I juni förlorade de röd-gröna omröstningen i fullmäktige när de ville stoppa planerna på att införa privata alternativ i hemtjänsten.

Nu underkänner de stadsledningskontorets förslag till organisation och ekonomi som ska gå ut på remiss till stadsdelsnämnderna.

Bland annat vill de veta hur kriminella aktörer ska kunna stoppas.

”Tyvärr innehåller förslaget brister som är besvärande i detta sena skede”, säger de i en skrivelse som behandlas på veckans möte med kommunstyrelsen.

”För att denna stora reform inte ska vara förenad med betydande risker – bland annat för de cirka 10 000 brukarna och 3 000 medarbetarna inom hemtjänsten – behöver stadsdelsnämnderna ges möjlighet att ta ställning till ett mer genomarbetat helhetsunderlag.”

Bland annat vill de rödgröna ha svar på följande frågor:

1. Stadsdelsnämnderna kommer sannolikt att få problem med övertalighet i hemtjänsten i egen regi. Vilka kostnader kan detta leda till? 

2. Överdebitering på utförarsidan är ett fenomen i andra kommuner, även att oseriösa eller till och med kriminella aktörer kommit in. Även med en omfattande kontrollapparat är problemen svåra att komma tillrätta med. Hur kan detta påverka kostnadsbilden? 

3. I en marknadslösning som denna – där många aktörer marknadsför sina tjänster – är det fullt möjligt att efterfrågan drivs upp. Utförare kommer sannolikt att uppmuntra brukare att i högre grad utnyttja kommunal omsorg. Vilka kostnadsökningar kan detta resultera i? 

4. En reform av detta slag är oundvikligen förknippad med anpassningskostnader – inte minst via förlorad tid i verksamheten. Vilka kostnader bör stadsdelsnämnderna räkna med? 

De röd-gröna skriver också att det i flera kommuner med valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) ”saknar merparten av utförarna kollektivavtal”.

”Risken blir att vissa av arbetstagarna, som till stor del är kvinnor och utrikes födda, hamnar i en otrygg arbetssituation.”

”Vidare är det viktigt att klargöra vad som vid en LOV-reform skulle hända med Göteborgs Stads policies där heltid är norm och där andelen arbetad tid som utförs av timanställda ska minska.”

Föregående

Bakgrund: Så mycket kostar partistödet i form av lön till politiska sekreterare

Nästa

Sådana politiker ska vi ha