltnings AB Framtiden består av Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon, Egnahemsbolaget för bostadsrätter/egna hem samt ett nybildat bolag för koncernens byggande. Dessutom finns en verksamhet för störningsfrågor/säkerhet.

Skulle koncernen med dess styrelser och ledningsgrupper kunna bantas ned till enbart en styrelse och en ledning för hela gruppen? Det skulle betyda besparingar av arvoden och lönekostnader i storleksordningen tio miljoner kronor.

– Det är inte en fråga för mig utan för vår ägare, svarar Mariette Hilmersson. Men hon pekar på områden där man redan arbetar koncernövergripande. Det är inom HR (personalfrågor), IT och Inköp och upphandling.

– Som landets största allmännyttiga bostadsföretag har vi stora synergieffekter att vinna på sådan samordning, anser hon.

Föregående

Vem ska nu laga cyklar åt chefer och deras barn på Got Event?

Nästa

Minst 500 hus riskerar skadas av Västlänken