SAMTIDIGT som Göteborgs Stad förser föreningen Grävande Journalister med pengar, vin och lättare förtäring för att ”stärka och utveckla den undersökande journalistiken” så har fastighetskontoret börjat ta betalt för allmänna handlingar. Och vägra skicka dem digitalt.

I praktiken är syftet att försvåra allmänhetens insyn i fastighetskontorets göranden och försvåra grävande journalistik.

Om föreningen Grävande Journalister vill slå ett slag för undersökande journalistik bör den avstå från skattebetalarnas pengar och istället uppmana kommunen att använda slantarna för att också framöver ge journalister och skattebetalare tillgång till allmänna handlingar i digital form och utan kostnad. Det skulle också visa att Göteborg Stad i praktiken står för sin önskan att ”stärka och utveckla den undersökande journalistiken”.

SÅ HÄR SKREV fastighetskontoret på nätet den 24 februari:

”Fastighetskontoret får in många förfrågningar när det gäller utlämning av allmänna handlingar. Den 22 februari 2016 togs beslutet att en avgift ska tas ut för kopiering av allmänna handlingar. Beslutet gäller från och med ovanstående datum.

Beslut togs även om att kontoret endast lämnar ut handlingar i pappersformat och inte elektroniskt. Genom att tidigare ha distribuerat efterfrågade handlingar elektroniskt har kontoret upptäckt att digitalt material missbrukas.

Med stöd av ’Medgivande för nämnd att uttaga avgift för kopiering av allmän handling’, som beslutades av kommunfullmäktige den 26 mars 1981, tar kontoret ut en avgift för kopior av allmänna handlingar. En avgift på 50 kronor tas ut för en begäran på 10 sidor, därutöver är avgiften 2 kronor per sida. För utskrifter från automatisk databehandlingsinformation, exempelvis e-post, gäller samma regler.

I tidningen Direktpress Göteborg säger Magnus Sigfusson, direktör på fastighetskontoret, att många medborgare önskat ta del av handlingar som rör förslagen om de tilltänkta platserna för temporära bostäder för nyanlända.

FASTIGHETSNÄMNDENS ordförande Jahja Zeqiraj säger till Direktpress Göteborg att handlingar förvanskats i sociala medier där han tillskrivits falska citat, vilket skulle vara ett av skälen till att fastighetskontoret inte bara tar betalt för handlingarna utan också endast lämnar ut dem i pappersform.

Logiken haltar.

Om Jahja Zeqiraj är felciterad i sociala medier så borde han göra det lättare för vem som helst att kontrollera vad han faktiskt sagt. Nu gör han tvärt om. Och det är inte svårare att förfalska uttalanden som återgetts i pappersform än uttalanden som återgetts digitalt.

Öppenhet är bästa boten mot nättroll som sprider falska påståenden och rykten.

Fastighetskontoret har formell rätt att ta betalt för kopior av allmänna handlingar.

Det är dock alltid gratis att läsa dem på plats. Om fastighetskontoret vill jävlas med folk som önskar ta del av allmänna handlingar så ska fastighetsdirektören veta att det finns möjligheter för allmänheten att jävlas tillbaks. Representanter för pressen/allmänheten som turas om för att några människor ständigt ska befinna sig på plats för att läsa allmänna handlingar kommer inte att underlätta arbetet för fastighetskontorets personal eller minska dess arbetsbelastning. Dessutom blir det dyrt om alla handlingar ska skrivas ut på papper innan de visas upp.

DEN ORDNING som hittills rått i Göteborg – med fri tillgång till allmänna handlingar som distribueras på billigast möjliga sätt – har alltså varit till gagn för så väl kommunen som allmänheten, journalistiken och demokratin.

Om fastighetskontoret i längden kan framhärda med att vägra lämna ut handlingar i digital form är jag mer tveksam till.  Även om lagen inte föreskriver någon skyldighet för myndigheten att lämna ut  handlingar i annan form än papper så finns det JO-uttalanden som kan komma att aktualiseras av fastighetskontorets beslut.

Redan för tjugo år sedan fick Trelleborgs tingsrätt kritik av JO för att domstolen skickat en handling per post till en journalist, trots att journalisten bett domstolen att skicka den per telefax. Lagmannen ansåg att det inte fanns något hinder mot att skicka handlingen per post och att domstolen inte hade skyldighet att lämna ut handlingen på annat sätt.

”Vid den lämplighetsprövning som domstolen har att göra enligt … serviceförordningen är det … enligt min mening naturligt att tolka reglerna så att en handling bör expedieras per telefax om det begärs och inte omständigheterna i det enskilda fallet gör att en sådan expedition inte är lämplig”, skrev JO.

DET KAN LÄTT översättas till dagens digitala värld:

Begär du att få ut handlingen i digital form så ska lämpligheten av att lämna ut den på det sättet prövas i varje enskilt fall. Och har det varit lämpligt hittills (så väl enklare som arbetsbesparande) så är det inget som talar för att det skulle vara olämpligt bara för att Jahja Zeqiraj anser sig ha blivit felciterad.

FOTNOT

Samtliga ledamöter och ersättare i fastighetsnämnden har erbjudits kommentera artikeln. Ingen har svarat.

Föregående

Stadens förtjänsttecken speglar Göteborgsandan

Nästa

Remissvaren om Västlänken färdigbehandlade - i sommar!