Förvaltningsrätten i Göteborg ger Konkurrensverket rätt och dömer Västra Götalandsregionen att betala 450 000 kronor i upphandlingsskadeavgift, eller böter på vardaglig svenska.

En försvårande omständighet är att VG-regionen redan 2013 fälldes för otillåten direktupphandling i ett liknande fall.

Målet denna gång gällde huruvida VG-regionen för halvtannat år sedan upphandlade vissa externa tjänster enligt lagen om offentlig upphandling, lou – eller inte. Det har regionen inte gjort enligt förvaltningsrättens och tidigare Konkurrensverkets bedömning.

De tjänster som upphandlats externt utan föregående utannonsering avser sådant arbete som läkarsekreterare utför, bland annat att skriva ut läkares inlästa kommentarer till sina möten med patienter, uppgifter avsedda att senare föras in i patienternas respektive journaler.

Inga synnerliga skäl

Lagen ger myndigheter möjlighet att göra vissa upphandlingar utan föregående utannonsering, men då skall det föreligga synnerliga skäl eller skall priset för den upphandlade tjänsten inte överstiga en viss gräns, vid tidpunkten för överträdelsen knappt 506 000 kronor.

Några sådana synnerliga skäl har varken Konkurrensverket eller domstolen funnit vid sin granskning av ärendet.

Innan någon i VG-regionen trampade på bromsen hade kontrakterad tjänsteleverantör fakturerat över 2,2 miljoner kronor på löpande räkning.

”Brist på kompetens”

VG-regionen har i sitt yttrande till förvaltningsrätten påpekat, att det på grund av många högst oväntade uppsägningar från läkarsekreterare, rådde stor brist på sådan kompetens och att detta bland annat skulle kunna äventyra patientsäkerheten. Detta var alltså skälet till att VG-regionen beslutade att upphandla tjänsterna utan föregående annonsering med begäran om offerter.

Konkurrensverket skriver i sin komplettering av anmälan att huruvida en viss tjänst är nödvändig för patientsäkerheten inte i sig är ett skäl som upphäver skyldigheten att följa regelverket i LOU. Skyldigheten att föra patientjournaler innebär inte att landstinget har rätt att bortse från lou:s föreskrifter.

”Borde ha reagerat snabbare”

Därtill borde VG-regionen, enligt verkets bedömning, rimligen på ett tidigt stadium ha insett att gränsen för direktupphandling skulle komma att överskridas. Samt att bristen på kompetent arbetskraft riskerade att bli långvarig.

Verket påpekar vidare, att från den tidpunkt VG-regionen insåg att gränsen för direktupphandling skulle överskridas så dröjde det nästan ett helt år innan en ny annons om upphandling publicerades.

Förvaltningsrätten anammar i sina domskäl i allt väsentligt Konkurrensverkets analys och bedömning och påpekar särskilt, att eftersom otillåtna direktupphandlingar hör till de allvarligaste brotten mot lou:s regelverk så kan överträdelsen inte bedömas som ringa. Därför finns det grund för att ålägga VG-regionen att betala upphandlingsskadeavgift.

Det skulle föra för långt att närmare gå in på hur bötesbeloppet skall beräknas eftersom parterna som väntat även på denna punkt har olika uppfattningar och argument.

Den som är extra intresserad eller har behov av att läsa hela domen kan beställa den från förvaltningsrättens registrator. Uppge målets nummer som är 10014 – 16 så kan rätten leverera texten digitalt.

Föregående

Olaglig åsiktsregistrering i kommunal regi?

Nästa

Kommunalrådet: Det blir stopp för Higabs våldsamma hyreshöjningar för förenings- och kulturverksamheter