Tjörns kommun får kritik av revisorerna för bristande ekonomisk styrning. Det är kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden som var för sig får revisionens anmärkningar i revisionsberättelsen för 2018, som på tisdagen lämnades in till kommunkansliet i Skärhamn.
Revisorerna föreslår ändå att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ och att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2018.
Kommunstyrelsen följer inte kommunallagen
Kritiken mot kommunstyrelsen gäller brister i beredningen inför besluten om ramjustering och justering av budgeten under 2018:
”Kommunstyrelsens beredning bedöms inte vara i enlighet med kommunallagen”. 
Revisionen riktar också kritik mot styrelsens uppföljning av ekonomin och hur prognostiserade underskott hanterats.
Revisorerna påpekar därför i rapporten, att de avser och hålla ett särskilt vakande öga på hur dessa frågor hanteras under 2019.
Kritiken mot barn- och utbildningsnämnden summeras så här:
”Vi riktar anmärkning mot barn- och utbildningsnämnden för bristande måluppfyllelse avseende ekonomi samt brister i styrning och intern kontroll av ekonomi”.
Drastiska nedskärningar väntar skolan
Barn och utbildningsnämnden tvingas nu spara 31,5 miljoner kronor, vara 25 miljoner kronor i skolverksamheten. Besparingarna kan betyda att mellan 50 och 60 personer måste sägas upp. Hur det faktisk kommer att bli återstår att se.
Den mycket kraftiga bantningen av budgeten har lett till upprörda känslor bland öns drygt 15 000 invånare. Skolan  har historiskt visat goda utbildningsresultat. Många flyttade till Tjörn för några år sedan när kampanjen 2014 ”Är du Tjörnsmogen” drevs bland annat i Göteborg. Syftet med den var att locka barnfamiljer till ön. Vilket lyckades.
Reaktionen bland nyinflyttade är nu att de känner sig lurade.
För att skapa en bättre ordning föreslår revisorerna att arbetet behöver utvecklas med att skapa relevanta och mätbara mål och en tydlig koppling mellan mål och resurser.