GothNet AB och TeliaSonera Sverige AB har i Stockholms tingsrätt dömts att betala mångmiljonbelopp, åtta miljoner vardera, i så kallad konkurrensskadeavgift. Bolagen skall även betala sina egna rättegångskostnader.

Gothnet och Telia - olagligt goda kompisar. Bild: Raymond Ståhl
GothNet och Telia – olagligt goda kompisar.
Bild: Raymond Ståhl

Domen, som omfattar 126 A 4-sidor, avkunnades av Patent- och marknadsdomstolen i Stockholms tingsrätt onsdag 21 december.

Konkurrensverket, som hade lämnat in stämningsansökan till rätten, hade yrkat på att GothNet skulle dömas att betala 16 230 000 kronor i skadestånd och Telia Sonera 18 800 000 kronor.

Kommer konkurrensverket att överklaga beslutet?

– Det vet vi inte än. Vi studerar just nu domen men kan redan nu konstatera, att vi fått rätt på alla punkter i den juridiska bedömningen, svarar processrådet Tove Kockum på Spanarens fråga. Det är hon som har varit Konkurrensverkets föredragande i ärendet, som Spanaren skrivit om tidigare.

Ramavtal för tre år

Det tvisten gällde var en upphandling Göteborgs Stad genomförde sommaren 2009. Upphandlingen rörde sig om fasta datakommunikationstjänster, vilka i första hand användes av Göteborgs Stad för kommunens stadsnät. Den formella hanteringen genomfördes av Göteborgs Stads upphandlings AB.

Upphandlingen avsåg ett ramavtal med en leverantör för perioden 2010-2012. Avtalet kunde sedan förlängas utan ny upphandling efter basperiodens slut, dock i högst 24 månader.

Förfrågningsunderlaget annonserades ut 15 juni 2009 och sista anbudsdag var satt till 25 augusti. Upphandlingen genomfördes som en öppen upphandling i enlighet med föreskrifterna i LOU, lagen om offentlig upphandling.

Lägsta pris efterfrågades

Grunden för tilldelning av uppdraget var lägsta pris. Upphandlingens värde överskred tröskelvärdet och annonserades därför även i EUs upphandlingsdatabas, TED, i enlighet med EU:s direktiv.

Anbudsgivning och värdering av dessa pågick i tre steg under augusti-oktober. Anbudsgivarna fick efter varje omgång veta huruvida deras anbud ledde upphandlingen eller inte. Inför den andra anbudsomgången fick samtliga anbudsgivare möjlighet att justera sina anbud.

Tilldelningsbeslutet meddelades 12 oktober och av detta framgick, att det var GothNet som hade lämnat det lägsta anbudet.

Utöver GothNet AB deltog även Net at Once AB och DGC Access AB, men DGC drog sig ur inför den sista omgången. TeliaSonera lämnade inte något anbud alls.

 
Samarbetsavtal undertecknades

GothNet och TeliaSonera förde diskussioner redan i juni 2009 om ett avtal genom vilket TeliaSonera skulle agera underleverantör avseende kopparförbindelser åt GothNet. I slutet av juli och augusti utväxlade GothNet och TeliaSonera utkast till en avsiktsförklaring och ett samarbetsavtal. Detta ledde till att bolagen slutligen tecknade ett underleverantörsavtal 18 december 2019.

Göteborgs Stad genomförde även 2004 en liknande upphandling av fasta datakommunikationstjänster för kommunens verksamheter. I den upphandlingen fanns möjlighet att lämna anbud på hela eller delar av den volym som avsågs.

Den gången lämnade både GothNet och TeliaSonera anbud på hela verksamheten och Göteborgs Stad tecknade avtal med både GothNet och TeliaSonera.

Efter ett kommungemensamt avrop träffade dock Göteborgs Stad 2005 ett avropsavtal med GothNet, som därmed blev huvudleverantör av tjänsterna. Då blev i stället TeliaSonera och en annan anbudsgivare, TDC Song AB, underleverantörer till GothNet med vardera ca 450 anslutningar, vilka motsvarade ungefär hälften av anbudet.

 


Dotterbolag till Göteborg Energi

GothNet är ett helägt dotterbolag i Göteborg Energi AB, som i sin tur är helägt dotterbolag i den kommunala koncernen Göteborgs Stadshus AB

Både GothNet och TeliaSonera har från första början bestridit Konkurrensverkets yrkanden samt även genom sina juridiska ombud yrkat ersättning för sina respektive rättegångskostnader.

GothNet säljer datakommunikationstjänster. Bolaget äger och driver ett fibernät, i vilket huvudprodukterna är svartfiber och transmission samt optiska kanaler. Merparten av företagets verksamhet är koncentrerad till Göteborgs kommun. Köparna är främst operatörer, offentliga verksamheter, företag och fastighetsägare i Göteborgsregionen.

GothNet hade 2009 en nettoomsättning i Sverige som uppgick till ca 184 miljoner kronor men omsättningen hade förra året sjunkit till ca 162 miljoner.

Spanaren har talat med GothNets juridiska ombud, advokat Kaisa Adlercreutz, som emellertid inte ville uttala sig huruvida GothNet har för avsikt att överklaga domen. Hon hänvisade i stället till GothNets VD Sofia Söder, som säger så här när Spanaren får kontakt med henne under onsdagseftermiddagen.

– Jag kan inte uttala mig om det i dag. Vi har just fått domen på vårt bord och det är ju ett digert material. Men vi har tre veckor på oss, till 11 januari, att besluta om vi skall överklaga eller inte.

Föregående

Spanaren önskar alla vänner, makthavare och andra en God Jul!

Nästa

Både Zlatan och Gren har en svensk överman