Det kan bli tredje gången gillt för ett hotell alldeles vid vattnet i Skärhamn. Men det nya förslaget som är ute på samråd väcker starka känslor. Tjörns kommun har i detaljplanen för Södra Hamnen kanske fått en opinionsmässig motsvarighet till göteborgarnas Västlänken.

Men det ska sägas, att skärhamnsborna är ett härdat släkte vad gäller annorlunda byggprojekt. Senast det blåste snålt kring kommunens intentioner med nyetableringar var när förslaget på bostäder, hotell och lokaler längs industrikajen vid Prosteviken, Malagaområdet, presenterades i början på 2010-talet. Det vann 2016 laga kraft och gången dessförinnan inträffade när planerna för Nordiska Akvarellmuseet presenterades, konkretiserades 1995 av Benita Nilsson, kulturnämndens dåvarande ordförande, och diskuterades. Då ruskade mången tjörnbo på huvudet om ett ”museum för akvarellmålningar”, men invigningen ägde rum den 16 juni 2000.

Åsa Jönsson, planchef på Tjörns kommun med en modell över projektet.

Det föreslagna läget för hotell Gråskär längst ut på piren i Södra Hamnen sticker i ögonen på många. Byggnaden, som ska uppföras delvis över vattnet och pålas till berggrunden, blir fem våningar hög och skymmer utsikten över havet. Man får ta sig en god bit norrut längs efter kajpromenaden inne i samhället, förbi m/s Atenes kaj, innan man kan se ut över hamninloppet igen.

Nya jobb viktiga för skärgårdskommunen

Många berömmer initiativet att några vill göra något för samhällets utveckling. Gråskär får 163 rum och en största samlingslokal för 300 personer. Att hotell- och konferensanläggningen i full drift beräknas ge 175 nya jobb är viktigt för skärhamnsborna.

Nya arbetstillfällen i en liten kustkommun spelar roll. Särskilt i Skärhamn som i alla år hade – och så småningom förlorade – både ett börsnoterat rederis huvudkontor, Transatlantic och även kvalificerad produktion för ett annat börsföretag, Getinge.

För ett tiotal år sedan presenterade norska intressenter ett hotellprojekt med placering vid strandkanten på ett naturskyddat område. Projektet lades ned därför att strandskyddet gällde.

Ett andra hotellförslag kom för några år sedan med tänkt placering på berget vid Akvarellmuseets långsida. Projektet fullföljdes inte.

Skärhamnsbo bakom hotellförslaget

Förslaget på ett konferenshotell med läget längst ut på piren kom från Conventibus AB, som startats för detta projekt, med skärhamnsbon Stefan Gustafsson och göteborgaren Mats Ljung, som ägare.

– Vi kommer att uppföra och äga hotellet men ett företag i branschen ska driva verksamheten, berättade Stefan Gustafsson för Spanaren.

Planchefen Åsa Jönsson säger i intervjun med Spanaren att kommunen tar för givet att ekonomin för hotell- och konferensanläggningen är säkrad. Tjörns kommun gjorde i somras en avsiktsförklaring med Conventibus, där deras respektive mellanhavanden regleras. Där överenskoms bland annat att hotellet inte får innehålla bostäder i form av andelsägande, bostadsrätt eller liknande.

Akvarellmuseet behöver yta

Nordiska Akvarellmuseet har aviserat behov av större lokaler för utställningar, verkstäder, butik, förråd och andra stödfunktioner. Förslaget i detaljplanen är att uppföra flera mindre byggnader uppe utmed bergsluttningen längs museets långsida. Kommunikationen med huvudbyggnaden sker via en gångbro över marken.

Bostäder och lokaler för många

– En gammal tanke är ett förtätat boendet i Skärhamn varför vi började se på bostäder och var i Södra Hamnen de skulle kunna byggas, säger Åsa Jönsson.

Detaljplanen presenterar förslag på byggrätter som medger möjligheter till ett 100-tal eller fler lägenheter beroende på hur byggrätterna disponeras, lokaler för kontor och verksamheter (småindustrier) samt p-hus/p-platser för bilar.

Placeringen av bostäderna och lokaler för kontor och verksamheter blir längs med kajen vid infarten till Södra Hamnen och i den så kallade Dalen, som mynnar ut vid Pingstkyrkan (f d Smedjan).

– Öns näringsliv har länge signalerat behovet av lokaler för olika verksamheter, säger planchefen Åsa Jönsson på Tjörns kommun till Spanaren.

– Vi tror på att det ska gå att få hit fler verksamheter, tillägger hon.

Parkeringsfrågan är svårlöst. Turistströmmen sommartid skapar trängsel utmed kajerna.

En olöst fråga är var fritidsbåtarna i Södra Hamnen ska läggas upp vintertid. Genomförs byggplanerna finns inte plats för båtar och då behövs ersättningsplatser.

Samrådet till och med 10 januari

Kommunen kommer efter samrådet, som pågår till och med onsdagen den 10 januari, att kontakta exploatörer om byggplanerna. Alla åsikter och kommentarer till planförslagen tas upp och beaktas i det fortsatta arbetet, som sker i dialog med politiken. Politikerna anger ”Vad” som ska göras medan tjänstemännen får komma med förslag ”Hur” det ska genomföras.

Kommunens kostnader för detaljplanen beräknas uppgå till 4 – 5 miljoner kronor.

Den färdiga detaljplanen, efter justeringar och nytt samråd, kan i bästa fall bli klar i slutet av detta år för att fastställas av Tjörns kommunfullmäktige. Först när klubban fallit och planen gäller kan processen med eventuella överklaganden ta sin början.

Att genomföra detaljplanens alla ambitioner beräknas ta tio år i anspråk.

Föregående

Läs också skräpposten

Nästa

Jämställdheten tros bli ett lyft för Angered