I TAKT MED turbulensen i det svenska politiska systemet förefaller det som om våra medier använder sina olika opinionsundersökningar i opinionsbildande syfte. De stora medierna har vart och ett sitt eget opinionsinstitut. När dessa publicerar resultaten tolkar de själva även siffrorna.

Vanligtvis är förändringarna inte signifikanta (de beror av slumpen), med detta menas att resultatet ligger inom en felmarginal om cirka 2-3 procentenheter. Om man inte frågar alla så får man alltid ett fel. Om ett parti får låt säga 20 procent så ligger felet inom intervallet 17 till 23 (också beroende på partiets storlek, större fel för större partier). Detta innebär att de flesta resultaten är ungefär desamma från en månad till en annan. Därför talar man då om ökningar eller minskningar under olika tidsintervall till exempel från december till april eller från valet 2014 till april. Jag har aldrig sett att man skrivit att inget har hänt sedan förra mätningen.

Så om medierna skriver att ett parti ökat eller minskat, så titta noga på vad de jämför med och se om resultatet är signifikant eller ej.

LÅT OSS TITTA på olika resultat från olika opinionsinstitut som gäller april månad 2016. Jag jämför Demoskop som utför slumpmässiga telefonundersökningar med 1252 personer över 18 år. Frågan är vilket parti du skulle rösta på om det var riksdagsval i år (om ej svar ställs frågan Vilket parti lutar det mest mot? Vad man gör med detta svar framgår ej).

Novus gör också slumpmässiga telefonundersökningar med 4002 personer över 18 år. Samma fråga som Demoskop.

Yougov är ett norskt företag som har en webpanel ur vilken man drar 1000 individer. Panelen är delvis självselekterad, det vill säga att man får själv välja att vara med. Ålder 18-74 år.

Inizio har också en webpanel varifrån man drar ett urval om 2531 personer över 18 år. Samma fråga som övriga.

I dessa undersökningar varierar Moderaterna mellan 23,6 procentenheter och 28. Ökar i Demoskop och minskar i Novus samt ökar i Inizio.

Socialdemokraterna varierar mellan 25,4 och 26,0. Minskar i Demoskop och Inizio samt ökar i Novus.

Sverigedemokraterna varierar mellan 19,7 och 15,5. Minskar i Demoskop och Novus, ökar i Inizio och Yougov.

Resultatet för Moderaterna skiljer sig med 4,4 procentenheter och Sverigedemokraterna med 4,2 procentenheter medan Socialdemokraterna och de övriga inte skiljer sig i stort sett alls. Detta är ett mönster som varit tydligt sedan december och den stora skillnaden för Moderaterna och Sverigedemokraterna är svårbegriplig.

DET HAR TIDIGARE hävdats att de webbaserade undersökningarna var mera osäkra men det var en webbaserad undersökning som förutspådde valutgången 2014 bäst, särskilt Sverigedemokraternas uppgång.

Jag skulle tro att problemet är viktningen. De traditionella instituten drar slumpmässiga urval. Men de slumpmässiga urvalen har ett problem som blivit allt allvarligare; det är alltför många som inte vill bli intervjuade, det så kallade bortfallet är numera nästan 50 procent. Då måste man vikta detta bortfall. Det går i princip till så att eftersom man vet till exempel vilket kön de svarande har, låt säga att 40 procent är män och 60 procent är kvinnor, så vet man att bortfallet måste ha 60 procent kvinnor och 40 procent män. Detta eftersom populationen i Sverige är 50 procent män och 50 procent kvinnor (åtminstone väldigt nära). Så kan man också göra med utbildning, ålder, bostadsort och röstning i tidigare val, vilket är de vanligaste viktvariablerna. Men här gäller att vikta rätt, särskilt om röstningsbeteendet skiftar kraftigt som för Moderaterna och Sverigedemokraterna och för den delen också Socialdemokraterna.

De institut som använder webpaneler, där människor anmäler sig på ett eller annat sätt, gör motsvarande viktning men i förväg. Man väljer ur panelen, vilken omfattar flera tusen personer, ett urval där kön, ålder, utbildning, tidigare röstning med flera variabler som motsvarar egenskapernas fördelning i landet.

BÅDA SÄTTEN har fördelar och nackdelar men är beroende på hur skickliga statistikerna är. Däremot kan vi konstatera att båda sätten är osäkra och vilket som är mest osäkert kan vi inte veta förrän vi får svaret i valet 2018. Men till dess kan vi bara säga; var skeptiska när ni läser resultaten i tidningarna eller hör/ser på Radio/TV. Dels redovisas inte alla institutens resultat, dels tolkas resultaten av andra än de som genomfört undersökningarna och ofta tolkas resultaten efter vilket resultat man vill ha.

Föregående

Ale förlorade striden om nya Hisingsbron

Nästa

"Vårt Göteborg" - propaganda förklädd till journalistik