Den ekonomiska utvecklingen fortsätter åt fel håll för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Prognosen efter augusti månad uppgår till minus 1 230 miljoner kronor för år 2023.
Det är en försämring med 330 miljoner kronor jämfört med den prognos som lämnades efter april månad.

Det framgår av delårsrapporten, som antogs vid fredagens styrelsesammanträde i Göteborg.
– Det ekonomiska läget är allvarligt och resultatet till och med augusti visar att utvecklingen går åt fel håll. Alla beslut om åtgärder finns på plats. Sjukhuset har ansvar för att genomföra de åtgärder som styrelsen fattat beslut om.
– Vi ska vända detta, säger ordförande Cecilia Dalman Eek.

Kostnadsminskningen går saktare än väntat
Det går sämre än beräknat med minskningen av kostnader, skriver sjukhusledningen i delårsrapporten. Sjukhusets ekonomiska läge har successivt försämrats sedan hösten 2022.
Så sent som i april 2022 hade SU en ekonomi i balans, men högre kostnadsnivå och minskande intäkter det senaste året gör att sjukhuset de åtta första månaderna i år har haft en ekonomisk obalans varje månad på i genomsnitt 110 miljoner kronor.

Färre besökare på akutmottagningarna
Fram till och med augusti har 155 903 patienter besökt sjukhusets akutmottagningar vilket är ett lägre inflöde jämfört med samma period föregående år.

Fler transplantationer än förra året
Totalt 235 organtransplantationer har utförts, en ökning med 32 transplantationer jämfört förra året. Av dessa transplantationer är 84 utförda på patienter från Västra Götalandsregionen.
Vid Mölndals sjukhus har för första gången tre donationsoperationer genomförts.

Inhyrd personal kostar mer under detta år
Kostnaden för inhyrd personal uppgick under januari – augusti till 109 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period föregående år.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som är landets största sjukhus, har mer än 17 000 anställda.

Föregående

Allmännyttan vill höja med ytterligare sju procent nästa år

Nästa

Garaget på Skeppsbron byggs inte - planen för området görs om helt