Överklagande av beslut av Göteborgs stad rörande utbekommande av allmän handling.

Jag begärde den 26 juni 2015 att få ta del av leverantören BDO: s anbud i upphandlingen av ”Whistleblowerfunktion med extern mottagning och extern utredning”. Göteborgs stad har i ett beslut samma dag belagt stora och avgörande delar av handlingen med sekretess med hänvisning till OSL 31 kap. 16 enligt vilken sekretess gäller i vissa fall om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

Bestämmelsen innebär alltså att offentlighet gäller så vida det inte finns ”särskild anledning” till något annat.

Någon särskild anledning till sekretess har inte angetts i kommunens beslut.

Grunden för 2 kap tryckfrihetsförordningen är att allmänheten ska ges utmärkta möjligheter att granska den offentliga förvaltningen. Huvudregeln är att allt material är offentligt, och att inskränkningar får göras endast när det är klart att andra skyddsvärda intressen kränks. Även när risk för kränkning av enskilds intresse eller integritet kan förekomma, måste en avvägning göras, där de motstående intressena vägs mot varandra. En obetydlig eller odefinierad risk kan bara i synnerliga fall tillåtas väga tyngre än allmänhetens intresse och behov av insyn i den allmänna förvaltningen.

För att göra avsteg från huvudregeln måste krävas en tydlig och begriplig beskrivning av risken för det enskilda intresse som skulle kränkas.

Jag hävdar att ett utlämnande av handlingen i sin helhet inte medför risk för skada för enskild, och i det fall sådan risk föreligger, är denna så ringa i förhållande till allmänhetens intresse av insyn i verksamhet som finansieras av det allmänna, att det senare intresset måste anses väga tyngre.

Mvh

etc

Föregående

Whistleblowerfunktionen ska skötas från Oslo - i största hemlighet

Nästa

Hur mycket är ruttet i staden Göteborg?