Göteborgs kommun och länsstyrelsen anser att Ale kommun inte har rätt att lägga sig i planerna för den nya Hisingsbron.

Nu får de bakläxa av mark- och miljödomstolen i Vänersborg: Ale kommun har rätt att överklaga planerna.

Striden om den omdiskuterade bron är därmed inte avgjord. 

Det är flera parter som överklagat Göteborgs kommuns beslut att anta en detaljplan för bron över Göta älv.

Byggstart för nya bron planerad till 2015 för att stå klar 2020. Illustration ur planhandlingarna (Mattias Henningsson-Jönsson)
Byggstart för nya bron planerad till 2015 för att stå klar 2020. Illustration ur planhandlingarna (Mattias Henningsson-Jönsson)

De klagar framför allt på att den föreslagna lyftbron bara ges en segelfri höjd på 13 meter vid stängd bro och maximalt 28 meter vid öppen bro.

Det innebär bland annat att fartyg som Götheborg och Viking aldrig kan passera bron. Argumenten är fler som Spanaren tidigare red0visat.

Länsstyrelsen tillbakavisade överklagandet med hänvisning till att ingen av de klagande hade formell rätt att lägga sig i beslutet.

Domstolen håller med länsstyrelsen i fråga om Sveriges redareförening och  rederierna Erik Thun och Ahlmarks Lines samt Surte åkeri.

Men inte i fråga om Ale kommun.

Oavsett vad Göteborgs kommun under planprocessen ansett om Ale kommuns rätt att överklaga beslutet om detaljplan, finner domstolen att farleden är ett sådant allmänt intresse som även övriga berörda kommuner har att bevaka. Mark- och miljödomstolen finner således att Ale kommun är klagoberättigad. Länsstyrelsens beslut att avvisa kommunens överklagande ska därför upphävas och ärendet visas åter till länsstyrelsen för prövning i sak”, skriver domstolen i domen den 3 juli.

Se också tidigare artiklar:

Stadsbyggnadskontoret anklagas för bluff

Professor underkänner riskanalysen

Klagomål tillbakavisas