Stampenkoncernen – med flaggskeppet Göteborgs-Posten och lokaltidningarna Hallands Nyheter, Hallandsposten, Falkenbergsposten,  Varbergsposten, Bohusläningen,  Strömstads tidning, TTELA och Vänersborgaren – ansöker om företagsrekonstruktion för att undgå konkurs.

Därmed garanteras att de anställda får sina löner med hjälp av den statliga lönegarantin.

Det är bankerna som slutligen satt ner foten och tvingar koncernen på knä.

– Stampens styrelse gör bedömningen att Stampen befinner sig i ett läge där koncernen inte kan möta alla framtida förpliktelser i den takt de förfaller. Situationen måste åtgärdas för att undvika en framtida likviditetsbrist med åtföljande konkurs, skriver koncernens vd Martin Alsander  i måndagens ansökningar om företagsrekonstruktion för sexton bolag inom koncernen.

Det som fått bankerna att tvinga koncernen på knä är skatteverkets krav på 400 miljoner i samband med den rättsliga regleringen av den så kallade tryckerimomsen. Stampen har förhandlat med Skatteverket om en avbetalningsplan. Den har dock inte godkänts av bankerna som fortfarande har stora fordringar på Stampen.

Här följer utdrag ur ansökan om företagsrekonstruktion, undertecknad av Martin Alsander:

”— Bolaget ingår i en mediekoncern med ett stort antal rörelsedrivande bolag (nedan kallad ’Stampenkoncernen’). Företagsrekonstruktionen syftar till att säkerställa en långsiktigt bärkraftig finansiell ställning för såväl de enskilda bolagen i koncernen, som för Stampenkoncernen i sin helhet.

— En framgångsrik rekonstruktion av Stampenkoncernen förutsätter att samtliga aktuella bolag beviljas företagsrekonstruktion och att de enskilda processerna samordnas – – –

Mediakoncernen Stampen med huvudkontor i Göteborg är en av Sveriges största ägare av dagstidningar, gratistidningar, tryckerier, distributionsbolag och digitala plattformar och mötesplatser. Koncernen hade en omsättning om ca 3,4 miljarder kronor år 2015 och har drygt 3 400 medarbetare.

Koncernen har två affärsområden, Stampen Media och Stampen Tryck & Distribution. Affärsområdet Media utgörs av bolag med starka positioner inom digitala medier, kommunikationstjänster och utomhusreklam. Bland medierna finns varumärken som Göteborgs-Posten… vid sidan  av tidningsutgivning ingår bolaget OTW, Minnesota Communication, Wallstreet Media och Modern Woman Media i affärsområdet …

Affärsområdet Tryck & Distribution utgörs av Sveriges ledande tryckerikoncern V-TAB samt det regionala distributionsbolaget VTD. V-TAB trycker dagstidningar, tidskrifter, magasin, direktreklam och andra trycksaker såsom företagstidningar, medarbetartidningar, skyltar och kataloger. Bland kunderna finns några av de stora tidningsutgivarna i Sverige samt en mycket stor del företagskunder —

För räkenskapsåret 2015 redovisade Stampenkoncernen en total omsättning om 3 357 miljoner kronor. Justerat rörelseresultat uppgick till 161 miljoner. Kassaflödet från koncernens rörelse … uppgick till endast tre miljoner —

Stampen har under en längre period haft en alltför hög skuldsättning. Den höga skuldsättningen är en följd av bland annat ett stort antal lånefinansierade förvärv under tidigare år, samt negativa utfall i den så kallade tryckerimomsfrågan som grundlades 2010, men där rättsläget slutligen blev klarlagt i december 2015 —

Stampenkoncernen hade per 31 mars 2016 finansiella räntebärande skulder om ca 660 miljoner inklusive ett antal överenskommelser som över tiden förväntas belasta koncernens kassaflöden, såsom leasingavtal avseende tryckpressar, avtal om framtida köp av aktier etc uppgående till totalt 165 miljoner. Av räntebärande skulder uppgick banklån till 493 miljoner per 31 mars 2016 (vardera 1/3 Skandinaviska enskilda banken, Nordea och Handelsbanken).

