Det blir ingen assyrisk skola i Göteborg.

Skolinspektionen avslår ansökan – precis som de rödgröna i Göteborg föreslagit.

Kommunstyrelsens majoritet ansåg att det var tveksamt om en skola som vill ge eleverna ”möjlighet att vara både svensk och assyrier” skulle vara ”förenlig med principen att skolor ska vara öppna för alla elever”.

Skolinspektionens avslagsbeslut grundas på flera tveksamheter.

Bland annat har det nystartade företaget i Södertälje – Huyodo ARS med anknytning till Assyriska riksförbundet – som ansökt om att få starta en F-9 skola inklusive fritidshem läsåret 2017/2018 inte visat att det kan finansiera satsningen.

Bolaget uppger sig ha löfte om lån från andra företag.

I ett av de lånegivande bolagen ”överstiger dock bolagets kortfristiga skulder dess omsättningstillgångar”, konstaterar Skolinspektionen och drar slutsatsen att företaget saknar förmåga att låna ut pengar.

”Skolinspektionen bedömer därmed att sökanden inte har styrkt finansiering i enlighet med den inlämnade budgeten genom de inkomna lånelöftena. Då Lånevillkor inte framgår av redovisade lånelöften är det inte heller säkerställt att sökandens beräknade finansiella kostnader är realistiska”, skriver Skolinspektionen i sitt beslut.

Assyrisk profil

Skolinspektionen har också invändningar mot skolans uttalade ambition att använda ”skolans val” till ”den assyriska profilen”. Eller mer konkret ska skolan ge eleverna en timmes ”modersmålsundervisning” per vecka samt en timme assyrisk historia, kultur, sång och dans.

”Enligt Skolinspektionens bedömning är det inte därmed säkerställt att sökanden kommer att följa bestämmelserna avseende skolans val”, skriver Skolinspektionen i sitt beslut.

”Mot bakgrund av de uppgifter som framgår av ansökan samt av utredningen i ärendet gör Skolinspektionen den sammantagna bedömningen att Huyodo ARS AB inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna”, skriver Skolinspektionen.

”Med hänsyn till att Skolinspektionen har gjort bedömningen att sökanden inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller … har Skolinspektionen inte prövat om utbildningarna skulle innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av Göteborgs kommun.”

Föregående

Hur ska detta bli en artikel?

Nästa

Anna Johansson stoppar inte beslut om Västlänken