En stor börda på de boendes axlar, ditlagd enligt de 37 bostadsrättsinnehavarna i föreningen Panorama 360, av en oseriös byggherre. Bördan tyngs ytterligare av att föreningens medlemmar anser sig motarbetade på sin egen hemmaplan, av Tjörns kommun.
Fastigheten, en tidigare fabriksbyggnad/skollokal i Toftenäs, i utkanten av Skärhamn, byggdes om till bostadsrättslägenheter av företaget Uddevalla Hills AB, med Oskar Säfström, Kungsbacka, som ägare.
– Vi känner oss sol- och vårade, konstaterar bostadsrättsföreningens ordförande Lennart Palmgren i en intervju med Spanaren.

Lennart_Palmgren_Panorama_360
Lennart Palmgren, ordförande i Bostadsrättsföreningen Panorama 360.

Problemen grundlades när byggnadsnämnden den 25 februari 2022 utfärdade ett interimistiskt slutbesked för att möjliggöra inflyttning, trots att bygget inte var färdigställt eftersom byggherren låg efter med arbetena. Detta i avvaktan på byggnadsnämndens slutliga godkännande av slutbesked, när byggnationen ska vara färdigställd utifrån alla krav och intyg.
– Förseningarna innebar att medlemmarna tvingades bo på en byggarbetsplats med flera säkerhetsbrister och dagliga störningar i boendemiljön, berättar Lennart Palmgren för Spanaren.

”Kommunen har inte tagit sitt ansvar”
Beslutet den 25 februari innebar i praktiken att inflyttning successivt kunde påbörjas. Byggnadsnämndens slutbesked fattades vid sammanträdet i maj 2022.
– Bygget godkändes på felaktig grund, anser Lennart Palmgren.
– Vi är helt enkelt lurade, tillägger han och fortsätter:
– Tjörns kommun har inte tagit sitt ansvar!

”Bristande kontroll grund för problemen”
Så här beskriver Lennart Palmgren det aktuella läget för föreningen Panorama 360:
– Kommunens bristande kontroll och tillsyn i samband med slutbesked har medfört att föreningen inte har ett fungerande vatten och avlopp, VA, ett bristande brandskydd samt och saknar de utlovade parkeringsplatserna.
– Allt detta har medlemmarna redan betalat för genom sina insatser om sammanlagt 114 miljoner kronor, men det har alltså visat sig att byggherren lyckats få ett slutbesked av kommunen utan att bygglovets krav på dessa saker är uppfyllda.

Inga svar från kommunhuset om dubbel kostnad
– Att föreningen ska betala för VA, brandskydd och parkeringar en gång till tillåter naturligtvis inte föreningens ekonomiska plan, påpekar Lennart Palmgren.
– Brf Panorama 360 har till Tjörns kommun betalat 1,1 miljoner kronor som ska avse anläggningsavgift för VA, just den fråga som orsakat så mycket bekymmer för föreningens medlemmar. Föreningen har därför ställt frågan till vilket ändamål pengarna betalats.
– Tjörns kommun har inte svarat.

Notan kan ändå hamna hos skattebetalarna
Lennart Palmgren kommenterar Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Bengt-Arne Anderssons utsago i Spanaren, om att skattebetalarna ska hållas utanför:
– Men om kommunen har varit försumlig vid myndighetsutövning – det vill säga vid beviljande av slutbesked – så kan kommunen bli skadeståndskyldig för den ekonomiska skada som den orsakat föreningen.
– Då får dessvärre skattebetalarna betala för att de har valt försumliga politiker, tillägger han.

Ytterligare 30 miljoner som ska betalas
Spanaren hamnade på söndagskvällen på ett föreningsmöte, där situationen för bostadsrättsföreningen belystes på punkt efter punkt under ledning av ordföranden Lennart Palmgren. Åtgärdslistan blev lång. En del brister kommer föreningens medlemmar själva att åtgärda. Men fackfolk måste ta sig an de stora frågorna, som terrassen, brandskyddet och stödbalkarna till balkongerna.
– Slutnotan kan komma att ligga på kanske 30 miljoner kronor, grovt uppskattat, säger Palmgren till Spanaren.

Spa-avdelning blir mer spartansk
Utöver detta tillkommer färdigställandet av husets fjärde våning som är tänkt som bostadsrättsinnehavarnas spa-avdelning. För den delen av fastigheten räknar man nu med att i kostnadsbesparande syfte sänka ambitionerna.

Parkeringsplatserna som försvann
I marknadsföringen sades det, att det till varje lägenhet hör en p-plats. Men det avtalet tycks vara som bortblåst. Oskar Säfström, som är ägare till det tänkta markområdet för p-platser intill fastigheten, hävdar nu att varje parkeringsplats kostar 1500 kr i månaden i hyra.

Oskar Säfström sitter samtidigt på flera stolar:
1) Beställare/byggherre för brf Panorama.
2) Utförare med anlitande av sitt eget byggföretag, Uddevalla Hills AB, som på begäran av honom själv förklarades i konkurs den 5 september 2022 av tingsrätten i Uddevalla.
3) Fastighetsägare i Toftenäs, där bostadsrättsföreningen etablerades.
4) Ägare till det VA-ledningssystem som är kopplat till brf Panorama.
5) Exploatör med utvecklingsavtal med Tjörns kommun om ett antal byggrätter i Toftenäs. De är tänkta som blivande hyreslägenheter.

Kommunen har inte bjudit in till möte
Bostadsrättsföreningen Panorama 360 har blivit uppmärksammad. Problemen har landat bland annat i tre polisanmälningar och ett överklagande av Länsstyrelsens i Västra Götalands utlåtande om ansvaret för avloppsrören.
– Men från Tjörns kommun har ingen inbjudan till möte kommit, som Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bengt-Arne Andersson berättade om i Spanaren, säger Lennart Palmgren.

Avloppet har blivit provisoriskt åtgärdat
Avloppsvattnet (spillvattnet) som rann ut i marken nedanför byggnaden har provisoriskt åtgärdats av föreningen, så de boende kunnat flytta tillbaka till sina bostäder.
Men brf Panorama 360 anser att detta inte är föreningens sak.

Visionen: Ett Lex Panorama
Det kan nu hända att tvistemålen kommer att avgöras i rätten.
– Vi behöver nu en framgång i processen, anser en prövad Lennart Palmgren.
– Vi hoppas, att så småningom kunna åstadkomma ett ”Lex Panorama”, som blir vägledande för kommande byggen i vårt land, tillägger han.

Föregående

Nya smala huset kan vinna prestigepriset

Nästa

Yttrandefriheten ständigt omdebatterad genom århundraden