Inför Göteborgs 400-årsjubileum kommer en betydelsefull del av Göteborgs historia att sprängas bort.

Åtminstone om kommunfullmäktiges  plan för Lilla Aspholmen inte stoppas.

De planerade sprängningarna i Göteborg är mindre ideologiskt motiverade än Islamiska statens plundring av museet i Mosul och skövling av fornminnen i Nimrud, förstörelsen av den bro i Mostar som symboliserade föreningen mellan kristna och muslimer eller talibanernas sprängningar av buddhastatyer i  Bamiandalen.

Men effekten är densamma: en viktig del av vår historia kommer att förstöras för alltid.

Liksom stora naturvärden.

Det finns ingen tvekan om att kommunfullmäktiges ledamöter i Göteborg var medvetna om vad de beslutade den 11 juni i år. Fakta låg på bordet.

Det handlar om en detaljplan för ett område på cirka 39 hektar för hamnändamål. Planen innebär att vattenområdet kring Lilla Aspholmen fylls ut och att ön sprängs bort för att planas ut för att användas för terminalytor och nya kajplatser för torrlasthantering (trailers, bilar, containrar).

Göteborgs hamn anser sig behöva utveckla hamnområdet mellan Älvsborgshamnen och Arendal.

Älvsborgs fästning, som en gång skyddade staden mot fiender, faller indirekt offer för kommunfullmäktiges beslut.

I kommunens egna utredningar om planen sägs bland annat om konsekvenserna:

”De fysiska ingreppen, utfyllnad i grundområde, plansprängning av Lilla Aspholmen och muddring innebär att befintlig naturmiljö kommer att förstöras och att återetablering inte är möjlig.”

”Effekterna av utfyllnad av den grunda mjukbottnen i viken är att betrakta som lokala, permanenta och av stor betydelse eftersom en värdefull naturmiljö går förlorad. För naturmiljö bedöms effekterna bli lokala, permanenta och stora.”

”Planen överensstämmer inte med målet Hav i balans samt levande kust och skärgård eftersom del av kusten exploateras samt att ett en viktig marin biotop (ålgräsängar) kommer att försvinna.”
”Utbyggnaden av hamnen innebär att strandområden och en grund havsvik exploateras vilket motverkar målet Ett rikt växt- och djurliv.
”Utbyggnaden innebär … en betydande skada på riksintresset för kulturmiljö.”
”Fornlämningsmiljön på Lilla Aspholmen utplånas permanent.”
Älvsborgs fästning på Aspholmarna är av riksintresse och beskrivs så här:
”En bastionerad femhörning ut mot segelleden med ett rektangulärt hornverk mot Hisingslandet efter den ursprungliga planen av Johan Wärnschiöld, kompletterad av Erik Dahlberg 1674 samt tillbyggnader inom fästningen från 1700-talet. Den fria sikten, siluetten av de yttre murarna och olika borggårdsbyggnader, exempelvis kommendanthuset och sjukstuga, samt i fästningsmuren logement och bombfria valv. De närbelägna Aspholmarna med begravningsplats på Stora Aspholmen.”
Den antagna planen innebär att ”Nya Älvsborgs fästning tillsammans med Stora Aspholmen riskerar att bli kvar som solitära monument utan koppling till den omgivande miljön”.
Göteborgs hamn har lovat att betala kulturnämnden (!) fyra miljoner kronor för de kulturvärden som går förlorade för att den ska kunna berätta för allmänheten om ”stadens befästningar under århundraden parallellt med hamnens historia samt dess nuvarande och framtida roll”.
För att kompensera för exploateringen av ålgräsängar och grunda bottnar i Arendalsviken ”avser” hamnen att ”medverka i finansiering av forskning och utveckling avseende restaurering och återställande av ålgräsängar”.
Miljöpartiet har gått emot planerna:
– Vi i Miljöpartiet vill värna om Lilla Aspholmen och vattenområdets kultur- och naturvärden och vill därför avbryta planarbetet, sa kommunalrådet Ulf Kamne (MP) när frågan var uppe i kommunstyrelsen.
 FAKTA

Formellt namn på detaljplanen: ”Detaljplan för Hamnutvidgning vid Lilla Aspholmen samt utbyggnad av konferenscenter inom stadsdelen Arendal.”

Planen godkändes av byggnadsnämnden den 27 april 2015, av kommunfullmäktige den 11 juni 2015.

Besvärstiden går ut den 3 juli 2015.

Föregående

Värt pengarna? Magasinet Vårt Göteborg kostar som fem sjuksköterskor

Nästa

Jubel för Hisingens nya arena - men vart tog friidrotten vägen?