Åtminstone fram till 2025 blir Stenas Danmarksfärjor  kvar på Masthuggskajen.

Men sedan?

Kan Stena förvandla terminalen till en ”integrerad del av stadsbilden” med promenadstråk längs vattnet och en terrass med restaurang, café och galleri?

I nästa vecka kommer frågan om Masthuggskajens framtid upp i kommunfullmäktige.

Enligt gällande avtal ska Stena lämna kajen 2019.

Det har dock visat sig omöjligt att överföra Stenas verksamhet till Majnabbe som tidigare var tänkt.

Istället vill nu hamnstyrelsen förlänga avtalet med Stena fram till 2035 – men med möjlighet för kommunen att säga upp avtalet redan 2025.  En uppsägning som då kan kosta kommunen 50 miljoner kronor för att ersätta Stena för nödvändiga investeringar.

Älvförbindelser planeras

För området finns flera framtidsplaner.

Bland annat planeras en älvförbindelse (bro eller tunnel) för spårväg och eventuell gång- och cykeltrafik mellan Lindholmen och Stigberget, en linbana mellan Järnvågen och Lindholmen, och utbyggnad av bostäder och kontor.

När frågan var uppe i kommunstyrelsen kom alliansen med ett nytt förslag: att låta Stena vara kvar på kajen.

Staden bör verka för att Stena Line kan utvecklas som en del av stadsrummet. Stena Line gör i dag ett antal gröna satsningar för att minska utsläppen och inom en snar framtid räknar Stena Line med att ha 100 % batteridrivna fartyg i hamn och skärgård.

Stena Line kommer också verka för att Masthuggskajen blir en integrerad del av staden med promenadstråk längs vattnet och en ombyggd terminal, vilket därmed ger tillgång till vattnet.

Förutom en vidsträckt terrass får terminalen en uppdaterad restaurang, ett nytt café och ett galleri. För att få en levande och omväxlande stadsmiljö krävs olika inslag i stadslivet, där färjetrafiken till Danmark kan vara ett”, skriver L. M och KD i ett yttrande.

Alliansen röstades dock ned i kommunstyrelsen till förmån för ett avtal som kan sägas upp 2025.

”Fortsatt färjetrafik vid Stenas terminal i Masthugget riskerar komma i konflikt med flera viktiga utvecklingsbehov. Den långsiktiga inriktningen med stadsförnyelse och bostäder i området, liksom nya förbindelser över älven är avgörande för stadens utveckling. Avtalet med Stena får inte förhindra det och avsikten är att om staden efter år 2025 behöver Masthuggskajen för stadsutveckling och/eller älvförbindelse”, framhöll de röd-gröna och pekade ut en rad områden där fortsatt färjetrafik kan hamna i konflikt med planerna för området:

● En älvförbindelse för spårväg och eventuellt gång- och cykeltrafik planeras mellan Lindholmen och Stigberget. …  Förbindelsen kan komma att börja byggas redan år 2025. Avtalet måste sägas upp när förbindelsen ska byggas, om det inte är möjligt att förena förbindelsen med färjetrafiken.

● … risk för att den utbyggnad av bostäder och kontor i blandstad som föreslås i detaljplan vid Järnvågsgatan kan hindras av bullret från hamnen. ..

● Den linbana som planeras … kan påverka färjetrafiken vid Masthuggskajen. Om torn behöver placeras i vattnet eller vid kajkanten behöver det klargöras att Stena och staden är överens om en fungerande placering.

● … En stadsbebyggelse på Masthuggskajen knyter ihop Stigberget, Linné och Skeppsbron och ger goda
möjligheter att bygga bostäder i ett centralt läge nära både Västlänkens station Haga och annan kollektivtrafik. Området vid Järnvågen bedöms vara färdigbyggt runt år 2025 och då skulle det vara lämpligt att börja bebygga Masthuggskajen.”

 

FOTNOT

I ett annat ärende har hamnstyrelsen förordat en tunnelförbindelse mellan Stigberget och Lindholmen istället för en bro. Så här skriver hamnstyrelsen bland annat:

”… Att anlägga en bro mellan Stigbergstorget och Lindholmen kommer att få konsekvenser för sjöfarten. Konsekvensernas storlek kommer att variera beroende på brons utformning vad det gäller höjd, möjligheter att öppna bron osv… Hamnbolaget kommer att iordningställa Stigbergskajen utanför Amerikaskjulet för att där kunna ta emot kryssningsfartyg när nuvarande kryssningsterminal i Frihamnen avvecklas i slutet på 2017. …  Det finns endast ett fåtal lägen i innerhamnen som är lämpliga för att ta emot kryssningsfartyg. Stigbergskajen är ett av dessa. Hamnbolaget anser därför att det är viktigt att det går att hitta placering och utformning av den nya förbindelsen mellan Stigberget och Lindholmen där kryssningsfartyg kan ligga vid Stigbergskajen.

Såväl farleden i älven som kajplatser och hamnterminalytor vid Masthuggskajen/ Danmarksterminalen och Stigbergskajen är av riksintresse för sjöfart… I det fortsatta arbetet måste konsekvenser för riksintresset sjöfarten beskrivas, speciellt påverkan för hamnverksamheten vid Danmarksterminalen och en kryssningsterminal vid Stigbergskajen. Hamnbolaget ser gärna att berörda parter har som målsättning att försöka minimera påverkan för sjöfarten om en förbindelse byggs mellan Stigberget och Lindholmen.

Med tanke på ovanstående förordar Hamnbolaget en tunnelförbindelse under Göta älv då konsekvenserna för sjötrafiken på älven och hamnverksamheten på Stigbergskajen och Masthuggskajen på så vis minimeras.”

 

Föregående

Akutvården inte särskilt akut - lång, lång väg till läkare

Nästa

Sahlgrenska sjukhuset byggdes först på Sillgatan