Lokala medier rapporterar om ”flyktingkris” men krisen lyser med sin frånvaro när Göteborgs Stad svarar på en enkät från länsstyrelsen om flyktingsituationen. Vissa resurser är ansträngda – men det är långt ifrån en kris.

Så här svarade Göteborgs Stad (fram till 12 november) på frågan om hur mycket den ordinarie verksamheten påverkas av flyktingsituationen:

Socialtjänsten: Betydande påverkan (men inte allvarlig eller kritisk).

Kommentar: Betydande avser socialtjänstens myndighetsutövning utifrån kriterierna att verksamheten genomförs delvis enligt plan och att tillgängliga resurser är ansträngda. Belastning på personal är dock inte övermäktig. Lagstadgade krav uppfylls men handläggningen görs inte alltid inom lagstadgad tid. Stort behov av socialsekreterare.

Beträffande mottagning av ensamkommande barn är situationen ansträngd och det finns ett akut behov av såväl transitplatser som asylplatser i dagsläget. Omfattande behov av att rekrytera chefer, arbetsledare och medarbetare. På längre sikt stort behov av PUT-platser.

Överförmyndaren: Måttlig påverkan

Kommentar: Omfattande volymökning särskilt under andra halvåret. Handläggning av att få fram god man tar för lång tid. Tillgången bedöms klaras under 2015. En planering ska tas fram för hur god man ska fortsatt kunna tillgodoses 2016 och framåt vid ett fortsatt stort inflöde av ensamkommande barn. Behovet av tillgång till särskild förordnad vårdnadshavare är stort.

Skola och utbildning:  Betydande påverkan (men inte allvarlig eller kritisk)

Kommentar: Mottagande av asylsökande och nyanlända är ojämnt fördelat över staden och därmed varierar påverkansgraden från ingen till betydande. Betydande avser framförallt grundskolan i områden med stort mottagande av asylsökande och nyanlända samt gymnasieskolan. Verksamheten genomförs delvis enligt plan och tillgängliga resurser är ansträngda. Belastningen på personal är stor men inte övermäktig. I förskolan är påverkan ingen till måttlig, men påverkan väntas öka från 2016 och framåt. Beträffande gymnasieskolan är kön till språkintroduktion lång, vilket får till effekt att staden inte erbjuder utbildning i tillräcklig snabb takt. Stort behov av utbildningsplatser/lokaler och vissa lärarkategorier. SFI och vuxenutbildning: Ingen påverkan för närvarande. Däremot krävs ökad beredskap från halvårsskiftet 2016 och framåt. Risk för brist på SFI-lärare.

Fackförvaltningar med bostads- och lokalförsörjningsansvar: Måttlig påverkan (varken betydande, allvarlig eller kritisk)

Kommentar: Stort behov av boendeplatser för ensamkommande barn samt boenden för nyanlända som omfattas av stadens mottagande samt lokaler. Temporära boendelösningar nödvändiga på både kort och lång sikt. Handläggning tar för lång tid. Det behövs lättnader i lagstiftning att kunna göra avsteg från vissa utformningskrav och krav på tekniska egenskaper för att snabbare klara tillgång till tillfälliga boendeplatser och boenden.

Kan kommunen lösa lokala behov av inriktning och samordning: Svar: Ja

Kommentar: Staden har från årsskiftet 2014/2015 en central ledningsgrupp för nyanlända som leds av stadsledningskontoret, Direktören för Välfärd och Utbildning. I ledningsgruppen ingår direktörer för de förvaltningar/bolag som har större roller och ansvar i stadens asyl- och flyktingmottagande såsom stadsdelar, social resursförvaltning, fastighetskontoret, utbildningsförvaltning, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning, samt allmännyttan. Ledningsgruppens uppdrag är att säkerställa stadens mottagande på både kort och lång sikt. Ledningsgruppen är i dagsläget även ansvarig på central nivå för strategier och planering för att hantera den akuta situationen som uppkommit under hösten. Operativt svarar stadens förvaltningar/bolag för genomförandet. Stadsledningskontoret lämnar löpande rapportering till kommunstyrelsen över situationen, bedömning av utvecklingen och vidtagna åtgärder.

Krisledningsorganisation har inte aktiverats. Utöver vad som beskrivs ovan har Samhällsskydd och Beredskap vid stadsledningskontoret att ta fram en övergripande struktur för hantering av riskbedömning, och förslag på åtgärder utifrån genomförd riskbedömning vid stadens boenden kopplade till asyl- och flyktingsituationen.

Bedömningen är att vidtagna åtgärder för närvarande är tillräckliga.

Kan kommunen lösa lokala behov av information och kommunikation? Svar: Ja

Kommentar: Stadsledningskontoret samordnar stadens information/kommunikation på en övergripande nivå. Kommunikationsplan har tagits fram på kort och lång sikt. En kommunikatörs-grupp är etablerad med medverkan av berörda förvaltningar. Kommunikationsbehovet är stort såväl internt som externt. En översyn görs för närvarande över hur information och kommunikationen kan stärkas och förbättras.

Staden ser också behov av att statliga myndigheters information och kommunikation samordnas bättre.

I vilken utsträckning bidrar frivilligverksamheter enskilda, frivilligorganisationer och trossamfund till den samlade hanteringen av händelsen? Svar: STOR

Kommentar: Flera frivilligorganisationer har medverkat i mottagandet vid Centralenområdet. De har tillgodosett behov av mat/vatten, filtar, SIM-kort, information och vägledning. Staden har genom samverkan med frivilligorganisationer och församlingar ordnat tillfällig övernattning och förtäring för familjer som anlänt och som ska ta sig vidare till andra orter i Sverige eller andra länder. Beträffande uthållighet har nätverket Refugees Welcome Gothenburg avvecklat sin verksamhet vid Centralen området den 9 november. Samarbetet med Röda korset och andra frivilligorganisationer vid Centralenområdet fortsätter som tidigare.

Samarbete med frivilligorganisationer sker även i mottagande av ensamkommande barn enligt en modellen idéburet offentligt partnerskap (IOP). Det är en relativt ny modell av partnerskap som kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form. Staden avser att utvidga samarbetet enligt denna modell med fler frivilligorganisationer.

Sker samordning av frivilligverksamheter? Svar: Delvis

För närvarande genom Social resursförvaltningen, stadsdelsförvaltningar och samarbete med frivilligorganisationer vid Centralenområdet och samarbetsavtal med frivilligorganisationer om boenden för ensamkommande barn. Staden avser att bredda kontakter och samarbetet med frivilligsektorn utifrån en stadengemensam plattform.

Föregående

M-politiker vill stoppa försöket med sex timmars arbetsdag

Nästa

Myndigheter om flyktingströmmen i Västsverige 10 november 2015