Stenungsund är i början av arbetet med att skifta utseende med ny bebyggelse åt söder.

-Det blir en blandstad med nya kvarter av bostäder, handel och kontorshus som tar plats bland annat på Stenungstorg vid köpcentret, säger Stenungsunds planchef Åsa Lindborg till Spanaren.

De flesta byggnaderna blir mellan fyra och sex våningar höga, men här och var kan uppföras höghus med många fler våningsplan.

Stenungstorg kommer därmed att skifta karaktär från dagens parkeringsyta till en blandstad, en ny centrumdel av Stenungsund.

– Det blir som en liten stad, säger Åsa Lindborg.

Planprogrammet, som föregår kommande detaljplaner, omfattar flera fastigheter och flera fastighetsägare. En av dessa är Citycon som äger större delen av Stenungstorg med dess köpcentrum. Citycon är ett finländskt aktiebolag noterat på Helsingsforsbörsen och med köpcentra i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Estland.

– Kommunen för en bra dialog med Citycon om kommande förändringar. Samtalen måste så småningom mynna ut i vem som bygger var, anser Åsa Lindborg.

Hon gör bedömningen att det första spadtaget kan tas om cirka tre år om inga oförutsedda hinder uppstår.

Stenungsunds nya bebyggelse omfattar områdena vid kommunhuset, som rivs för att ge plats även åt andra aktörer vid vattnet, parkområdet söder om Stenungstorg samt båda sidorna av genomfartsleden Göteborgsvägen.

Ett strategiskt viktigt avsnitt i blandstaden är uppförandet av kommunens nya resecentrum.

Nu pågår arbetena med planprogrammet, som efter årsskiftet 2017/2018 går ut på samråd. Då ges Stenungsundsborna möjlighet att lämna egna kommentarer och förslag till förändringar.

– Planprogrammet ska stå färdigt nästa sommar för att slutligt fastställas av kommunfullmäktige, säger Åsa Lindborg. Därefter kommer arbetena med detaljplanerna att ta vid.

Visionen är att nya blandstaden Stenungsund är färdigbyggd om cirka 15 år, alltså på 2030-talet när invånarantalet beräknas ha vuxit från nuvarande 26 000 personer till 35 000 personer år 2035.

För genomförandet måste den kommande bebyggelsen på Stenungstorg pålas och nivån på torget höjas till ett läge någonstans emellan havsnivån och järnvägsnivån. Därmed byggs nuvarande olägenheter bort i form av ojämn yta till följd av sättningar i marken och av stora vattensamlingar, som uppstår på torget när havsnivån är hög i kombination med stora regnmängder.

Stenungstorg anlades på gammal sjöbotten med sprängsten, som hämtades från Vattenfalls bygge åren 1955 – 1969 av Stenungsunds kraftverk i berget alldeles i samhällets utkant. Byggnaderna vid torget är alla pålade.

Ett antal konsultrapporter har gjorts för att studera bland annat markförhållanden, dagvattenströmmar, trafikflöden och transporter av farligt gods.

Föregående

Kerstin Alnebratt söker också jobbet som generaldirektör

Nästa

Litet plus för Göteborg i spårvagnstvisten - eller?