Utöver ovanstående finansiella skulder utgör den så kallade tryckerimomsen en betydande del av Stampenkoncernens räntebärande skulder. Efter en dom i EU-domstolen år 2010 fastslogs att moms på tryckeritjänster skulle vara 6 istället för 25%. Till följd av domen återbetalade Skatteverket mellan åren 2010 och 2015 ca 700 miljoner till Stampenkoncernen … Genom domar ..,. klargjordes rättsläget på ett för Stampen negativt vis. innebörden var att erhållna medel från Skatteverket skulle utbetalas till koncernens tryckerikunder, eller, för de egna tidningarna, tillbaka till Skatteverket… Netto uppgår Stampenkoncernens tryckerimomsrelaterade skulder till 400 miljoner.

Stampenkoncernen hade per 31 mars 2016 sammanlagt räntebärande skulder om ca 1 165 miljoner … likvida medel uppgick samtidigt till 50 miljoner —

Vid sidan om räntebärande skulder hade Stampenkoncernen … operationella skulder om ca 900 miljoner varav huvudsakligen leverantörsskulder …

— Den pågående strukturomvandlingen i mediebranschen  har medfört betydande utmaningar för traditionella medieföretag som tvingas anpassa sin verksamhet efter fallande annonsintäkter, minskade prenumerationsintäkter och vikande upplagor. Strukturomvandlingen är en utmaning för många mediebolag men blev extra allvarlig för Stampenkoncernen efter många och dyra bolagsförvärv, finansierade med till stor del lånade medel.

Sedan den nuvarande koncernledningen tillträdde i april 2014 har ett omfattande förändringsarbete inletts… Drygt 500 miljoner av dåvarande skulder till bankerna har amorterats, kostnaden för huvudkontoret har halverats, aktieutdelningar har stoppats, organisationen har effektiviserats och ett tiotal bolag har avyttrats …

… Trots en förbättrad lönsamhet i den underliggande verksamheten har Stampenkoncernen under senaste åren upplevt en gradvis försämring i tillgänglig likviditet —

Sammantaget innebär detta att Stampenkoncernen inte har lyckats anpassa kostnaderna i den takt som har krävts för att parera fortsatta nedgångar i intäkterna, samtidigt som allt mer betungande finansiella kostnader tagit en allt större andel av tillgängliga kassaflöden i anspråk. Situationen bedöms inte vara hållbar på sikt, inte minst eftersom eventuella ytterligare besparingsåtgärder inte bedöms ge några kortsiktiga likviditetsförstärkande effekter.

– – – Stampen har under en längre tid arbetat med olika finansieringslösningar för att ändå lösa situationen men den samlade skuldsättningen har bland annat gjort det omöjligt att attrahera nytt kapital till verksamheten.

— Rekonstruktionsprocesserna kommer att ge Stampenkoncernen möjlighet att inleda dialoger med borgenärer i de olika koncernbolagen i syfte att därigenom kunna minska koncernens skuldsättning till en nivå som bedöms vara långsiktigt hållbar i förhållande till verksamhetens kassaflöden. Genom en minskad skuldsättningsgrad ökar möjligheterna för Stampenkoncernen att kunna attrahera externt kapital samtidigt som förutsättningarna att etablera mer normala bankförbindelser, med väsentligen lägre finansiella kostnader, förbättras.

— Genom rekonstruktionen önskar Bolaget få tillfälligt rådrum för att hantera en befarad likviditetsbrist, samt för att utreda förutsättningarna för att träffa uppgörelser med fordringsägarna under ordnade former —

I samband med ansökan om företagsrekonstruktion kommer de bolag inom Stampenkoncernen som ansöker om rekonstruktion att ställa in betalningarna. Genom betalningsinställelsen och den likviditetsförstärkning som erhålls genom bland annat statlig lönegaranti, bedöms koncernens likviditet vara acceptabel under rekonstruktionsperioden…”

Stampenkoncernen hoppas att rekonstruktionen ska kunna vara i hamn i september.

Läs också: GP:s fästning var inte ointaglig

Föregående

Anneli Hulthén får applåder i nya rollen

Nästa

Titta in hos fullmäktige