Frances Sprei

Utvecklingen av utsläpp av växthusgaser går åt fel håll i Västra Götaland.
Det visar den senaste rapporten från Forskarrådet för klimatomställning.
Industrin står för 40 procent av de totala utsläppen av växthusgaser. Och det är dessa rådet fokuserar på i rapporten.

Från 2021 till 2022 ökade utsläppen med tio procent. Ska klimatmålen för 2030 nås krävs det en ökad takt i arbetet med att ersätta fossila råvaror och energi med fossilfria och förnybara alternativ.
– Det är klart och tydligt att den västsvenska industrin behöver höja farten i arbetet med att ställa om. Detta krävs också för att företagen ska fortsätta vara konkurrenskraftiga i en värld med allt hårdare klimatkrav, säger Frances Sprei, ordförande i Forskarrådet.

Gemensam vision och samarbete mellan näringsliv och region krävs
Flera av rådets rekommendationer betonar vikten av att Västra Götalandsregionen (VGR) är samlande och drivande – i nära samverkan med näringsliv, akademi och myndigheter – för att öka takten.
– Vi efterlyser en gemensam vision, från de regionala beslutsfattarna, som stakar ut en tydlig riktning för klimatomställningen, där flera aktörer kan kraftsamla, säger Frances Sprei.

”Lokala insatser avgörande i den globala klimatfrågan”
Ökningen av utsläppen kopplas främst till anläggningar inom raffinaderi, kemiindustri, cementproduktion och avfallskraftvärmeverk.
– Klimatfrågan är global men lokala insatser är avgörande. Västra Götaland samlar flera av de industrier som spelar en central roll i klimatomställningen. Vi har till exempel goda förutsättningar att bli ledande inom återvinning av plast, påpekar Frances Sprei.

Västra Götaland svarar för 20 procent av industrins ekonomiska värde
Västra Götaland står för en hög andel, nära en femtedel, av det totala ekonomiska värdet i den svenska industrin. Dominerande verksamheter är fordons- och kemiindustri samt drivmedelsproduktion. Den minskade takten av utsläpp av växthusgaser har pågått sedan 2015. Och industrin är inte ensam part i den ökningen. Transporter, energisystem och jordbruk redovisar också en negativ trend.

Helén Eliasson
Helén Eliasson (S)

– Samtidigt pågår en stor omställning till det bättre. Ökad elektrifiering och biodrivmedel i transportsektorn står för de största bidragen, vissa minskningar har även skett i industri- och el- och fjärrvärmesektor, säger regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S).
– För att driva på elektrifieringen, som är en framgångsfaktor här, måste vi ha tillräckligt med el. Fram till 2030 är det framför allt land- och havsbaserad vindkraft som kan möta en ökad efterfrågan

Fördubblad produktion på drygt 20 år
Utvecklingen av industrins utsläpp kan också ställas i relation till den ekonomiska produktionen inom industrin. Sedan år 2000 har den varuproducerande andelen av bruttoregionalprodukten (BRP) nästan fördubblats i Västra Götaland.

Madeleine Jonsson
Madeleine Jonsson (MP)

Samtidigt har utsläppen från industrin i princip varit oförändrade sedan 1990. Därmed står det klart att nuvarande utveckling är otillräcklig för att nå Västra Götalands klimatmål 2030.
– Trots att det ser tufft ut görs framsteg både inom elektrifiering och cirkularitet. Vi är redan idag på många områden en föregångare för industriregioners klimatomställning i hela Europa och världen. Vi behöver komma ikapp på de områden där vi inte är ledande, säger Madeleine Jonsson (MP), ordförande miljö- och regionutvecklingsnämnden.

Omställningen är inte enbart en klimatfråga
Forskarrådet betonar att industrins omställning inte bara är en fråga för klimatet – med gynnsamma villkor att utveckla, testa och förverkliga framtidens lösningar kan en attraktiv och konkurrenskraftig region skapas. En region med internationell synlighet som kan locka kompetens och arbetskraft från omvärlden.

Åtta rekommendationer för att nå utsläppsmålen
För att utsläppen kraftfullt ska minska presenterar Forskarrådet åtta rekommendationer:
1. Höj industrins ambitionsnivå för att dra nytta av omvärldens progressiva klimatpolitik.
2. Skapa vision och tydlighet för den regionala klimatomställningens möjligheter.
3. Satsa på nya industrier, cirkulära och resurseffektiva materialflöden.
4. Stimulera värdekedjor med netto noll-utsläpp.
5. Stärk den interna utvecklingen och koordineringen inom företag för att driva förändringsprocesser.
6. Driv kommunala bolag som del av omställningen.
7. Utveckla den fysiska planeringen av lokala energisystem till stöd för omställningen.
8. Agera proaktivt och konstruktivt i tillståndsprocesser för alla inblandade parter.

Fakta: Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning är oberoende och har uppdraget av Västra Götalandsregionen (VGR) att följa uppklimatarbetet i länet, identifiera åtgärder som kan driva på omställningsarbetet och rekommendera vad om behöver göras av aktörerna i Västra Götaland för att minska utsläppen i den takt som krävs. I slutet av varje år lämnar rådet en rapport till VGR. Förra årets rapport hade fokus på området transporter.

Här finns hela rapporten, detaljer om rekommendationerna, liksom förslag på ansvar och roller: https://www.vgregion.se/forskarrad.

Föregående

Göteborgsregionen får EU-pengar för att säkra batterikunnande

Nästa

Fingerfärdighet hemligheten bakom skapandet av artiklar