Ett 15-tal byggnader rivs och försvinner och fem andra rivs delvis för att byggas upp igen – om tillstånd ges för byggande av Västlänken.

Eller om man använder sig av Trafikverkets eufemistiska språkbruk: ”De här byggnaderna påverkas” vid bygget av Västlänken.

Men det skall man nog inte om man skall hålla sig till sanningen. Det handlar om rivningar och i några fall att åter bygga upp det som monterats ned.

Så här är läget beträffande Västlänkens anspråk på utrymme i centrala Göteborg – för närvarande är kanske bäst att tillägga.

Gullbergsvass

Industribyggnaderna på tomten 703:43 behöver rivas för att ge plats för en betongtunnel väster om Gullberget.

Kretsloppsstation

ISSs kretsloppsstation vid Kruthusgatan. Hela byggnaden rivs för att ge plats åt den byggarbetsplats som behövs för uppförande av Station Centralen samt möjliggöra justeringar av en näraliggande, tillfällig bussdepå.

Jernhusens byggnader

Tre ”provisoriska” industribyggnader inom kombiterminalens område skall rivas för att ge plats åt ett serviceschakt på Kruthusgatan.

Volviahallen

Sport-, motions- och kursanläggningen Volviahallen, sedan halvtannat år namnändrad till Klubbhuset Sporthall, som ligger på Bergslagsgatan och som drivs av järnvägens lokala idrottsförening, ligger i vägen för Västlänkens tunnel och skall rivas.

Nils Ericsonterminalen

30–35 meter av den norra delen av Nils Ericsonterminalen monteras ned under byggtiden och återuppbyggs när bygget är klart. De busshållplatser och verksamhetslokaler som försvinner under byggtiden ersätts. Även terminalens källarplan ”påverkas” i viss utsträckning.

Shellmacken

Shellmacken mellan Mårten Krakowsgatan och bilparkeringen bakom Centralen rivs och kommer inte att återuppbyggas.

Göta Älvbron

En förutsättning för att Station Centralen skall kunna byggas ”som planerat” är att nya Hisingsbron dessförinnan är på plats. En likriktarstation vid gamla brons södra fäste tas bort vid byggandet av Hisingsbron.

Nordstan

Under byggtiden måste Nordstans norra entréhus demonteras då det ”kommer i konflikt” med transportvägar. Monteras upp igen efter bygget. Infarten till lastgatan under affärscentret flyttas liksom utfartsrampen från parkeringshuset.

Torsten Henrikssons gångbro

Bron ligger i vägen för bygget och tas bort permanent eller tillfälligt. Om den byggs upp igen beror på kommande utvecklingsplaner för Holmen.

Älvrummet

Utställningshuset på Kanaltorget vid Lilla Bommen har tillfälligt byggtillstånd till 2017 och kommer ”troligtvis” att rivas eller flyttas före byggstarten.

Kajskjul 8½

Byggnaden monteras ned för att ge plats åt omledd biltrafik. Byggs upp igen efter avslutat bygge.

Skattehuset Rosenlund

Skattehusets grundläggning ”påverkas”. Byggnaden skall stöttas upp med balkar medan den befintliga pålningen ersätts med ny.

Rosenlundsbron

Bron monteras ned under byggtiden och återställs därefter.

Handelshögskolan

Handelshögskolan planerar en ny byggnad för sin verksamhet. I nybygget kan en av Station Hagas uppgångar inrymmas. Övrig påverkan av byggnaderna hör hemma i ett projekt som drivs av annan part än Trafikverket.

Johannebergs landeri

Delar av byggnaden, eventuellt från 1700-talet, som ligger på en kulle strax väster om Korsvägen, måste under byggtiden stöttas upp med tillfälliga balkar som avlastar grundläggningen. Landeriet töms och väderskyddas under byggtiden varefter det återställs i ursprungligt skick.

Kiosken på Korsvägen

Kiosken på trafikplats Korsvägen tas bort vid byggandet av den nya stationen.

Liseberg

Byggnader på och intill Liseberg påverkas i stor utsträckning. Västlänkens betongtunnel är tänkt att ligga under Rondo, vars grund måste förstärkas. Hörntornet monteras ned men byggs upp igen. Lisebergshallen, Huvudrestaurangen, Applåd, Kaskad och parkeringshuset ”påverkas” av tunnelbygget i så måtto att de skall rivas.

Förråd vid Lyckholms, Almedal

Den mindre förrådsbyggnaden närmast järnvägen skall rivas eftersom den ligger i vägen för tillfälliga järnvägsspår.

Övrigt

Uppräkningen ovan handlar endast om de byggnader som ”påverkas”. Även i övrigt kommer ett eventuellt byggande av Västlänken att ta enorma ytor i anspråk upp till tio år för lagring av material och maskiner samt intensiv byggtrafik.

Källa: Trafikverket.

… men andra fastigheter skall bara besiktigas före byggstart

Trafikverket har inte bara publicerat ett dokument med en lista över fastigheter som rivs för att aldrig komma tillbaka och sådana som skall monteras ned och byggas upp igen om Västlänken får byggas.

Mängder av andra fastigheter längs den tänkta sträckningen av länken måste med tanke på eventuella framtida ersättningsanspråk inspekteras minst en gång inför den skissade byggstarten 2018.

Besiktningen görs dels för att dokumentera byggnadernas nuvarande status, dels för att få reda på om det kan komma behövas särskilda åtgärder för att förebygga skador.

Väggar, tak, eventuella sprickmönster och källarutrymmen granskas sedan en tid tillbaka i samtliga fastigheter som kan tänkas bli berörda av länkens framdragning men även ombyggnaden av Olskroken. Det handlar om byggnader som ligger inom ett avstånd på 150 meter från den planerade arbetskorridoren samt hus med känslig grundläggning.

− För att kunna gör en grundlig besiktning behöver vi komma in i byggnadernas alla utrymmen. Vi har skickat ut ett informationsbrev till fastighetsägarna där vi meddelar att vi satt igång med besiktningen och att vi nu behöver bestämma lämpliga tider.

Det säger Åse Täck som arbetar med fastighetsfrågor i projektet.

De tidiga förbesiktningarna pågår fram till årets slut och ytterligare besiktningar görs strax före beräknad byggstart.

 

Föregående

Ett extra sjukhus till samma kostnad

Nästa

Tillbaka till rötterna med skidlandslaget