Kraftig kritik från flera håll och hårda krav från bl a Havs- och Vattenmyndigheten kan stoppa Göteborg Energis planerade Vindplats Göteborg i inloppet till Göteborgs hamn.

Det kommunalt ägda bolaget har begärt tillstånd att få bygga upp till 15 stycken 190 meter höga vindkraftverk som högst på Hake fjord, mellan de två inseglingsrännorna till Göteborgs hamn. I förra veckan var det förhandlingar i Vänersborgs tingsrätt, Mark och Miljödomstolen, tillfälligt utlokaliserad till Göteborg.

Under tisdagen i denna vecka tog sig domstolen tillsammans med sakägare och intresserade en grundlig titt på den tänkta lokaliseringen i hamninloppet, dels från nordsidan av Brännö, dels från Hisingen.

De planerade vindsnurrorna skulle bli mycket höga. KLICKA för att förstora! Grafik: Björn Gustafsson
De planerade vindsnurrorna skulle bli mycket höga. KLICKA för att förstora!
Grafik: Björn Gustafsson

― Min bedömning, eller rättare sagt känsla, efter domstolens genomgång av projektet är att det knappast går att genomföra. Jag noterade flera gånger tveksamhet bland rättens ledamöter när Göteborg Energi pläderade för sin sak, säger Sofia Lundberg, en av de drivande krafterna i den ideella föreningen Göteborgs Kultur- och Miljöarv, bildad för fyra år sedan.

Enormt ingrepp

― Men det är jättesvårt att veta något säkert, fortsätter Sofia Lundberg. Vi i föreningen hoppas förstås att domstolen inser vilket enormt ingrepp en stor vindkraftpark skulle vara i skärgårdsmiljön. Vi hoppas att de kritiska synpunkterna skall vinna gehör. Vad jag har förstått anser Göteborg Energi, att trots att projektet riskerar att inte vara företagsekonomiskt lönsamt, skulle vara samhällsekonomiskt försvarbart. Även det har dock ifrågasatts kraftigt eftersom Göteborg Energi gjort en glädjekalkyl utan att ta med flera viktiga omkostnader.

När man läser hemsidan för projektet (www.vindplatsgoteborg.se) letar man förgäves efter den minsta lilla uppgift om vad ett projekt i den här storleksordningen kan komma att kosta i slutändan. Enda gången det pratas pengar är när en person i frågespalten undrar hur elpriset kommer att bli och får veta, att GE kan tänka sig att lägga på 5 öre/kWh. 

Det ursprungliga förslaget med 16 vindkraftverk. Nu vill man ha 16, i övrigt är förslaget oförändrat. KLICKA på bilden för att förstora!
Det ursprungliga förslaget med 16 vindkraftverk. Nu vill man ha 16, i övrigt är förslaget oförändrat. KLICKA på bilden för att förstora!

Branschen hukar

Vindkraftsbranschen i allmänhet duckar för närvarande eftersom det är nära nog omöjligt att räkna hem ett projekt ens på landbacken med dagens konkurrens och låga elpriser. Det innebär nog ganska säkert att inte heller Göteborg Energi kan åstadkomma en vettig kalkyl. Om bolaget inte tar fasta på kommunstyrelsens önskemål om mer förnybar energi för ett ” hållbart Göteborg” och räknar med politiskt stöd i någon form.

I sammanhanget skall påpekas, att Göteborg Energi redan driver en anläggning med förlust: GoBigas i Ryahamnen, som väntas bli lönsam tidigast om ett par år. Försöksanläggningen som, åtta månader försenad, invigdes i mars i år, kostade nästan 1,5 miljarder att bygga mot projekterade 1,2. I anläggningen, som för närvarande provkörs med pellets, är det meningen att i framtiden förädla skogsavfall, grenar, rötter och toppar, GROT, till metangas, vilket kan ersätta bensin som bilbränsle. Om försöksperioden ger bra resultat är avsikten att i framtiden bygga en anläggning för 3 miljarder.

Bristfällig MKB

Den myndighet som riktat den allvarligaste kritiken mot vindkraftsparken är Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, som till exempel anser att den miljökonsekvensbeskrivning, MKB, Göteborg Energi presenterat är bristfällig på flera punkter. Bland annat är de prover på bottenförhållanden GE tagit inte tillräckliga.

Bolaget måste först precisera exakt var fundamenten skall byggas innan man gör nya undersökningar, enligt HaV, som också kräver att flera villkor skall fastställas av domstolen och inte av tillsynsmyndigheten länsstyrelsen. Även miljöförvaltningen i Göteborg är kritisk till projektet och vad det kan innebära för havsmiljön.

Något som försvårar lokaliseringen av vindkraftsparken är att den är tänkt att ligga i ett område, som under många år varit deponi för muddermassor från Göteborgs hamn. Det innebär bland annat att det i bottensedimenten finns åtskilligt med tungmetaller men även en mängd andra miljövådliga kemiska föreningar, som skulle slammas upp och förorena havsmiljön. Just på den här punkten ställer HaV så hårda krav att slutnotan för projektet sannolikt kommer att bli tiotals miljoner dyrare.

För nära inloppen

Andra myndigheter som riktat kritik mot lokaliseringen är Sjöfartsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen. De anser att tornen skulle hamna för nära den norra inseglingsrännan, där allt farligt gods går. Det kommunala bolaget Göteborgs hamn vill ha större säkerhetsavstånd till både norra och södra farleden. Just sjösäkerheten är även ett av de främsta argumenten GKMA har fört fram i debatten.

Hake fjord är inte utpekad som riksintresse för vindkraft, däremot som riksintresse för friluftsliv och kulturmiljö, påpekar GKMA på sin hemsida och skriver också, att ”vad som nu är skärgårdsmiljö kommer att bli en bullrande industri”.

Den intresserade kan läsa vidare på www.raddagoteborgsskargard.se men även på www.vindlov.se .
Praxis är att dom meddelas inom två månader.

Föregående

Thoraxkirurgens spritnota försvann när revisorerna ville se den

Nästa

Stadsjuristen medger ansvar för skandalen kring Osbeckska fonden