Vad har granskningskommissionens rapport lett till?

I praktiken ingenting.

Det framgår av en skrivelse från stadsledningskontoret som i veckan läggs fram för kommunstyrelsen.

”Åtgärder med koppling till granskningskommissionens slutbetänkande” är rubriken.

”Stadsledningskontoret har genomfört kartläggning av åtgärder som vidtagits eller planeras som har bäring på granskningskommissionens tio rekommendationer.

Kartläggningen visar att åtgärder har vidtagits eller pågår inom nio av de tio områden som omfattas av granskningskommissionens rekommendationer. ”Stadsledningskontoret bedömer därför att det för närvarande inte finns anledning att föreslå ytterligare åtgärder, utan fokus bör läggas på att avsluta och implementera de redan påbörjadeåtgärderna”, skriver stadsledningskntoret i sin sammanfattning.

Granskningskommissionens tio rekommendationer:

– Skapa tydliga men få gemensamma styrinstrument.

– Ledningen ska visa vad en god och opartsk förvaltnng innebär.

– Förtydliga politikernas och tjänstemännens roller.

– Rekrytera chefer och andra tjänstemän utifrån meriter.

– Skapa utbildningar och arbetsförutsättningar för professionalitet  i kommunal verksamhet.

– Skapa rutiner för anmälan av bisysslor.

-Utpeka en tydlg mottagare av interna anmälningar – om man inte vill/kan gå till sin chef.

– Professonalisera den kommunala revisionen.

– Utveckla former för dialog med medborgare.

– Inrätta en gästprofessur for forskning om den demokratiska rättsstaten. 

Stadsledningskontoret uppger att det på nio av dessa områden vidtagits åtgärder – bland annat genom den så kallade whisteblowerfunktinen.

”Arbetet med att förstärka den interna kontrollen och öppenheten samt att motverka korruption och andra oegentligheter har pågått sedan 2010”, skriver stadsledningskontoret.

”Därför pågick redan ett utvecklingsarbete inom ett flertal av de områden som granskningskommissionens rekommendationer pekat ut när den lämnade över sitt slutbetänkande i juni 2013.”

Bara en av rekommendationerna från granskningskommissionen kan sägas ha vairt helt ny (och mindre självklar): att avsätta halvannan miljon om året för en gästprofessur vid den nationella Demokratifonden där kommissionens ordförande Erik Amnå själv finns bland stiftarna.

”För den tionde rekommendationen ’Inrätta en gästprofessur för forskning om den demokratiska rättsstaten’ har stadsledningskontoret inte vidtagit någon åtgärd”, skriver stadsledningskontoret.

Föregående

Antisemitisk nämndeman uteslöts ur Öppna Göteborg

Nästa

Ställde inga obehagliga frågor