Skolinspektionen hotar Göteborgs Stad med ett nytt vite på en halv miljon för brister i Tynneredsskolan – brister som inte rättats till på tio månader.

Under hösten 2015 och våren 2016 inspekterade Skolinspektionen Tynneredsskolan. Bristerna i undervisning och omsorg om eleverna ledde till ett viteshot på 700 000 kronor.

Trots att skolan nu haft tio månader på sig att rätta till bristerna, kvarstår så stora problem att Skolinspektionen på nytt hotar med vite.

Vilken nytta det kan ha för de elever som går kvar i skolan som ska avvecklas, och därför inte tagit in nya elever under hösten, är svårt att bedöma.

Så här skriver myndigheten:

Skolinspektionen förelägger – – – Göteborgs kommun vid vite av 500 000 kr att senast den 28 februari 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen. Om Göteborgs kommun inte följer detta föreläggande kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vitet.”

Bakgrunden:

Skolinspektionen beslutade den 21 mars 2016 att förelägga huvudmannen för Tynneredsskolan att, vid vite av 700 000 kr, senast den 17 augusti 2016 vidta åtgärder för att avhjälpa brister i bland annat skolans arbete med särskilt stöd. Vid tillsynen konstaterade Skolinspektionen att det inte alltid gjordes utredningar av elevers eventuella behov av särskilt stöd, trots att det visat sig att extra anpassningar inte varit tillräckligt för att eleven skulle nå kunskapskraven. Skolinspektionen påtalade att effekten av att en utredning om särskilt stöd inte sker skyndsamt kan bli att elever blir utan det särskilda stöd de behöver och har rätt till, samt att detta var mycket allvarligt mot bakgrund av att en så hög andel elever inte uppnådde kunskapskraven i ett flertal ämnen…. ”

Elever som behöver särskilt stöd ska anmälas till elevhälsan för att åtgärder ska kunna sättas in.

Så sker sällan.

”Rektorn uppger att det finns lärare vid skolan som inte gör sådana anmälningar – – – Att det ofta brister i kommunikationen mellan elevhälsan och pedagogerna är, enligt rektorn, en av orsakerna till problemen på skolan. Enligt rektorn säger pedagogerna att ingenting händer trots att de har talat med elevhälsan, medan elevhälsan säger att pedagogerna inte vänder sig dit”, skriver Skolinspektionen i sin rapport.

Resultatet är att barn som behöver stöd inte får det som lagen ger dem rätt till.

Föregående

Stängningen av Röhsska väcker ilska och förvåning

Nästa

Generaldirektören trivs men fortsätter att pendla