Kvibergshuset, som byggdes 1959-60 och i många år var Nordeuropas största bostadshus, skall renoveras och byggas om av ägaren, kommunala Poseidon.

Det handlar om en radikal ombyggnad med stambyten och åtskilliga standardhöjningar.

Det förefaller som om en majoritet av de boende inte har efterfrågat detta.

Nu fruktar många hyresgäster att de inte kommer att ha råd att bo kvar efter renoveringen, eftersom hyrorna kommer att höjas kraftigt. Hur mycket har ägaren inte bestämt ännu.

Vid ett samrådsmöte då oron för hyreshöjningarna kom på tal förklarade Poseidons representant Johannes Wallgren att ”tja, det finns ju folk som tycker att en hyreshöjning med fem kronor är för mycket!”

Det finns flera hyresgäster som har bott i Kvibergshuset sedan det togs i bruk och som nu är pensionärer. Det är en allmän uppfattning att Poseidon knappast har varit särskilt aktivt när det gäller underhåll. Många har därför under årens lopp bekostat visst underhåll och smärre renoveringar med egna medel.

Nollalternativ efterlyst

En samrådsgrupp, som skall tillvarata hyresgästernas intressen, har tillsatts men ännu så länge befinner sig processen i ett inledningsskede. Samrådsgruppen har framfört krav på ett 0-alternativ i renoveringsprocessen. Alltså att i de olika tillvalsnivåerna skall finnas ett alternativ där hyrorna inte höjs. Till exempel när eftersatt underhåll tas med i renoveringen och Poseidon på så vis höjer hyran med hänvisning till att det är standardhöjning.

Huset innehåller totalt nio uppgångar och 458 lägenheter av varierande storlek. 924 personer är folkbokförda på adresserna Beväringsgatan 5-21.

Var tredje kan tvingas flytta

En generell analys av renoveringar och ombyggnader som genomförts av en fristående konsult har kommit fram till, att så många som en tredjedel av hyresgästerna kan bli tvungna att flytta eftersom de inte kommer att kunna klara av att betala den nya hyran.

I fallet med Kvibergshuset skulle det alltså betyda att cirka 300 personer skulle bli tvungna att se sig om efter billigare boende. Många vet idag inte vart de skall flytta i så fall. Som bekant vimlar det inte av lediga lägenheter i Göteborg med moderata hyror..

Hur många måste evakueras?

Inte heller är något bestämt om behovet av evakueringsboende. Boende i 19 lägenheter med så kallat korttidskontrakt får flytta i samma ögonblick som renoveringen sätts i gång. Men hur många evakueringslägenheter som behövs i övrigt finns det inga uppgifter om.

De som varit med om stambyten i sitt hus eller i grannhus vet, att det inte är någon tystlåten process att byta framför allt stammar. Människor i arbetsför ålder har ju oftast ett arbete att gå till på dagtid, men pensionärer kommer att drabbas av ett envetet knattrande buller eftersom de vistas oftare inne än ute.

Många ambitioner

I ett informationsblad som Poseidon delat ut till hyresgästerna presenteras en mängd ”ambitioner” företaget har med ombyggnaden, bland annat att alla hyresgäster skall kunna bo kvar i huset. Vidare talas det om ”eventuella hyreshöjningar”.

Bolaget har efter besiktningar kommit fram till en miniminivå för renoveringarna och av den långa listan kan man utan att vara någon byggnadsexpert konstatera, att allt som behöver göras och som det är en ambition att göra sannerligen inte är gratis.

Fortsättning följer med andra ord.

Föregående

Olagliga bostäder i kommunägd industrilokal på Lärjeholmsvägen

Nästa

Här blir det skyskrapor i Göteborg