Stockholm, Göteborg och Malmö har valt att verka genom aktiebolag i ett antal för invånarna strategiska områden. Kostnaderna för dessa bolags styrelser och verkställande direktörer, VD, uppgår årligen sammanlagt för de tre städerna till ca 120 miljoner kronor.

Göteborg har flest bolag av de tre och med 46 miljoner kronor i arvoden och löner också högst kostnader för bolagens styrelser och VD.

– Min erfarenhet är att bolagen har ett inneboende driv att inte dra på sig onödiga kostnader utan gör allt för att driva effektiv verksamhet, säger till Spanaren Stefan Söderlund, VD för Göteborgs Stadshus AB, som är moderbolag för Göteborgs bolag.

– Ett resultat av detta är att bolagskoncernen de senaste åren genererat en vinst på ca 1,5 miljarder kronor och i år delat ut cirka 800 miljoner kronor till Göteborgs Stad och Göteborgs medborgare. Detta skulle inte vara möjligt utan Göteborgs Stadshuskoncern och effektiv verksamhet, tillägger Stefan Söderlund.

I Stockholm är man inne på samma tankegångar om bolagens effektivitet.

– Sammantaget är den nuvarande styrningsfördelningen resultatet av mångårigt arbete för att effektivisera verksamheterna och maximera nyttan för stockholmarna, säger till Spanaren Thomas Andersson, vice VD för Stockholms Stadshus AB, moderbolag för Stockholms bolag.

Dessa bolag har uppgiften att tillhandahålla grundläggande infrastruktur och andra kollektiva nyttigheter för invånarna.

– Vi ser inte vi fördelen med att överlåta i förvaltningsform om staden ska kunna ta ett helhetsansvar och långsiktigt ansvara för prissättning, tillgänglighet och kvalitetsmål, fortsätter Thomas Andersson

– Bolagsformen ger en särskild drivkraft kring att upprätthålla en sund balansräkning och att kontinuerligt arbeta mot resultat där man med egna intäkter klarar sina utgifter och utveckling, tillägger Thomas Andersson.

Han tillägger:

– Vidare ur ett koncernperspektiv kan resultat utjämnas mellan bolag och på så sätt säkerställer vi en balanserad, kulturell och levande stad med en blandning av verksamheter.

”Effektivare arbetsgång”

– I beslutsfrågor ger bolagsformen en effektivare arbetsgång. Verksamhetsfrågor sköts av företagsledningen och bolagsstyrelsen, medan principiella frågor och frågor av större vikt föreläggs kommunfullmäktige.

Kostnader för styrelse och VD i Stockholms Stads bolag uppgår till cirka 39 miljoner kronor.

Malmö Stads motsvarande kostnader uppgår till cirka 37 miljoner kronor.

Lägst kostnader för medborgarna?

Frågan är, om bolagsformen är den mest kostnadseffektiva sett ur invånarnas perspektiv. Stockholm och Göteborg har samma uppfattning om detta. Att organisera verksamheten och förvaltningsform kommer också den att kräva chefer, ledning och nämnder varför den här typen av kostnader inte kommer att försvinna.

– I princip skulle också förvaltningsformen kunna fungera för verksamheter som inte är affärsdrivande och där självkostnadsprincipen gäller (det normala för kommunal verksamhet). Det finns inget i sig som säger att en förvaltningsform är mer ineffektiv än bolagsform, anser Stefan Söderlund på Göteborgs Stadshus.

– Vi har idag upprättade styrformer och inarbetade rutiner som är välfungerande och har god måluppfyllelse för våra bolag, av den anledningen är det inte aktuellt att fundera över en omorganisation i Stockholm, kommenterar Thomas Andersson på Stockholms Stadshus.

Göteborgs Stadshus AB är moderbolag i en koncern med 14 dotterbolag med 100 hel- och delägda bolag samt intressebolag.

Moderbolaget har sju underkoncerner, tre regionala bolag, tre interna bolag samt Boplats Göteborg (där man kan söka hyreslägenheter).

De sju underkoncernerna är Göteborgs Energi, Förvaltnings AB Framtiden, Hantverks- och Industrihus (Higab), Business Region Göteborg, Göteborg & Co, Göteborgs Hamn och Göteborgs Spårvägar. I bolagen arbetar sammanlagt ca 6 500 personer.

Störst är Förvaltnings AB Framtiden, med bland andra dotterbolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Egnahemsbolaget, Gårdstensbostäder och Familjebostäder. Koncernen är en av landets största fastighetsbolag/hyresvärdar.

Bolagiseringen av stadens verksamheter inleddes i Göteborg på 1990-talet.

Stockholms Stadshus AB är moderbolag och sammanhållande funktion för stadens bolagskoncern med 16 aktiva dotterbolag eller underkoncerner och dessutom två intressebolag. I dessa bolag arbetar 2 900 personer.

Bolagen i Stockholms Stadshuskoncern är verksamma inom samma områden som i Göteborg, som är till nytta för kommunens invånare, bostäder, fastigheter för skolor, evenemangsarenor (Globen), VA-frågor, P-frågor, Stockholms Hamn, Kultur (Stadsteatern), Stockholms Business Region, m fl. bolag.

Stockholms Stadshus AB bildades 1991 för att förbättra bolagsstyrningen.

Malmö Stadshus AB är moderbolag för en koncern med 15 hel- och delägda dotterbolag inom områdena bostäder, parkering, kultur (bland andra Stadsteatern och Malmö Live Konserthus), hamnen m fl.

Kostnaderna för styrelser och VD, vVD uppgår till ca 37 miljoner kronor.

På frågan varför Malmö valt bolagsformen svarar Nina Hellström, controller på Malmö Stadshus, att det är ett politiskt beslut och man ansåg den organisationsformen lämplig. Bolagen har funnits länge, det äldsta, MKB Fastighets AB, etablerades 1946.

Medborgarnas insyn

Frågan är om allmänheten, medborgarna, har lika goda insynsmöjligheter i bolagens verksamheter som till exempel i en organisation med förvaltningar. Stefan Söderlundh på Göteborgs Stadshus tycker inte, att bolagsformen försvårar insynen:

– Bolagen lyder under samma regelverk som kommunen i övrigt när det gäller offentlighet och medborgarnas rätt till insyn, kommenterar han.

– Kommunfullmäktige har dessutom i sina riktlinjer tydliggjort detta, betonar Stefan Söderlundh.

Thomas Andersson på Stockholms Stadshus framhåller, att kommunala bolag omfattas av en lagstiftning som är mer omfattande än för privata och publika bolag, bl.a. Aktiebolagslagen, Kommunallagen, Sekretesslagen, Förvaltningslagen osv.

– Därför ser vi det som naturligt att vara tydlig kring detta och lyfta upp offentlighetsprincipen särskilt i årsredovisningen, säger han.

Nina Hellström på Malmö Stad anser, att allmänhetens rätt att få ta del av bolagets handlingar regleras i ägardirektiven till stadens helägda bolag.

Hon menar därför, att allmänhetens insyn inte försvåras av att verksamheter är organiserade i bolagsform. Försvårad insyn i verksamheterna var således inte orsaken till bolagsbildningarna.

– Verksamhetsformen har bedömts som lämplig, uppger hon.

– Malmö följer här samma strategi som Stockholm och Göteborg, uppger Nina Hellström.

Fotnot: Alla Göteborgs cirka 100 bolag är inte aktiva. En del har ingen personal, är vilande, är utan styrelse etc.

Föregående

Förnyelse inom (S) i Göteborg? Eller kommer de att köra på som vanligt?

Nästa

Upphovsrätten ursäkt för att tysta