Hur gick det egentligen till när beslutet om att bygga Västlänken under Göteborg fattades för snart tio år sedan?

Mycket talar för att det var en ren bluff, som gjorde att frågan om avlastning av Centralstationen i Göteborg tog en helt annan vändning.

Det hävdar Mats Lövgren, administratör och samordnare i nätverket Stoppa Västlänken Nu, vid samtal med Spanaren. Nyligen utnämndes han i GP:s årliga rankning av makthavare i Göteborg till den 44:e mest inflytelserika personen i stan.

Mats Lövgren påpekar också att befintliga dokument talar för att Göteborg senare bestämde sig för en tågtunnel under stan utan att alternativen var tillräckligt utredda och beaktade.

– Tveklöst ja. I själva verket vilar hela projektet Västlänken på ett dribblande med sanningen av kommunalrådet Anneli Hulthén. De alternativ som Banverket presenterat inledningsvis och som inte innebar ett tunnelbygge fick därmed omgående läggas till handlingarna efter hennes agerande.

– Det är en allvarlig anklagelse. Anser du att du har belägg för den?

– Absolut var det så det gick till, enligt de handlingar och protokoll jag har studerat.

Mats Lövgren anser att Anneli Hulthén från att inledningsvis ha haft en låg profil senare handskades vårdslöst med sanningen i dåvarande Banverkets styrgrupp för järnvägsplanen, som hon ingick i.  Hon undanhöll även viktig information för de övriga ledamöterna i kommunstyrelsen genom att inte rapportera tillbaka korrekt från mötena i styrgruppen.

– Kan det finns hemliga dokument eller protokoll du inte har fått ta del av?

– Knappast troligt i den här frågan. I så fall skulle jag i alla fall känna till deras existens.

Enormt forskningsarbete

Mats Lövgren har under tio års tid på sin fritid målmedvetet forskat i ett kolossalt stort antal offentliga handlingar, anteckningar och protokoll kring projektet, i Trafikverkets arkiv samt i kommunstyrelsens protokoll från åren 2004-2007.

Efter sitt intensiva grävande tillhör Mats Lövgren sannolikt de mest kunniga på området i stan, troligtvis även inklusive många tjänstemän i Trafikverket. Vid det här laget lär det i verkets arkiv finnas tusentals offentliga handlingar av olika dignitet enbart om Västlänken.

– Allt finns att hämta där även om en del är svåråtkomligt. Det är bara att begära ut handlingarna och att läsa på. Det är så vi i nätverket har kommit fram till att beslutet att bygga Västlänken via Korsvägen och Haga är baserat på halvkvädna visor och undanhållande av viktig information till de övriga styrande i stan, framhåller Mats Lövgren.

Det var genom att gräva riktigt djupt nätverket också fick reda på, att Götatunneln kommer att behöva stängas av i båda riktningarna under 12 månader, då sprängningar för Västlänken kan komma att pågå där banorna korsar varandra.

Så här gick det till

Spanaren ska här försöka att i korthet återge en lång historia som utspelade sig mellan den 17 september 2003 och den 9 maj 2007. Händelseförloppet bygger på uppgifter i offentliga handlingar och protokoll.

Det var den 17 september som Styrgruppen för järnvägsutredningen träffades första gången. Platsen var dåvarande Banverkets lokaler på Stampgatan 34 och närvarande var åtta personer, tre höga tjänstemän från Banverket, en från Västtrafik och fyra politiker, varav en från kommunstyrelsen och tre från Västra Götalandsregionen som då ”ägde” frågan sedan Göteborg tidigare avsagt sig. Ordförande var Sven Bårström, nytillträdd regionchef i Banverket.

Flera lösningar presenterades

Syftet med det första mötet var att gå vidare med projekteringen av de åtgärder som kunde behövas för att öka kapaciteten vid Centralstationen. En förstudie presenterade ett antal lösningar och mötets uppgift var att bestämma vilka man skulle gå vidare med.

