För ett halvår sedan ställde tre stora idrottsförbund i Göteborg några frågor till tio partier som kandiderar till kommunalfullmäktige. Förbunden  var fotboll, handboll och innebandy.

Frågorna löd:

Kommer Ni att utgå från RF:s strategi för Svensk idrott 2025?

Där slås fast att utmaningarna fram till 2025 är att:

Behålla tonåringar

Hålla nere kostnader för klubbarna

Nå nya grupper t ex nyanlända och tjejer med utländsk bakgrund

Bygga bort kön till anläggningar i storstaden

Hur ser Ni på att ordet idrott skrivs in i plan- och bygglagen (PBL) och med det säkerställer att kommunen tar med idrotten i samhällsplaneringen och planerar in idrottsytor när nya bostadsområden byggs och befintliga utvecklas?

Hur ser Ni på en bättre intern kommunikation mellan de olika delarna i stadens organisation?

Bristen på samordning är ett problem när det i stadsdelarna byggs idrottshallar som är för små för att kunna användas av föreningslivet på kvällar och helger. Skolornas idrottsundervisning blir av en högre kvalitet i fullmåttshallar (40×20) och ger möjlighet för våra klubbar att bedriva sin verksamhet när skolan stänger för dagen. Idag bollas vi i förbunden vid frågan ”hur ska idrottshallen se ut” när det planeras nytt i stadens skolor mellan centrala/lokala politiker, skolan, IOFF, Higab och lokalförvaltningen.

I samma anda som ovanstående behöver vi er input kring idrottsaktivitetsytor, bollbingar och fotbollsplaner i nyplanerade områden.

I påfallande många nyproducerade områden saknas det helt utrymmen för ovanstående. Med stor sannolikt skulle detta kunna ordnas till en mycket låg kostnad om det fanns med i planarbetet redan från början.

Vill Ert parti ge löftet att verka för att det från 2018 alltid byggs fullmåttshallar när skolan ska ha en ”idrottssal”?

Sex av partierna, i bokstavsordning Demokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Vägvalet och Vänsterpartiet har svarat. I synnerhet Demokraterna, genom ordföranden Martin Wannholt, och KD, genom gruppledaren och förre elitidrottaren David Lega, har varit utförliga.

I stort sett har idrottsförbunden fått de svar de önskat. Alla partierna ser positivt på föreningsverksamhet i allmänhet och idrott i synnerhet.

Fyra partier har, knappt två veckor före valdagen, ännu inte svarat: Feministiskt Initiativ, Liberalerna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Föregående

Var kritisk mot opinionsmätningarna

Nästa

Inga skandaler biter på SD:s väljare