Skona Göteborg är ett ganska litet men välorganiserat nätverk, som har tagit på sig en enda uppgift:

Att samla in pengar till en fristående juridisk granskning av det eventuella byggandet av Västlänken i och under Göteborg. Med det arbetet följer också att samordna den ideella expertpanel som tar fram underlag till juristerna. 

Skona Göteborg har varit verksamt i cirka ett halvår och utnyttjar i första hand sociala medier för att sprida sitt budskap till dem som är negativt inställda till Västlänken och de olägenheter byggandet skulle innebära för stadens invånare.

Och hur går insamlingen?

−Det går bra. Betalningsviljan är väldigt hög hos göteborgarna, så snart de får höra talas om vår verksamhet. Kvalificerad juridisk hjälp är aldrig gratis, men i takt med att fler och fler blir pålästa och medvetna om konsekvenserna av ett eventuellt byggande av Västlänken så kommer pengarna in. Och ju mer pengar vi får, desto bättre jobb kan juristerna göra.

Det deklarerar Carin Bulić, en av de drivande krafterna i Skona Göteborg.

– Det är i huvudsak miljöbalken som projektet prövas mot och Västlänken bryter mot dess regler på ett flertal punkter.

Räcker pengarna?

− Hittills har vi klarat oss väl, men det kommer att behövas mer pengar under resten av året och nästa år. I dagarna börjar det lika tidskrävande som mödosamma arbetet med miljöprövningen, som avgörs i Mark- och miljödomstolen som första instans. Och som sagt: juridisk hjälp är inte gratis, men vi litar på att generösa göteborgare fortsätter att stötta det viktiga arbetet. Små som större belopp mottages tacksamt.

Hittills har igångsättningen av processen försenats md cirka två månader, bland annat beroende på att Mark och miljödomstolen vid ett par tillfällen sett sig föranlåten att begära in kompletterande material från Trafikverket. Senast 30 september hade Trafikverket att komplettera sin ansökan.

Mest infekterade frågan

Västlänken är som de flesta är medvetna om vid det här laget den i särklass mest infekterade frågan någonsin i Göteborgs snart 400-årig historia.

Och det vill inte säga litet mot bakgrund av det som hänt sedan Göteborg började anläggas i ett sannskyldigt träsk söder om älven i slutet av 1500-talet.

Ända sedan strax före valet 2014 har den uppslitande striden pågått, långt ifrån alltid med blanka vapen, vilket dagligen har kunnat iakttas i sociala medier.

Startskottet till protesterna mot projektet avlossades av moderaten och kommunalrådet Martin Wannholt, som kort tid före valet i en uppmärksammad debattartikel bland annat ifrågasatte de kostnadsberäkningar som gjorts.

Skona Göteborg bedriver miljökrig på tre fronter

Frivilliga krafter i Nätverket Skona Göteborg, med endast ett halvårs verksamhet bakom sig, bedriver med juristers och en oavlönad expertpanels hjälp ett miljökrig på tre fronter.

Alla syftar till att stoppa byggandet av Västlänken, den föreslagna 6 km långa tågtunneln under Göteborg.

Det som nätverket hittills ägnat sig åt är att överklaga Detaljplanen och Järnvägsplanen. I dagarna startar arbetet med att lämna synpunkter i samband med att den första Miljöprövningen sker i Mark- och Miljödomstolen. Det arbetet skall vara klart i december i år.

Gamla planen gäller

Detaljplanen är kommunens plan för markanvändning. Ett överklagande av den nya detaljplanen skickades in redan i april. Utslag väntas någon gång senare i höst. Oavsett utgång kommer beslutet att överklagas till nästa instans som är Mark- och miljödomstolen.

Innan den nya detaljplanen vunnit laga kraft gäller den gamla och ingenting får byggas i strid med den. I den gamla planen nämns ingenting om Västlänken.

Järnvägsplanen överklagad

Järnvägsplanen är statens motsvarighet till detaljplanen. Järnvägsplanen skall beskriva var, hur och inte minst varför en viss järnväg skall byggas. Trafikverket fastställde för sin del järnvägsplanen i slutet av april och skickade den till regeringen. Antalet överklaganden var troligen det största någonsin.

Skona Göteborg skickade ett överklagande av järnvägsplanen till regeringen 15 juli. Det var ett dokument som sammanlagt omfattade 200 sidor… som ändå kan komma att behöva kompletteras senare i höst.

Trafikverket tror att järnvägsplanen kan komma att godkännas av regeringen under våren 2017. Tidigare har järnvägsplaner tagit allt mellan sex veckor och sex år att handlägga och fastställa.

Miljödomen dröjer

Trafikverket ansökte kom tillstånd enligt Miljöbalken så tidigt som i mitten av februari i år. Ännu har domstolen inte öppnat målet för yttranden från allmänheten, då både en rad remissinstanser och domstolen själv har kommit med krav på kompletteringar. I denna process skall miljöpåverkan både under byggskedet och under drift bedömas innan domstolen fattar beslut.

Miljödomstolen har vid två tillfällen avkrävt Trafikverket kompletteringar till verkets ansökan, senast 30 september. Domstolen har varit ganska skarp i sina krav bland annat gällande de geotekniska problem som kan uppstå i en stad med Göteborgs grundförhållanden.

– I vårt kommande arbete måste vi särskilt poängtera alla olägenheter, miljöpåverkan samt den ringa samhällsnyttan, säger Carina Bulić till Spanaren. Det är onekligen ett intressant case. Vi hoppas på fortsatt generöst stöd från allmänheten så att vi kan blottlägga alla de brister vi och våra experter anser att projektet har.

Föregående

Ackordet för Stampen Local Media fastställt

Nästa

Skulle du köpa Ostindiefararen Götheborg för en krona?