Tre tunnelalternativ valdes liksom ombyggnad av Centralstationen, det så kallade förstärkningsalternativet. Även arbetsformer presenterades och diskuterades. Protokollet antyder att mötet, det första av 14, genomfördes i positiv anda. Vid detta möte var Anneli Hulthén inte deltagare. Det var hon däremot vid det andra mötet, på Ullevi i december samma år, och de därpå följande.

Första gången deltog Anneli Hulthén inte som kommunalråd utan som representant för Göteborgsregionens kommunalförbund, som bland annat har ansvar för kollektivtrafiken.

Alternativen godkända

Även mötet i december förefaller ha genomförts i positiv anda. Anteckningarna visar att styrgruppen godkände de alternativ som valts ut för fortsatt utredning. Det bestämdes också vem som skulle betala vad i budgeten på 40 miljoner kronor, Banverket mest med 75 procent.

De därnäst följande mötena behandlade diverse praktiska ämnen som upphandling av vem som skulle göra vad i Järnvägsutredningen. Den enda stora förändringen var att Sven Bårström ersattes av Lotta Brändström som ordförande. Efter sommaren 2004 skulle utredningarna sättas igång.

Göteborg ångrade sitt beslut

Och det var då det började hända saker. Dels ville Göteborg ha en egen plats i styrgruppen i stället för att vara representerat av Göteborgsregionen, GR, dels krävde Anneli Hulthén att alla skulle redogöra för med vilket mandat de ingick i gruppen.

– Göteborg ville ha mer att säga till om i projektet trots att fullmäktige 1999 hade delegerat frågan till Göteborgsregionen. Göteborg ville helt enkelt ”äga” frågan igen, påpekar Mats Lövgren.

Senare under hösten bestämdes att det var rimligt att Göteborg fick en egen plats i styrgruppen. Stadskansliet fick frågan på sitt bord men bollade snabbt över den till kommunstyrelsen, som utsåg Anneli Hulthén att bli stans representant.

”En stor påtryckningsroll”

– Styrgruppsmötet den 16 december 2004 skulle förändra hela bilden. Nu hade Anneli Hulthén den formella rollen som Göteborgs representant. Då hade hon fått en stor påtryckningsroll i projektet. Hon skulle komma att peka med hela handen var skåpet skulle stå, säger Mats Lövgren och fortsätter:

– Och det är nu hennes bluff kommer. Dagen före styrgruppsmötet hade kommunstyrelsen sitt sista sammanträde för året. Under punkten Övrigt redogjorde Anneli Hulthén för vad som hittills hade framkommit under mötena i styrgruppen. En presentation, varken mer eller mindre. Det är vad som står i protokollet.

– Men dagen efter skulle det låta annorlunda under sammanträdet i styrgruppen. Då påstår Anneli Hulthén med eftertryck, att kommunstyrelsen dagen före hade beslutat, att något förstärkningsalternativ inte var det minsta aktuellt. Det är möjligt att frågan diskuterades och att man snackade ihop sig under eller efter sammanträdet, men något beslut finns inte, framhåller Mats Lövgren.

Vilka personer som deltog i sammanträdet 15/12 2004 framgår av en separat artikel nedan.

Förstärkningsalternativet togs bort

Banverket och styrgruppen blev tagna på sängen av Anneli Hulthéns oväntade besked, som de inte hade anledning att betvivla. I den efterföljande diskussionen krävde styrgruppen därför att Banverket skulle plocka bort förstärkningsalternativet.

– Som representant för Göteborgs stad i styrgruppen hade Anneli Hulthén rimligtvis anmälningsplikt gentemot kommunstyrelsens övriga ledamöter, som självklart var beroende av hennes rapportering, säger Mats Lövgren. Men jag anser att hon även skötte det uppdraget illa. Bara efter tre av sju möten rapporterade hon tillbaka till kommunstyrelsen och ganska knapphändigt. Varför hon valde att göra så är svårt att förstå.

Många frågor diskuterades

Bland de frågor som diskuterades i styrgruppen och det finns papper på var bland annat svårigheterna med kapaciteten, att få in så många tåg som önskvärt i tunneln, Banverkets inställning till förstärkningsalternativet, Riksantikvarieämbetets oro för Göteborgs kulturarv, att alternativet med endast en underjordisk station inte skulle kräva några öppna schakt i stan och mycket mera, enligt de uppgifter Mats Lövgren grävt fram. Hur mycket av detta som vidarebefordrades till kommunstyrelsen är inte känt.

Mats Lövgren tycker att protokollet från styrgruppens möte den 18 mars 2005 är extra intressant, alltså mötet efter det att Anneli Hulthén förklarat att det fanns beslut på att avföra förstärkningsalternativet. Där står det att stan inte kommer att anpassa sitt planarbete till förstärkningsalternativet om det förs fram igen, eftersom informationen inte hade vidarebefordrats till kommunstyrelsens övriga ledamöter!

Förslaget lades malpåse

Styrgruppen hade sitt sista sammanträde den 9 maj 2007 och i december samma år beslutade Banverket att järnvägsutredningen var klar och att man bestämt sig för att förorda Västlänken via Korsvägen och Haga.

Eftersom det då inte fanns pengar att bygga en tunnel för lades utredningen i malpåse. Där låg den ända till 2009 då Göteborg hade förhandlat fram Västsvenska paketet. Då var det lägligt att plocka fram Västlänken som det enda utredda alternativet.

Vid det laget hade Banverket lagts ned och ersatts med Trafikverket, som nu fick i uppdrag att fortsätta projekteringen.

Anneli Hulthén är som bekant sedan den 1 oktober 2016 landshövding i Skåne efter att ha varit kommunstyrelsens ordförande i Göteborg från januari 2009 till januari 2016.

”inga synpunkter”

Spanaren har skickat över texten till Anneli Hulthén för en eventuell kommentar, men hon har via sin sekreterare låtit meddela att ”hon inte har några synpunkter”.

Spanaren har fått bekräftat av en person som var närvarande vid sammanträdet i kommunstyrelsen den 15 december att det var exakt så det gick till som beskrivits ovan. Kort presentation av Anneli Hulthén, ingen diskussion och inget beslut. Precis som det står i protokollet med andra ord.

Anledningen till brådskan med mötet kan ha varit, att ledamöterna i kommunstyrelsen skulle ät jullunch efteråt.

Se även artikel Sammanträdet tog 40 minuter.

Sammanträdet varade i 40 minuter

Kommunstyrelsens sista sammanträde före julen 2004 ägde rum den 15 december och varade i 40 minuter.

Sammanlagt behandlades 32 ärenden, inklusive en omsorgsfull avtackning av Vivi-Ann Nilsson, som begärt att få lämna nämnden vid årsskiftet samt fyra anmälningsärenden.

Paragraf 771 om Västlänken lyder i sin helhet:

Västlänken – INFORMATION

Anneli Hulthén (s), ledamot i styrgruppen för Järnvägsutredningen Västlänken, lämnar en rapport från möte med Banverket och aktuella frågeställningar.

BESLUT

Informationen antecknas.

Följande personer satt enligt protokollet med vid sammanträdet, då beslutet att förorda lösningen Västlänken enligt Anneli Hulthén ska ha fattats:

Ordföranden Göran Johansson (S), Jan Hallberg (M), Vivi-Ann Nilsson (S), Erik Lithander (Fp), Eva Olofsson (V), Agneta Granberg (M), Frank Andersson (S), Anneli Hulthén (S), Helene Odenjung (Fp), Kia Andreasson (Mp), Susanna Haby (M), Endrick Schubert (S), Carina Liljesand (KKD).

Utöver ledamöterna var fyra ersättare delvis i tjänst medan övriga närvarande uppgick till 33 personer, däribland nuvarande ordföranden i kommunstyrelsen Ann-Sofie Hermansson.

 

Föregående

Sjukvårdsministern: Kulturförändring behövs för att klara vårdbehovet

Nästa

Jag är olydig - Göteborgs-Posten vill inte ha mig som prenumerant